I skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 3-13

UDK 633.16”321”:631.442.4:631.51.02

VOLAVIMO BŪDŲ ĮTAKA SĖKLOS GUOLIAVIETĖS SUDARYMUI VASARINIAMS MIEŽIAMS SUNKAUS PRIEMOLIO DIRVOSE

Antanas SATKUS

Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis

Joniškėlis, Pasvalio rajonas

El. paðtas: lzi_joniskelio@post.omnitel.net

Santrauka

Optimalios miežių sėklos guoliavietės sudarymo priešsėjiniu žemės dirbimu ir volavimu tyrimai vykdyti 1996-1998 metais Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotyje, kuri yra Vidurio Lietuvos žemumoje. Bandymai atlikti drenuotame, sukultūrintame velėniniame karbonatiniame sunkaus priemolio ant sunkaus molio dirvožemyje, kurio dirvodarinė uoliena – limnoglacialinis molis.

Nustatyta, kad dirvos bendrasis poringumas sėklos guoliavietėje daugeliu atvejų buvo esmingai – 2,5-4,8 proc. vnt. mažesnis prieš ir po sėjos voluotoje lygiaisiais bei prieš sėją žiediniais dantytais volais dirvoje, palyginus su nevoluota. Kultivuojant dirvą prieš sėją kombinuotu spyruoklinių akėčių agregatu bei voluojant prieš ir po sėjos žiediniais dantytais volais iš esmės – 1,5-2,3 proc. vnt. mažėjo dirvos drėgnumas sėklos guoliavietėje, palyginus su kultivuota „C” formos noragėliais ir nevoluota. Miežių dygimas labiausiai gerėjo po sėjos suvolavus lygiaisiais ir žiediniais dantytais volais. Priešsėjinis dirvos dirbimas, esant tyrimų metais šlapiems posėjiniams periodams, didelės įtakos miežių grūdų derliui neturėjo, o voluotoje prieš sėją ţiediniais dantytais volais iš esmės – 0,21 t/ha, arba 5,0 % miežių grūdų derlius buvo mažesnis, palyginus su nevoluota. Energijos sąnaudų ekonomijos požiūriu apsimokėjo dirvą prieš sėją įdirbti kombinuotu spyruoklinių akėčių agregatu ir prieš sėją bei po sėjos voluoti lygiaisiais volais, palyginus su tradiciniu būdu kultivuota ir nevoluota.

Reikšminiai žodžiai: sunkus priemolis, žemės dirbimas, fizikinės ir technologinės savybės, vasariniai miežiai.

Chapter 1. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 3-13

UDK 633.16”321”:631.442.4:631.51.02

EFFECT OF ROLLING METHODS ON SPRING BARLEY SEEDBED PREPARATION ON A CLAY LOAM SOIL

A. Satkus

Summary

Investigations of the formation of optimal seedbed for barley by pre-sowing soil tillage and rolling were conducted at the Lithuanian Institute of Agriculture’s Joniškėlis Research Station over the period 1996-1998. Experiments were conducted on a drained, cultivated, sod calcareous, clay loam soil.

Experimental findings show, that the total soil porosity in the seedbed was in many cases significantly lower by 2.5-4.8 percentage units in the soil rolled before and after sowing by flat rollers and before sowing by cambridge rollers as compared with the not rolled soil. Soil cultivation before sowing by a combined spring-tine harrow and rolling before and after sowing by cambridge rollers significantly reduced soil moisture content in the seedbed by 1.5-2.3 percentage units as compared with the soil cultivated by „C” type tines and not rolled. In the rolled soil barley seed was placed at a more shallow depth 0.5 cm in the soil rolled by cambridge rollers as compared with not rolled soil. Barley emergence was best improved by post-sowing rolling by flat and cambridge rollers. Pre-sowing soil tillage did not have any significant effect on barley grain yield if there were wet post-sowing periods during the experimental years, and the effect of rolling before sowing by cambridge rollers significantly reduced the barley grain yield by 0.21 t/ha or 5.0 % as compared with the not rolled soil.

Key words: clay loam soil, soil tillage, physical and technological properties, spring barley.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 14-28

UDK [631.893:631.816.1+631.862+631.872]:631.582:633:631.55

SKIRTINGAIS BŪDAIS APSKAIČIUOTŲ NPK TRĄŠŲ NORMŲ, MĖŠLO IR ŠIAUDŲ VEIKSMINGUMO PALYGINIMAS SĖJOMAINOJE

Ona SIMANAVIČIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų bandymų stotis

N. Elmininkai, Anykščių rajonas

El. paðtas: elmininkai@anyksciai.omnitel.net

Jonas MAŽVILA, Zigmas VAIŠVILA, Elena RYLIŠKIENĖ,

Jonas ARBAČAUSKAS, Leonas EITMINAVIČIUS

Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras

Savanorių pr. 287, Kaunas

El.paðtas:lzi _atc@euteka.lt.

Santrauka

1994-1998 m. Elmininkuose velėniniame jauriniame glėjiškame, pagal naują FAO klasifikaciją – moreninės kilmės smėlingame lengvo priemolio giliai glėjiškame karbonatingame išplautžemyje daryti sėjomaininiai lauko bandymai, siekiant nustatyti skirtingais būdais apskaičiuotų NPK trąšų normų, šiaudų ir mėšlo naudojimo įtaką lauko sėjomainos augalų derliui.

Prieš bandymo įrengimą esant dirvožemyje pakankamai maisto medžiagų, NPK trąšos buvo mažai veiksmingos pirmiems sėjomainos rotacijos augalams: I ir II naudojimo metų daugiametėms žolėms bei žieminiams kviečiams. Po jų augusių bulvių ir miežių derlius nuo NPK trąšų padidėjo iš esmės: bulvių – atitinkamai 10,0-12,3, o miežių grūdų – 1,36-1,37 t/ha. Didžiausias derlius gautas, kai šiems augalams mineralinių trąšų normos buvo skaičiuotos balansiniu metodu.

Vidutinis žemės ūkio augalų derlius sėjomainoje, išreikštas apykaitos energija, nuo NPK trąšų padidėjo 10,1 GJ/ha, arba 14,4 %. Daugiausiai apykaitos energijos kasmet gauta, kai žemės ūkio augalai buvo patręšti vidutinėmis šiuo metu rekomenduojamomis NPK trąšų normomis, koreguotomis pagal maisto medžiagų kiekį dirvožemyje. Už 1 kg NPK trąšų gauta 0,07 GJ apykaitos energijos.

Patręšus nekoreguotomis vidutinėmis trąšų normomis, už 1 kg NPK trąšų gautas apykaitos energijos priedas sumažėjo iki 0,46, o kai trąšų normos buvo skaičiuotos balansiniu metodu – iki 0,04-0,036 GJ.

Nuo mėšlo bulvių gumbų derlius padidėjo 5,6 t/ha, arba 24,0 %, o nuo šiaudų, panaudotų kaip organinė trąša, – 1,2 t/ha, arba 5,1 %. Po bulvių auginamų miežių grūdų derlius iš esmės (0,33 t/ha, arba 13,1 %) padidėjo tik nuo mėšlo, o šiaudai teigiamos įtakos neturėjo.

Reikšminiai žodžiai: dirvožemis, trąšos, žemės ūkio augalai.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 14-28

UDK [631.893:631.816.1+631.862+631.872]:631.582:633:631.55

COMPARISON OF THE EFFICACY OF NPK FERTILISER RATES, CALCULATED BY DIFFERENT METHODS, AND THE EFFECT OF FARMYARD MANURE AND STRAW IN THE CROP ROTATION

O. Simanavičienė, J. Mažvila, Z. Vaišvila, E. Ryliškienė, J. Arbačauskas, L. Eitminavičius

Summary

Field experiments involving crop rotations were carried out in Elmininkai over the period 1994-1998 on an Endohypoglei-calc(ar)ic Luvisol. The purpose of the experiments was to determine the effects of NPK fertiliser rates, straw and farmyard manure, calculated by different methods on the yield of the crop rotation crops.

As prior to the establishment of the trial the soil had a sufficient content of nutrients, the efficacy of NPK fertilisers was low for the first crops of the rotation – perennial grasses of the 1stand 2ndyear of use and winter wheat. A significant yield increase through NPK fertilisation occurred in potato and barley crops (10.0-12.3, and 1.36-1.37 t/ha respectively), which were grown after them. The highest yield was obtained when these crops were applied by the fertiliser rates calculated by the balance method.

Average yield of the agricultural crops in the crop rotation, expressed by metabolisable energy, increased by 10.1 GJ/ha, or 14.4 % through NPK fertilisation. The highest content of annual metabolisable energy was obtained when the agricultural crops had been fertilised by average, currently recommended NPK rates, adjusted according to the nutrient content in the soil. 1 kg of NPK fertilisers yielded 0.07 GJ of metabolisable energy.

When unadjusted average fertiliser rates had been applied the increase in metabolisable energy declined to 0.46 per 1 kg of NPK, and when fertiliser rates had been calculated by the balance method – to 0.04-0.036 GJ.

Potato tuber yield increased by 5.6 t/ha, or 24.0 % through manure application. Straw used as organic fertiliser increased potato tuber yield by 1.2 t/ha, or 5.1 %. The grain yield of barley grown after potatoes significantly increased (0.33 t/ha, or 13.1 %) only through manure application, while straw did not have any positive effect.

Key words: soils, fertilisers, agricultural crops.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 29-40

UDK 633.14<324>:631.531.04:631.559

SĖJOS LAIKO IR SĖKLOS NORMOS ĮTAKA TETRAPLOIDINIŲ ŽIEMINIŲ RUGIŲ ‘RŪKAI’ PRODUKTYVUMUI

Ona AUŠKALNIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: albinas@lzi.lt

Santrauka

Tetraploidinių rugių sėjos laiko, sėklos normų bei pasėlio produktyvumo rodiklių ištyrimui Dotnuvoje, velėniniame glėjiškame lengvai pajaurėjusiame lengvo priemolio dirvožemyje 1994-1996 metais daryti lauko bandymai. Buvo sėjama penkiais terminais: 25 rugpjūčio, 5, 15 ir 25 rugsėjo ir 5 spalio išsėjant 3,5; 4,5; 5,5 ir 6,5 mln/ha daigių sėklų.

Santykinai daugiausiai augalų sudygo sėjant mažiausią – 3,5 mln/ha daigių sėklų normą. Priklausomai nuo sėjos laiko, rugių sudygo 75,6-92,5 % nuo pasėtų sėklų kiekio. Aukščiausi rugiai užaugo juos pasėjus rugsėjo 5 dieną. Sėją vėlinant augalų aukštis mažėjo. Esminis augalų aukščio sumažėjimas nustatytas rugius pasėjus rugsėjo 25 ir spalio 5 dieną. Didinant sėklos normą, produktyvių stiebų skaičius ploto vienete didėjo. Sėklos normą didinant ir sėją vėlinant, rugiai išaugino trumpesnes varpas. Grūdų skaičius varpose dėl sėklos normos didinimo mažėjo sėją vėlinant iki rugsėjo 25 dienos ir sėjant labai anksti, t.y. rugpjūčio 25 dieną.

Sėjos laikas ir sėklos norma turėjo įtakos rugių grūdų derliui. Trejų metų vidutiniai duomenys parodė, kad esminis derliaus sumažėjimas nustatytas tik sėjant vėliausiu terminu, t.y. spalio 5 dieną. Pastebėta tendencija, kad didžiausias derlius gaunamas iš laukelių, kurie buvo sėti 4,5 mln. daigių sėklų į hektarą norma. Esminis skirtumas tarp variantų, sėtų 3,5 ir 4,5 mln. daigių sėklų į hektarą, gautas tik sėją suvėlinus iki rugsėjo 25 dienos. Sėklos normos didinimas iki 5,5 ir 6,5 mln. daigių sėklų į hektarą neturėjo esminės įtakos rugių grūdų derliui nei sėjant anksti, nei rugių sėją vėlinant. Vėlinant rugių sėją, grūduose didėjo bendrojo ir baltyminio azoto kiekis ir mažėjo krakmolo kiekis. Sėjant vėliausiu terminu – spalio 5 dieną šie pokyčiai buvo esminiai. Sėklos norma ðiems rodikliams esminės įtakos neturėjo.

Reikđminiai ţodţiai: žieminiai rugiai, sėjos laikas, sėklos normos, produktyvumo rodikliai, bendrojo ir baltyminio azoto kiekis, krakmolo kiekis grūduose.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 29-40

UDK 633.14<324>631.531.04:631.559

THE INFLUENCE OF SOWING TIME AND SOWING RATE ON THE PRODUCTIVITY OF TETRAPLOID WINTER RYE CV. 'RŪKAI'

O. Auškalnienė

Summary

Experiment to investigate the effect of sowing time and sowing rate on the productivity of tetraploid rye cv. ‘Rūkai’ was carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture on a podzolic humic carbonated light loamy soil over the period 1994-1996. The experimental design consisted of 20 treatments: five dates of sowing: August 25, September 5, 15, 25 and October 5and four seed rates: 3.5, 4.5, 5.5 and 6.5 million/ha of seeds.

According to the averaged experimental findings, the highest grain yield was obtained when 3.5-4.5 million/ha seeds were sown on September 5-15. While delaying sowing until October 5, the grain yield of winter rye decreased significantly.

Seed rate and sowing time influenced the productivity of winter rye: length of an ear, number of grains per ear, and plant height. Plant height reduced significantly at the sowing time September 25 and later. At the latest sowing time – October 5 the content of total nitrogen significantly increased and the content of starch decreased in absolutely dry matter of grain.

Key words: winter rye, sowing time, seed rate, grain yield, content of nitrogen, content of starch, plant height.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė: Mokslo darbai, 2001, 75, 41-49

UDK 633. 14<324>:632.51:632.954

PLATAUS VEIKIMO HERBICIDŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TETRAPLOIDINIŲ RUGIŲ ‘RŪKAI’ PJŪČIAI PAANKSTINTI IR PIKTŽOLĖMS NAIKINTI

Ona AUŠKALNIENĖ, Albinas AUŠKALNIS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r.

El. paðtas: albinas@lzi.lt

Santrauka

Tyrimai daryti Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje 1995-1997 metais. Bandymo tikslas – ištirti raundapo naudojimo galimybes rugių brandai paankstinti ir piktžolėms naikinti. Raundapas naudotas žieminių rugių ‘Rūkai’ pasėlyje likus apie 10 dienų iki pjūties, grūdų drėgmei esant 29-30 %.

Tyrimų duomenimis, rugius nupurškus, kai jų grūdų drėgmė buvo 30 %, o oras buvo sausas ir šiltas, javų branda nepaankstėjo, grūdų derlius nedidėjo. Herbicidas raundapas gerai naikino piktžoles. Trejų metų vidutiniais duomenimis, geriausiai piktžoles naikino raundapas, išpurkštas prieš rugių pjūtį 4 l/ha norma. Piktžolių skaičius sumažėjo 90-97 %, o masė – 94,5-97,9 %. Pakankama buvo ir 3 l/ha norma, naudojama prieš pjūtį. Piktžolių skaičius, nupurškus šia norma, sumažėjo 85,5-92,2 %, o masė – 92,2-94,7 %. Raundapo 2 l/ha norma buvo mažiau efektyvi – piktžolių masė sumažėjo 83,6-87 %. Raundapo analogo glifoso 3 l/ha normos efektyvumas buvo panašus, kaip tokios pat normos raundapo. Reglonas nebuvo veiksmingas daugiametėms piktžolėms. Po purškimo šiuo preparatu dalis piktžolių nudžiūvo, bet praėjus dviems savaitėms, dygo naujos piktžolės.

Reikđminiai ţodţiai: ţieminiai rugiai, raundapas, glifosas, reglonas, derlius, daugiametės piktžolės, pjūtis.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scirentific articles, 2001, 75, 41-49

UDK 633. 14<324>:632.51:632.954

APPLICATION OF NON-SELECTIVE HERBICIDES TO HASTEN THE RIPENING OF WINTER RYE AND TO CONTROL THE WEEDS

O.Auškalnienė, A.Auškalnis

Summary

Experiments were carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture in Dotnuva over the period 1995-1997. The aim was to investigate the possibility of Roundup use to hasten the ripening of winter rye and to control the weeds. Roundup was applied in the winter rye cv. ‘Rūkai’ 10 days before harvesting, when moisture content in grain was 29-30 %.

Experimental findings suggest that when Roundup had been applied 10 days before harvesting, at a grain moisture content of about 30 %, the herbicide had no effect on grain ripening and did not influence the grain yield in the prevailing dry and hot weather conditions. Roundup was effective in controlling the weeds. The best weed control over 3 years was obtained from 4.0 l/ha of Roundup applied pre-harvesting: the number of weeds decreased by 90-97 %, and mass by 94.5-97.9 %. 3.0 l/ha of Roundup applied pre-harvesting decreased the number of weeds by 85.5-92.2 %, and mass by 92.2-94.7 %. 2.0 l/ha of Roundup decreased the weed mass by 83.6-87 %. The efficacy of Glyfos was the same as that of Roundup. Reglon was ineffective against perennial weeds.

Key words: winter rye, Roundup, yield, perennial weeds, harvesting.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 50-64

UDK 633.853.494:581.14

ŽIEMINIŲ IR VASARINIŲ RAPSŲ AUGIMO TARPSNIŲ ANALIZĖ IR APIBŪDINIMAS

Irena BRAZAUSKIENĖ, Gvidas ŠIDLAUSKAS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: brazausk@lzi.lt

Santrauka

Remiantis tyrimų duomenimis bei stebėjimais, taip pat pasaulyje sukaupta patirtimi, straipsnyje aptariami charakteringiausi žieminių ir vasarinių rapsų (Brassica napus) augimo tarpsnių požymiai, pateikiamas jų trumpas aprašymas bei kodavimo sistema. Rapsų vegetacijos periodas yra suskirstytas į devynis pagrindinius augimo tarpsnius: sėklų dygimas ir daigai (0), lapų formavimasis (1), stiebo augimas (2), butonizacija (3), žydėjimas (4), ankštarų vystymasis (5), sėklų brendimas (6), ankštarų brendimas (7) ir stiebo džiūvimas (8). Siekiant detaliau apibūdinti charakterizuojamus požymius, pagrindiniai augimo tarpsniai yra dar suskirstyti į potarpsnius, trumpai aptariant jų pagrindinius skiriamuosius požymius.

Reikđminiai ţodţiai: ţieminiai ir vasariniai rapsai, augimo tarpsniai, vegetacijos periodas.

1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 50-64

UDK 633.853.494:581.14

ANALYSIS AND DESCRIPTION OF THE GROWTH STAGES OF WINTER AND SPRING OILSEED RAPE (BRASSICA NAPUS)

I. Brazauskienė, G. Šidlauskas

Summary

According to the data collected and observations made as well as worldwide accumulated expertise the growth stages of winter and spring oilseed rape are discussed in the paper provided with a short description and code system. The vegetative growth period of winter and spring oilseed rape is divided into nine principal stages: germination and emergence (0), leaf production (1), stem elongation (2), flower bud development (3), flowering (4), pod development (5), seed development (6), pod (7) and stem (8) senescence. The principal stages are subdivided into secondary stages and a short description of each is given.

Key words: winter and spring oilseed rape, growing stages, period of vegetative growth.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 65-71

UDK 633.491(063)

AUGIMO STIMULIATORIŲ – STILITŲ FIZIOLOGINIO AKTYVUMO BEI POVEIKIO CUKRINIŲ RUNKELIŲ PRODUKTYVUMUI TYRIMAI

Elena JAKIENĖ, Vytautas MICKEVIČIUS, Zigmuntas BERESNEVIČIUS

Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g.73, Kaunas

El. paðtas: Vytautas.Mickevicius@ctf.ktu.lt

Santrauka

Tyrimai atlikti 1997-2000 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje.

Lauko bandymai daryti LŽŪU bandymų stotyje. Tirti Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedroje susintetinti augimo stimuliatoriai stilitai, jų fiziologinis aktyvumas ir įtaka cukrinių runkelių derliui ir jo kokybei.

Stilitų fiziologinis aktyvumas, jų veikimo pobūdis ir įtaka sėklų daigumui nustatyta laboratorinio skriningo metodu daiginant miežių grūdus 0,02 proc. koncentracijos tiriamų augimo stimuliatorių tirpaluose. Atliekant lauko bandymus nustatytas stilitų poveikis cukrinių runkelių daigų augimui, ilgesniam lapų asimiliacinio aktyvumo išsaugojimui, šakniavaisių derlingumui ir cukringumui.

Intensyvesnis cukrinių runkelių augimas ir vystymasis vegetacijos pradžioje, didžiausio lapų asimiliacinio paviršiaus išsaugojimas skatino greitesnį šakniavaisių masės didėjimą, asimiliacijos produktų kaupimą šakniavaisyje bei cukringumŕ.

Nustatyta, kad apipurškus cukrinių runkelių daigus 0,05 proc. koncentracijos augimo stimuliatorių stilitų tirpalais, cukrinių runkelių derlingumas padidėja 9-12 t/ha, arba 15-20 proc., cukringumas – 0,6-0,8 proc. bendrasis cukraus kiekis – 2,3-2,6 t/ha, arba 20-24 proc., palyginus su kontroliniu variantu.

Reikđminiai ţodţiai: augimo stimuliatoriai stilitai, fiziologinis aktyvumas, cukriniai runkeliai, derlingumas, cukringumas.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 65-71

UDK 633.491(063)

INVESTIGATION OF PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF GROWTH STIMULATORS STILITS AND THEIR INFLUENCE ON THE PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET

E.Jakienė, V.Mickevičius, Z.Beresnevičius

Summary

Growth stimulators – stilits, synthesized at the Department of Organic Chemistry, Kaunas University of Technology, were tested. Investigation of their biological activity, influence on the productivity and quality of sugar beet was carried out by the method of laboratory screening at the Laboratory of Genetics and Biotechnology, Lithuanian University of Agriculture in 1997-2000. Sugar beet, variety ‘Madison’ was grown. During the period of early vegetation sprouts of sugar beet were sprayed with the 0.05 % solution of growth regulators. It was determined that under their influence the productivity of sugar beet increased by 9-12 t/ha or by 15-20 %, sugar content in roots – by 0.6-0.8 %, total yield of sugar was higher by 2.3-2.6 t/ha or by 21-24 % in comparison with the control.

Key words: growth stimulators – stilits, physiological activity, sugar beet, productivity, sugar content.

 

II skyrius. AUGALŲ CHEMINĖ SUDĖTIS

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 72-83

UDK 633.11< 324> :581.19:631.559

ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ IR SELEKCINĖS MEDŽIAGOS GRŪDŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ TARPUSAVIO PRIKLAUSOMUMAS

Audronė MAŠAUSKIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: brone@lzi.lt

Santrauka

Tyrimų tikslas – nustatyti vienodomis dirvožemio ir tręšimo sąlygomis augintų žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) grūdų kokybės septynių rodiklių verčių tarpusavio priklausomumą ir ryšį su grūdų derlingumu. Ištirti 1992-1998 metais išaugintų grūdų kokybės rodikliai: baltymų, šlapiojo ir sausojo glitimo kiekis, sedimentacija, glitimo deformacijos indeksas, 1000 grūdų masė, natūrinis grūdų svoris.

Kiekvienais metais visose žieminių kviečių veislių grupėse buvo vidutinio stiprumo arba stiprus tiesioginis ryšys, dažniausiai siekiantis 0,99 (P = 0,01) tikimybę, tarp žalių baltymų kiekio grūduose ir šlapiojo bei sausojo glitimo kiekio grūduose ir miltuose verčių. Ne kiekvienais metais ir ne visose bandinių grupėse, bet labai dažnai pasireiškia vidutinė arba stipri tiesioginė koreliacija tarp žalių baltymų kiekio ir sedimentacijos. Sedimentacijos rodiklis tiesiogiai koreliavo su sausojo ir šlapiojo glitimo kiekiu miltuose, bet ne kasmet. Koreliacija tarp sedimentacijos ir šlapiojo glitimo kiekio verčių grūduose pasireiškė rečiau, palyginus su miltais.

Kolekcijoje ir bandymuose augintų veislių ir linijų grūdų glitimo kokybės netiesioginiu rodikliu laikytinas sedimentacijos rodiklis: aukštesnės sedimentacijos grūdų glitimas buvo geresnės kokybės. Išimtis – veislės iš Centrinės ir Pietų Europos, kur šio ryšio tikimybė nė vienais metais nesiekė 0,95 (P = 0,05). Lietuviškos veislės ‘Širvinta 1’ grūduose pasireiškė vidutinė tiesioginė priklausomybė tarp sedimentacijos ir grūdų derlingumo, o kolekcijoje ir bandymuose ši priklausomybė turėjo atvirkštinio ryšio tendenciją.

Reikšminiai žodžiai: žieminių kviečių grūdai, kokybė, derlingumas, tiesinės koreliacijos koeficientai, veislės.

Chapter 2. CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 72-83

UDK 633.11< 324> :581.19:631.559

STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE CULTIVARS AND GRAIN QUALITY CHARACTERS OF WINTER WHEAT

A. Mašauskienė

Summary

The goal of the study was the investigation of seven characters of winter wheat grain quality, their interaction and correlation with the data of yield. In 1992-1998 winter wheat cultivars were grown at the uniform conditions of soil and fertilising. Quality indicators, such as crude protein, wet and dry gluten, gluten deformation index, sedimentation, thousand kernel weight and volume weight were investigated.

Every year in all investigated sets of cultivars and varieties the direct medium or strong correlation, significant at P = 0.01 was established between the total protein content of grain and wet or dry gluten content of whole meal or of flour. Not always, but very often the direct relationship was established between protein and sedimentation. The character of sedimentation had a direct relationship with the data of wet and dry gluten in grain, as well as in flour.

The value of sedimentation can be used for evaluation of gluten quality in the collection, new varieties and breeding lines sets: the higher sedimentation – the better quality of gluten. Exception – the set of cultivars from Central and Southern Europe. In this set relationship between the sedimentation value and quality of gluten was never significant at P = 0.05. In the trials of variety ‘Ðirvinta 1’ the direct medium correlation occured between sedimentation and grain yield, however in collection and trials this correlation tended to be reverse.

Key words: winter wheat, grain, quality, yield, coefficients of linear correlation, cultivars.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 84-96

UDK 633.11< 324> :631.526.32:581.19

ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ GRŪDŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ VARIACIJOS PRIKLAUSOMUMAS NUO VEISLĖS IR METŲ METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ

Audronė MAŠAUSKIENĖ, Vanda PAPLAUSKIENĖ, Vytautas RUZGAS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: lzeminst@lzi.lt

Santrauka

Ištirta 1992-1998 metų derliaus žieminių kviečių grūdų baltymingumo, šlapiojo ir sausojo glitimo kiekio ir kokybės, sedimentacijos Zeleny ir Pumpianskio metodais, 1000 grūdų masės, natūrinio grūdų svorio ir derlingumo variacija, sąlygota metų meteorologinių sąlygų ir kolekcijoje sukauptų veislių bei linijų įvairovės.

Nustatyta, kad tarp tirtųjų rodiklių didžiausia variacija, išreikšta variacijos koeficientais, pasižymėjo sedimentacijos rodiklis, nepriklausomai nuo to, ar jis apskaičiuotas kolekcijoje augintų įvairių veislių ir linijų grupėse, ar lietuviškos kilmės veislės ‘Širvinta 1’ ribose. Daug aukštos sedimentacijos veislių ir linijų yra kilusios iš Rytų, Centrinės ir Pietų Europos, ir žemoka sedimentacija veislių iš Šiaurės Amerikos. Vidutinė variacija grūdų derlingumo, šlapiojo ir sausojo glitimų bei baltymų kiekio. Mažiausia variacija pasižymėjo natūrinis grūdų svoris.

Reikđminiai ţodžiai: žieminių kviečių grūdai, kokybė, derlingumas, variacija, veislės.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 84-96

UDK 633.11< 324> :631.526.32:581.19

VARIATION OF QUALITY PARAMETERS OF WINTER WHEAT GRAIN EFFECTED BY CULTIVAR AND METEOROLOGICAL CONDITIONS

A. Mašauskienė, V. Paplauskienė, V. Ruzgas

Summary

The variation of quality indicators such as total protein, wet and dry gluten, gluten index, sedimentation by Zeleny and Pumpiansky, 1000 kernel weight, hectoliter weight and yield were investigated in 1992-1998. The variation of grain quality depended on meteorological conditions and diversity of varieties and breeding lines.

The greatest variation coefficient had data of sedimentation, calculated either in group of the collection or within the boundaries of variety of Lithuanian origin ‘Ðirvinta 1’. The high level of sedimentation was in group of breeding lines and varieties from Eastern and Central and Southern Europe, low – in North American group. The variation of grain yield, wet and dry gluten and protein was rather high. Hectoliter weight was distinguished by the smallest variation.

Key words: winter wheat, grain, quality, yield, variation, breeding lines.

 

III skyrius. METODIKA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 97-109

UDK 631.417.2:631.423.4

LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTE TAIKOMI HUMUSO KIEKIO IR KOKYBINĖS SUDĖTIES NUSTATYMO METODAI IR JŲ ĮVERTINIMAS

Valerija JANUŠIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paðtas: vokefil@takas.lt

Alvyra ŠLEPETIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: alvyra@lzi.lt

Santrauka

Straipsnyje apraðomi humuso kiekio ir kokybinės sudėties nustatymo metodai, taikomi Lietuvos žemdirbystės institute, pateikiamas šių metodų įvertinimas.

Humuso medžiagų atskirų frakcijų tirpumas yra nevienodas. Ponomariovos-Plotnikovos modifikuotu Tiurino metodu humuso medžiagos nustatomos silpnos koncentracijos rūgščių ir šarmų ištraukose: tiesioginėje 0,1 M NaOH, 0,05 M H2SO4, 0,1 M NaOH po dirvožemio dekalcinavimo ir 0,02 M NaOH kaitinant. Šiuo metodu išskiriamos trys huminių rūgščių ir keturios fulvorūgščių frakcijos. Judriosios humuso medţiagos nustatomos đarminio natrio pirofosfato iđtraukoje Kononovos-Belčikovos metodu, labiliosios – neutralaus natrio pirofosfato iđtraukoje.

Atskirų ištraukų sausoje liekanoje, taip pat ir dirvožemyje organinės medžiagos oksidavimas atliekamas kalio bichromato tirpalu 20 min. kaitinant dţiovinimo spintoje 150-160 0C temperatūroje. Anglies kiekis nustatomas titrimetriniu ar spektrofotometriniu metodu. Naudojant spektrofotometrinį anglies kiekio nustatymo metodą, padidėja analizės greitis. Spektrofotometriškai atliekant didelį matavimo pakartojimų skaičių analizės tikslumas siekia 0,4-1,5 %, kitais atvejais – iki 4,4 %.

Reikšminiai žodžiai: metodai, humusas, huminės rūgštys, fulvorūgštys, tirpikliai, ištrauka.

Chapter 3. METHODOLOGY

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 97-109

UDK 631.417.2:631.423

METHODS AND THEIR EVALUATION FOR DETERMINATION OF HUMUS CONTENT AND QUALITATIVE COMPOSITION ADAPTED AT LITHUANIAN INSTITUTE OF AGRICULTURE

V. Janušienė, A. Šlepetienė

Summary

This article presents a description of methods and their estimation of humus content and qualitative composition adapted at the Lithuanian Institute of Agriculture.

The solubility of different fractions of humus substances is diverse. According to Ponomariova-Plotnikova modified Tiurin method humic substances were established in diluted acid and alkaline extracts: in direct extract 0.1M NaOH, 0.05 M H2SO4, 0.1M NaOH after decalcination of soil and in 0.02 M NaOH by heating. By this method were established 3 fractions of humic acids and 4 fractions of fulvic acids. Mobile humus substances were established in alkaline sodium pyrophosphate extract according to the method of Kononova-Belcikova, labile – in neutral sodium pyrophosphate extract.

In dry residue of extracts and in soil samples the oxidation of organic matter was provided by heating up to +150-160 0C using potassium dichromate solution for 20 min. The content of organic carbon was established by titrimetric or spectrophotometric method. Applying spectrophotometric method for a large number of measurements the precision of analysis reached 0.4-1.5 %, in other cases – 4.4 %.

Key words: methods, humus, humic acids, fulvic acids, solvent, extract.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 110-124

UDK 631.417.2:631.42

HUMUSO IR ORGANINĖS ANGLIES NUSTATYMAS DIRVOŽEMYJE PROGRAMUOJAMU DAUGIAKANALIU FOTOMETRU MULTISKAN MS

Alvyra ŠLEPETIENĖ, Bronislava BUTKUTĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: alvyra@lzi.lt, brone@lzi.lt

Santrauka

Tyrimais parengta detali humuso ir organinės anglies fotometrinio nustatymo metodika prietaisu Multiskan MS. Prietaiso mikrokompiuteryje sukurta programa su duomenų apskaičiavimo metodu Point to Point, įgalinančia absorbcijos dydžius išreikšti humuso kiekiu dirvožemyje (%). Tirta šviesos bangos ilgio, mikrokanalėlių užpildymo lygio, tirpalų praskiedimo, standartų serijos diapazono bei jų skaičiaus įtaka humuso nustatymo tikslumui ir duomenų atkartojimui prietaisu Multiskan MS. Iš prietaise instaliuotų šviesos filtrų tinkamiausias humusui ir humuso medžiagoms nustatyti buvo 620 nm bangos ilgio filtras. Naudojant šį filtrą, tirpalų, gautų 0,8 g dirvožemio svėrinį po mineralizacijos praskiedžiant iki 50 ml, absorbcijos rodikliai buvo optimalūs. Didinant fotometruojamo tirpalo tūrį, mažėjo matavimo paklaida. Tyrimų eigoje palyginti duomenys, gauti titrimetriniu, ir spektrofotometriniais metodais fotometru Multiskan ir spektrofotometru 181 Hitachi UV-VIS). Pateikiami skirtingais metodais įvertintų humuso kiekio duomenų palyginimo statistiniai rodikliai, apskaičiuotos duomenis siejančios regresijos lygtys ir determinacijos koeficientai. Fotometriškai nustatytos reikšmės yra kiek didesnės negu titrimetriškai. Geriausi statistiniai rodikliai gauti standartais naudojant mineralizuotų dirvožemio bandinių su žinomu humuso kiekiu tirpalus: R2 = 0,99, standartinė paklaida 0,27. Darbas daugiakanaliu fotometru turi daug privalumų: palengvina analitiko darbą, daro jį saugesnį, taupomi cheminiai reagentai, mažiau kanalizuojama vandens, didėja darbo našumas, esant pakankamam analitinio darbo tikslumui, duomenys perskaičiuojami automatiškai prietaiso mikrokompiuteryje sukurta programa. Nustatant humuso kiekį daugiakanaliu fotometru Multiskan MS, sumažėjo nustatymo savikaina, palyginus su titrimetriniu humuso nustatymu.

Reikšminiai žodžiai: humusas, organinė anglis, nustatymo metodai, Multiskan MS.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 110-124

UDK 631.417.2:631.42

DETERMINATION OF HUMIC SUBSTANCES AND ORGANIC CARBON IN SOIL BY THE USE OF PROGRAMMED MULTICHANNEL PHOTOMETER MULTISKAN MS

A. Šlepetienė, B. Butkutė

Summary

The objective of our work was to adapt a multichannel photometer Multiskan for humus content determination, to elaborate methods, enabling reliable and accurate estimation of humus (organic carbon) content in various soil types, and giving satisfactory data repeatability with low inputs of labour and reagents. Investigation was carried out at the Analytical Laboratory of the Lithuanian Institute of Agriculture in 1999-2000. 0.1-0.8 g soil samples were poured-over with chromium mixture and heated “by wet chemistry method” according to Nikitin. Then the solution was diluted with water in 50-100 ml volumetric flasks, agitated and left to settle. Channels of the microplate used for photometry were filled with the solutions of analysed and standard series by an 8-channel automatic micropipette. Standard glucose solution (1 mg C/ml) was used. While preparing series of standards different amounts of this standard solution were evaporated and mineralised like soil samples. As standards we also used solutions of mineralised soil samples with known amounts of humus. Soils differing in humus content and humus fractional composition were used. In our experiments we used a photometer with built in filters which were the closest to the recommended ones λ = 450, 540, 620 nm. Absorption values obtained with 540 nm wavelenth filter were disproportionate to C concentration in solutions, and the results obtained with 450 nm filter were more variable due to inaccuracies related to different amount of chromium mixture used for humus oxidation, therefore we used 620 nm filter in our further work. In oder to achieve a high accuracy of analyses and measuring sensitivity of the solutions with small differences in the concentration, we have to obtain optical density as high as possible. Having increased the soil sample from 0.3 to 0.8 g and diluting in 50 ml volumetric flasks, absorption values increased to optimum. In the microcomputer of the instrument we developed the programme with the data calculation method Point to Point, enabling to express absorption values by the content of humus (or organic carbon) in the soil (%). We investigated the effect of the level of microchannels filling, dilution of solutions, range of series of standards and their number on humus determination accuracy and data repeatability by the instrument Multiskan MS. By increasing the volume of photometrically analysed solution, the error of measuring declined. Photometrically determined values were higher than those determined using titrimetric method, especially in the case of greater dilution. Satisfactory results were obtained when we included the standard with 20.67 % of humus in the set of standard solutions, and the best data were obtained in treatment using mineralised soil samples as standards: R2 = 0.99, standard error SEP-0.27. A good data repeatability was obtained using Multiskan MS. While analysing by photometric method the costs per sample analysis were twice as low as those of the classical titrimetric method.

Key words: humus, organic carbon, methods of determination, photometer Multiskan MS.

 

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 125-141

UDK 633.2.032(254):633.263:633.32

TREJOPAI NAUDOJAMŲ SVIDRINŲ IR JŲ MIŠINIŲ SU DOBILAIS PRODUKTYVUMAS

Regina SKUODIENĖ, Nijolė DAUGĖLIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialas

Vėžaičiai, Klaipėdos rajonas

El. paðtas: filialas@gargzdai.omnitel.net

Santrauka

Straipsnyje pateikiami 1996-1999 m. LŽI Vėžaičių filiale darytų tyrimų duomenys apie lauko sėjomainoje įvairiai naudojamų svidrinų bei jų mišinių su ankstyvaisiais raudonaisiais ir baltaisiais dobilais derlingumą ir pašarinę vertę bei ėdamumą.

Kombinuotai naudojami svidrinų žolynai derlingiausi (7,38 t/ha sausųjų medžiagų), šienaujant gauta 0,55 t/ha, o ganant - 2,09-1,54 t/ha maţiau. Kombinuotai naudojant ir đienaujant produktyviausias buvo svidrinų ir raudonųjų dobilų mišinys (75,5 ir 68,0 GJ/ha), o ganant - svidrinų ir baltųjų dobilų mišinys (66,9 GJ/ha). Gryni svidrinai geriausiai derėjo šienaujami ir kombinuotai naudojami (63,7 ir 70,5 GJ/ha). Svidrinai labiau stelbė baltuosius dobilus.

Tarp sausųjų medžiagų ir virškinamųjų proteinų derliaus, nepriklausomai nuo žolynų naudojimo, gautas stiprus (r = 0,89-0,98**) koreliacinis ryšys. Kombinuotai naudojamų žolynų ėdamumas buvo 90 %, o ganomų - 76 %.

Reikđminiai ţodžiai: svidrinai, žolynų naudojimas, botaninė sudėtis, derlius, pašarinė vertė.

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 125-141

UDK 633.2.032(254):633.263:633.32

THE PRODUCTIVITY OF DIFFERENT SWARDS FESTULOLIUM USAGE

R. Skuodienė, N. Daugėlienė

Summary

Experiments were carried out during 1996-1999 at the Vėžaičiai Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture on a soddy podzolic medium podzolized (J2v) light loam on medium heavy loam soil, with the following agrochemical characteristics: pHKCl - 5.8-6.2, available P2O5 and K2O - 206-310 and 261-546 mg/kg respectively. During the abovementioned period we investigated Festulolium swards which were differnt used and her influence on agrophytocenosis of spring wheat.

In cut (3 cuts) and under mixed management (one cut and 2-3 grazings), the most productive are swards of Festulolium and Trifolium pratense. In these swards red clover accounts on average for 26.4 and 30.4 %. One hectare gives 7.31-7.96 t of dry matter yield or 68.0-75.5 GJ of metabolizable energy.

Under grazing management (4-6 grazings) the swards of Festulolium and Trifolium repens are the most productive. One hectare yields on average 5.76 t of dry matter or 66.9 GJ of metabolizable energy. In these swards white clover accounts for 27.5 %.

Pure Festulolium grass swards give high yields when cut and mixed-used. Under grazing management dry matter yield is by 1.59-1.79 t/ha or 6.7-13.5 GJ/ha lower.

The data of chemical composition showed that grazed grass had the highest protein content (15.7-18.4 % of crude protein). In grazed grass there was the highest content of crude fat (3.20-3.46 %) and the lowest content of crude fibre (21.8-24.6 %).

Cut and mixed-used swards contain small amount for crude protein (10.1-12.4 and 12.1-12.9 %) and high amount of crude fibre (26.2-29.1 %).

The highest content of crude ash (9.99-11.0 %) was found in grazed swards in whose composition contained highest content of undesirable potassium (3.57-3.82 %) and sufficient amount of phosphorus (0.42-0.45 %).

In cut swards there was enough of crude ash and potassium to meet the needs of high productivity cattle, however there was a shortage of phosphorus in the grass.

Digestibility of grazed grass is the best (71.6-74.5 %) at the stage of clover branching, and shooting of grasses. Digestibility of cut and mixed-used swards was slightly poorer at the beginning of clover flowering and ear emergence of grasses.

When grazing cattle at pasture maturity stage the intake of grass in mixed-used swards is 87-91 % and that in grazing swards - 73-80 %.

Key words: Festulolium, management systems, yield, botanical composition, nutritive value.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 142-154

UDK 633.322:663.2.033

BALTŲJŲ DOBILŲ ‘ATOLIAI’ SĖKLOS NORMOS IR SANTYKIS SU VARPINĖMIS ŽOLĖMIS GANYKLOS ŽOLYNUOSE LENGVAME DIRVOŽEMYJE

Rožė VAIČIULYTĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paðtas: vokefil@takas.lt

Santrauka

1992-1998 metais Vokės filiale velėniniame jauriniame silpnai pajaurėjusiame priesmėlio dirvožemyje persėjamoje kultūrinėje ganykloje tirta baltųjų dobilų ‘Atoliai’ (Trifolium repens giganteum Lagr – Fosset) sėklos normos ir ganyklinis mišinys, keičiant ankštinių ir varpinių santykį, netręšiant bei tręšiant azotu. Vidutinio ankstyvumo žolyno mišinyje buvo sėjami baltieji dobilai ‘Atoliai’, tikrieji eraičinai ‘Dotnuva I’, pievinės miglės ‘Danga’, raudonieji eraičinai ‘Šilis’, vėlyvojo žolyno mišinyje – pašariniai motiejukai ‘Vėlenis’, baltieji dobilai ‘Atoliai’, pievinės miglės ‘Danga’, raudonieji eraičinai ‘Šilis’. Bandymuose 2 faktoriai: A – baltųjų dobilų sėklos norma ir santykis su varpinėmis, kur baltųjų dobilų nuo 2 iki 4 kg/ha 100 % ūkinės vertės sėklos, sudarančios nuo 20 iki 40 % viso mišinio. B faktorius – tręšimas, 1991 m. įrengtuose bandymuose – 1) N60P60K90 (N30 po I ir II ganymo) ir 2) N120P60K90 (N40 po I, II ir III ganymo), 1993 m. įrengtuose bandymuose – 1) P60K90 (be azoto), 2) N30P60K90 (N30 po II ganymo).

Baltųjų dobilų sėklos norma bei viso mišinio norma mažai lemia, o tręšimas azotu (N30-60-120) mažina baltųjų dobilų kiekį žolynuose. Baltųjų dobilų ‘Atoliai’ gausiam paplitimui abiejuose žolynuose lemiamos įtakos turėjo kritulių kiekis ir jų pasiskirstymas per vegetaciją (r = 0,78-0,82). Drėgnais metais baltųjų dobilų žolyne buvo 1,6-2,2 karto daugiau negu sausais. Abiejų brandų žolynuose atitinkamai gauta vidutiniškai 4,49-4,78 ir 3,90-4,78 t/ha sausųjų medžiagų. Išsėjus pusę mišinio sėklos normos su 1,5 kg/ha baltųjų dobilų, sausųjų medžiagų derlius gautas mažesnis – 4,32-4,54 ir 4,14-4,60 t/ha. Todėl ganyklinius žolynus galima persėti ir sumažinta sėklos norma: vidutinio ankstyvumo žolynams sėklos norma – 7,4 kg/ha, vėlyviesiems – 5,9 kg/ha (1,5 kg/ha baltųjų dobilų).

Reikšminiai žodžiai: baltieji dobilai, varpinės žolės, sėklos norma ir santykis, azotas, vidutinio ankstyvumo žolynas, vėlyvas žolynas, botaninė sudėtis, sausųjų medžiagų derlius.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 142-154

UDK 633.322:633.2.033

WHITE CLOVER ‘ATOLIAI’ SEED RATE AND RATIO WITH GRASSES FOR PASTURE SWARD ON A SOD PODZOLIC SANDY LOAM SOIL

R. Vaičiulytė

Summary

Experiments were carried out in 1992-1998 at the Vokė Branch in a resown cultivated pasture on a sod podzolic weakly podzolized sandy loam and deeper lying gravel soil. We investigated the seed rate of the white clover ‘Atoliai’ and of the total grassland mixture by changing legume/grass ratio. The experiment involved treatments with and without N fertilization.

The seed mixture of the medium early sward consisted of Festuca pratensis Huds cv. ‘Dotnuva I’, Trifolium repens L. cv. ‘Atoliai’ Poa pratensis L. cv. ‘Danga’ and Festuca rubra L. cv. ‘Ðilis’, and the late sward consisted of Phleum pratense L. cv. ‘Vėlenis’, Trifolium repens L. cv. ‘Atoliai’ Poa pratensis L. cv. ‘Danga’ and Festuca rubra L. cv. ‘Ðilis’. The trials were two-factorial. Treatments of factor A: seed rate of white clover from 2 to 4 kg ha, from 20 to 40 % of the total mixture. Treatments of factor B: P60K90 without nitrogen fertilizers and P60K90N30-60-120.

Weather conditions had a vital influence r = 0.78-0.82 on the abundant spread of white clover ‘Atoliai’ in the grassland sward. White clover seed rate and the total seed rate of the mixture had an insignificant effect, while N30-120 fertilization reduced white clover portion in swards. In wet years white clover portion in the sward was 1.57-2.11 times higher than in dry years. Medium early and late swards produced on average 4.49-4.78 t/ha and 3.90-4.70 t/ha of respectively dry matter. When half the rate mixture was sown with 1.5 kg/ha of white clover, the dry matter yield was lower 4.32-4.54 and 4.14-4.60 t/ha.

The experimental findings suggest that it is possible to resow pasture with reduced seed rates of the total mixture (7.4-5.4 kg/ha) and white clover (1.5 kg/ha).

Key words: white clover, grasses, seed rate, seed ratio, seed mixture, medium early sward, late sward, nitrogen, botanical composition, dry matter yield.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 155-168

UDK 633.322:663.2.033

ĮVAIRAUS ANKSTYVUMO ILGALAIKIAI ŽOLYNAI PRIESMĖLIO DIRVOŽEMYJE

Rožė VAIČIULYTĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paðtas: vokefil@takas lt

Santrauka

Bandymai atlikti LŽI Vokės filiale 1991-1998 m. velėniniame jauriniame priesmėlio dirvožemyje (pagal FAO sekliai nepasotintas rudžemis) persėjamoje ganykloje. Tirti ankstyvųjų raudonųjų ir baltųjų dobilų bei margųjų liucernų ir baltųjų dobilų su varpinėmis žolėmis, taip pat vienų varpinių žolių mišiniai. Visi žolynai kasmet tręšti P90K90, mišiniai su ankštinėmis žolėmis nuo II naudojimo metų – dar ir N60, o vienų varpinių – kasmet N180. Pirma žolė pjauta, du atolai skirti ganiavai.

Duomenys rodo, kad ankštinių ir varpinių žolynai, tręšiami N60 ir netrćđiami azotu, pagal produktyvumą ir kokybę mažai atsiliko nuo gausiai tręšiamų azotu (N180) varpinių žolynų.

Norint įrengti ar persėti ilgalaikį mišraus naudojimo (1 pjūtis ir 2 ganiavos) žolyną priesmėlio dirvožemyje, reikia sudaryti įvairaus ankstyvumo ankštinių ir varpinių bei varpinių žolių mišinius. Varpinius žolynus verta gausiai tręšti azotu (N180). Dobilų ir varpinių mišinius (kol vyrauja dobilai) reikia tręšti pagal galimybes (bent N60), o margųjų liucernų ir varpinių mišinių, kol vyrauja liucernos, azotu tręšti neverta.

Reikđminiai ţodţiai: ankđtiniai ir varpiniai ţolynai, varpiniai ţolynai, derlingumas.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 155-168

UDK 633.322.2.033

LONG-TERM SWARDS OF DIFFERENT EARLINESS ON SANDY LOAM SOILS

R. Vaičiulytė

Summary

The course of 1992-1998 tests studying the feeding value of grass obtained from different grass stands and their combinations were carried out at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture.

Field tests were conducted on a soddy padzolic loamy sand laid with gravel. Nitrogen fertilizers were applied as follows: 180 kg/ha of active ingredient to grasses and 60 kg/ha to legume-grass swards. During the first year of the investigation legume-grass swards did not received nitrogen fertilizers.

Thus, yield of legume-grass and sward grasses with introduction of nitrogen at the rate of 60 kg/ha and 180 kg/ha as regards its saturation with nutrient substances can be used for both for winter and summer feedind of productive herd.

The following grass species are recommended for establishing pastures on lowland log:

1. Early grass stands:

a) red clover (Trifolium pratense L.) and white clover (Trifolium repens L.) 30 %, 20 % cocks foot (Dactylis glomerata L.) or awnless bromegrass, (Bromus inermis Leysser.), red fescue (Poa pratensis L.) and meadow grass (Festuca rubra L.) 10 %.

b) cocks foot (Dactylis glomerata L.) and awnless bromegrass (Bromus inermis Leysser.) 40 % red fescue (Poa pratensis L.) and meadow grass (Festuca rubra L.) 10 %.

2. Medium late grass stands:

a) alfalfa, (Medicago varia Mart.) 40 % and white clover (Trifolium repens L.) 20 %, meadow fescue (Festuca pratensis L.) or awnless bromegrass, (Bromus inermis Leysser.) 20 %, red fescue (Poa pratensis L.) and meadow grass (Festuca rubra L.) 10 %;

b) meadow fescue (Festuca pratensis L.) and awnless bromegrass, (Bromus inermis Leysser.) 40 %, red fescue (Poa pratensis L.) and meadow grass (Festuca rubra L.) 10 %.

Key words: grass mixture, legume, grasses, yield.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 169-181

UDK 633.2.03.004.69

KOKYBINIAI POKYČIAI ŠIENAUJAMUOSE IR GANOMUOSE KALVŲ ŽOLYNUOSE PAPILDOMAI ĮSĖJANT ANKŠTINIŲ ŽOLIŲ

Dženė ZABLECKIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotis

Kaltinėnai, Šilalės rajonas

El.paðtas: kaltbs@lzi.lt

Santrauka

1991-1997 m. tyrinėta senų varpinių žolynų paviršinio pagerinimo galimybės, įsėjant ankštinių žolių. Žolės buvo įsėjamos naudojant javų-žolių sėjamąją su diskiniais noragėliais, taip pat specialią frezinę žolių įsėjimo į velėną sėjamąją. Visi įsėjimo būdai davė teigiamus rezultatus: gerėjo žolynų botaninė sudėtis ir sausųjų medžiagų derlius. Velėniniame jauriniame dirvožemyje įrengtas pievas ir ganyklas, kuriose piktžolės sudaro 15-20 %, galima pagerinti, papildomai įsėjus raudonųjų dobilų-motiejukų bei baltųjų dobilų. Ankštines žoles geriausia įsėti anksti pavasarį diskiniais noragėliais sėjamąja mašina tiesiog į ganyklos velėną arba ją du kartus palėkščiavus. Gerai tinka sėti ir specialiomis su freziniais noragėliais sėjamosiomis mašinomis.

Reikšminiai žodžiai: kalvos, seni varpiniai žolynai, paviršinis pagerinimas, diskinė sėjamoji, frezinė sėjamoji.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 169-181

UDK 633.2.03.004.69

QUALITATIVE CHANGES IN CUT AND GRAZED SWARDS ON HILLY SOILS WHEN OVERSOWING LEGUMES

D. Zableckienė

Summary

Over the period 1991-1997 at the Kaltinėnai Research Station trials were carried out in the meadow of eight-nine and pasture of twelve-thirteen years of use with from 75 to 80 % of grasses and about 5 % of legumes and 21-25 % of forbs. The soil was sod podzolic loam with a slope inclination of – 4-70. The seed rate of white clover ‘Atoliai’ was 4 kg/ha in the pasture and of clover-timothy mixture in the meadow 6 kg/ha.

White clover and clover-timothy mixture were sown in the pasture or meadow with a disk drill in spring and in autumn with a rototilling drill in spring in the disked pasture (in autumn) with a disk drill in spring and sown in autumn.

A more successful sowing in the meadow was attained when a disk drill and rototilling drill were used for the grass sowing in the spring. In this case the yield of dry matter was by 0.21-0.43 t/ha higher. In the pasture the highest yield increase of 0.81 t/ha of dry matter was obtained when white clover was sown in the pasture with a rototilling drill.

Additional sowing of clover-timothy mixture and white clover increased the amount of legumes. The highest content of legumes was found when clover-timothy mixture (in the meadow) was sown with a disk drill in spring and when white clover (in the pasture) was sown in the disked pasture with a disk drill.

During the first two years (in the meadow) of usage of the ley, the yield of grasses in the renovated treatment was the same as in the treatment where grasses were fertilised with nitrogen (N120). Later on, more productive ley was in the treatment dressed with nitrogen fertilisers.

Key words: hilly soils, old grass swards, reseeding of grasses, disk drill, rototilling drill.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 182-196

UDK 633.31:631.526.32

ĮVAIRIOS KILMĖS LIUCERNŲ VEISLIŲ SAVYBĖS GANANT IR PJAUNANT

Jonas GUTAUSKAS, Elena PETRAITYTĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: jonasgut@lzi.lt

Santrauka

Lauko bandymai daryti 1995-2000 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Sėklininkystės ūkio Valinavos kultūrinėje ganykloje. Dirvožemis – glėjiškasis rudžemis, vidutinio sunkumo priemolis. Darbo tikslas – modelinio ūkio sąlygomis ištirti įvairios kilmės liucernų auginimo galimybes, intensyviai naudojamose ganyklose bei pjaunamuose plotuose. Tirtos trys liucernų veislės: ‘Žydrūnė’, JAV sukurta speciali ganykloms veislė ‘Alfagraze’ ir pjaunamo tipo ‘DK-122’. Liucernų pasėta 3 ha. Pusė lauko pjauta (3 pjūtys), o kita pusė ganyta 4 kartus per sezoną. Tręšta P60K60.

Liucernų žolynai pasižymėjo dideliu ir stabiliu produktyvumu. Iš tirtų veislių liucernų pjaunant sausųjų medžiagų gauta 8,85-8,92 t/ha, ganant – 8,30-9,17 t/ha. Ganant derlingiausios buvo liucernos ‘DK-122’: sausųjų medžiagų gauta 9,17 t/ha. Biologinio derliaus skirtumai tarp įvairios kilmės liucernų veislių pjaunant buvo nežymūs. Pjaunant lietuviškos liucernos ‘Žydrūnė’ I ir II, o ganant I naudojimo metais buvo derlingesnės negu JAV išvestos veislės. Dėl intensyvios ganiavos liucernų ‘Žydrūnė’ ir ‘Alfagraze’ žolynų biomasės sausųjų medžiagų derlius turėjo tendenciją mažėti.

Tyrimų duomenys rodo, kad nuo skirtingo liucernų žolynų naudojimo režimo labai priklausė žolynų botaninė sudėtis bei žalių proteinų kiekis žolės derliuje. Tyrimų laikotarpiu liucernų biomasės dalis sausųjų medžiagų derliuje svyravo tarp 69,3 ir 77,5 %. Tirtų veislių liucernos pirmuosius trejus naudojimo metus pasižymėjo stelbiamąja galia – įvairiažolių pjaunant buvo nuo 2,4 iki 11,4 %, ganant – 4,4-14,3 %.

Skirtumų tarp įvairios kilmės liucernų biomasės cheminės sudėties nenustatyta. Ganyklinių liucernų biomasė buvo maistingesnė.

Reikšminiai žodžiai: liucernos, veislės, ganymas, pjovimas, sausųjų medžiagų derlius, botaninė sudėtis, biomasė.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 182-196

UDK 633.31:631.526.32

COMPARISON OF LUCERNE VARIETIES DIFFERING IN ORIGIN IN THE SWARDS FOR GRAZING AND CUTTING

J. Gutauskas, E. Petraitytė

Summary

Experiments were carried out on the Lithuanian Institute of Agriculture’s Valinava cultivated pasture during 1995-2000 on a sod gleyic, podzolized light loam. The aim of this study was to compare the performance of lucerne grass swards under grazing and cutting managements. Three lucerne varieties were investigated ‘Žydrūnė’, ‘DK-122’ and ‘Alfagraze’ in the conditions of intensive grazing and conventional cutting regimes. The experimental area was grazed 4 times with a herd of dairy cows and cut for silage 3 times per season. Fertilisation background was P60K60.

Alfalfa swards guarantee a high and stable productivity. In the conditions of intensive grazing 8.30-9.17 t DM/ha and cutting regimes 8.85-8.92 t DM/ha without N application. Lucerne varieties differing in origin had only an insignificant effect on the DM yield under cutting regime. Under grazing management the DM yield and productivity of ‘DK-122‘ 9.17 t/ha was higher than that of the other lucerne varieties. Four years findings showed that the Lithuanian variety ‘Žydrūnė’ produced on average 8.57-8.85 t/ha DM yield under grazing and cutting management. There were no significant differences between the two management systems. ’Žydrūnė’ surpassed the American variety ‘Alfagraze’ in terms of persistence in the sward and its portion in DM yield both under grazing and cutting regimes in the first and second year of pasture utilization.

The results show that the cutting and grazing systems had a significant effect on the botanical composition and crude protein content of herbage mass. The proportion of lucerne in the swards remained at a high level throughout the experimental period. The average annual lucerne proportion was 69.3-77.5 % on the DM basis in the four consecutive years.

In lucerne swards for grazing a slight thinning out of lucerne plants was observed. All lucerne varieties demonstrated a high competitive capacity. The sward was not heavily infested with weeds. Forbs accounted for 8.3-9.2 % in the part of sward devoted to cutting.

Key words: lucerne, varieties, grazing, cutting, DM yield, botanical composition.

 

V skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 197-205

UDK 633.13:631.527

NAUJŲ AVIŽŲ LINIJŲ 1313-137 ir 1313-100 TYRIMAS

Alfredas KULIKAUSKAS, Jūratė SPRAINAITIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El paðtas: romas@lzi.lt

Santrauka

Avižų selekcinės linijos 1313-137 ir 1313-100 sukurtos tarpveislinės hibridizacijos metodu sukryžminus vietinės selekcijos numerį 1172-2 su olandiška veisle ‘Dula’.

Sukryžminta 1987 m., individinė atranka padaryta 1989 metais. 1994-1997 metais šios linijos buvo tiriamos konkursiniuose veislių bandymuose ir rezultatai gauti teigiami. 1998 m. linijos buvo perduotos Valstybiniam augalų veislių tyrimo centrui.

Ketverių metų bandymų duomenimis, konkursiniuose veislių bandymuose linijos 1313-137 grūdų derlius už standartinės veislės ‘Jaugila’ derlių buvo didesnis 0,19 t/ha. Standartinės veislės vidutinis derlius – 4,11 t/ha. Linija 1313-137 atspari išgulimui, jos grūdai stambesni už veislės ‘Jaugila’. Kadangi naujosios linijos grūdai stambesni (1000-čio grūdų masė – 32,4 g) ir riebalų juose mažiau (5,3 %), labiau tinka maisto produktų gamybai.

Linija 1313-137 priklauso aurea varietetui. Augalų aukštis – 90-105 cm, šluotelės 14-18 cm ilgio, skėstašakės, šakelės pusiau stačios, varpelės nukarę.

2001 m. linija 1313-137 pavadinta ‘Migla’ ir įrašyta į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą.

Reikšminiai žodžiai: selekcinė linija, tarpveislinė hibridizacija, konkursiniai veislių bandymai.

Chapter 5. PLANT BREEDING

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 197-205

UDK 633.13:631.527

THE STUDY OF NEW OAT LINES 1313-137 AND 1313-100

A. Kulikauskas, J. Sprainaitienė

Summary

The new lines 1313-137 and 1313-100 were created by the method of intervarietal crossing of the breeding line 1172-2 and variety ‘Dula’ (Netherlands). They were crossed in 1987. Over the period 1994-1997 they showed good results in the competitive variety trials and in 1998 were transmitted to the Lithuanian State Variety Testing Center. Breeding line 1313-137 produced the highest average yield according to the data over 1994-1997 and out-yielded the standard variety ‘Jaugila by 0.19 t/ha. The line 1313-137 is resistant to lodging, and its thousand kernel weight is higher than in the standard variety ‘Jaugila’. The new line is more suitable to human consumption, because the fat percentage is lower and grains are larger.

Line 1313-137 belongs to aurea variety. Plant height is 90-105 cm, panicles – equilateral, length –14-18 cm, attitude of branches – semi-erect, attitude of spikelets – pendulous.

In 2001 the breeding line 1313-137 was registered in Lithuania as a cultivar ‘Migla’.

Key words: breeding line, intervarietal crossing, competitive trials.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 206-214

UDK 633.521:631.523

PLUOŠTINIŲ LINŲ SELEKCIJOS PASIEKIMAI

Kćstutis Bačelis

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotis

Upytė, Panevėžio rajonas

El. paðtas: lzi.upyte@post.omnitel.net

Santrauka

Pluoštinių linų selekcija Lietuvoje pradėta 1922 m. įsteigus Dotnuvos selekcijos stotį. Selekcijos darbo pradžioje veislės kurtos individualios atrankos metodu. 1932 m. pradėta taikyti tarpveislinė hibridizacija. 1941 m. įsteigiama Savitiškio linininkystės bandymų stotis, kur linų selekcija vykdyta iki 1964 m., o nuo 1965 m. iki dabar – Upytės bandymų stotyje. 1971 m. pradėtas taikyti eksperimentinės mutagenezės metodas. Nuo selekcinio darbo pradžios iki dabar Lietuvoje sukurta 18 naujų pluoštinių linų veislių, iš kurių sėkla platinta: iki 1950 m. – ‘Dotnuvos ilgūnėliai I’ ir ‘Dotnuvos ilgūnėliai II’, 1950-1977 m. – ‘Vaižgantas’, 1987-1998 m. – ‘Upytė 2’. Dabar Lietuvoje registruotos trys lietuviškos linų veislės: ‘Baltučiai’ (sukurta eksperimentinės mutagenezės metodu) – nuo 1991 m., ‘Vega 2’ – nuo 1997 m. ir ‘Kastyčiai’ – nuo 2000 m., abi sukurtos tarpveislinės hibridizacijos ir individualios atrankos metodais.

Reikđminiai ţodţiai: pluođtiniai linai, selekcija, veislės, metodai, stiebeliai, sėmenys, pluoštas.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 206-214

UDK 633.521 : 631.523

ACHIEVEMENTS IN FIBRE FLAX BREEDING

K. Bačelis

Summary

Fibre flax breeding in Lithuania was started at the Dotnuva Plant Breeding Station in 1922. The main method used for fibre flax breeding was individual selection. The method of intervarietal hybridisation has been used since 1932. Flax breeding was carried out at the Savitiðkis Experimental Station from 1941 to 1964, and since 1965 it has been continued at the Upyte Experimental Station. Since 1971 experimental mutagenesis method has been used in flax breeding. Since the beginning of flax breeding in Lithuania 18 varieties of fibre flax have been bred, and the seed of the following varieties was widespread: of ‘Dotnuvos ilgūnėliai I’ and ‘Dotnuvos ilgūnėliai II’ – till 1950, of ‘Vaižgantas’ – in 1950-1977, of ‘Upytė 2’ – in 1987-1998. At present three varieties of the Lithuanian origin are registered in Lithuania: ‘Baltučiai’ (bred by the method of experimental mutagenesis) since 1991, ‘Vega 2’ – since 1997, and ‘Kastyčiai’ – since 2000. The last two varieties were bred using the methods of intervarietal hybridisation and individual selection.

Key words: fibre flax, breeding, variety, methods, stem, linseed, fibre.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 215-220

UDK 633.367.1

PAŠARINIŲ GELTONŽIEDŽIŲ LUBINŲ VEISLĖ ‘VILČIAI’

Zita MAKNICKIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paðtas: vokefil@takas.lt

Santrauka

Geltonžiedžių pašarinių lubinų veislė ‘Vilčiai’ sukurta tarpveislinio kryžminimo metodu 1985 m. sukryžminus veisles ‘Universal’ su ‘Kastryčnik’. 1986-1996 m. veislė ‘Vilčiai’ perėjo visus selekcinio proceso etapus. Tai ankstyva, atspari fuzariozei ir išgulimui veislė.

Vidutiniais konkursinių bandymų duomenimis, veislė ‘Vilčiai’ sėklų derliumi lenkia registruotą veislę ‘Kastryčnik’ 0,3 t/ha. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, 1000 sėklų masė svyruoja nuo 96,8 iki 118,7 gramo, proteinų kiekis sėklose – nuo 43,5 iki 44,1 %. Sėklose esantis alkaloidų kiekis nėra didesnis už leidžiamą, sėklos tinka pašarams gaminti kaip koncentruotas baltyminis priedas.

Pašarinių geltonžiedžių lubinų veislė ‘Vilčiai’ tirta Valstybiniame augalų veislių tyrimo centre 1996 ir 1998-2000 metais. 2001 m. veislė ‘Vilčiai’ registruota Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: geltonžiedžiai pašariniai lubinai, selekcija, tarpveislinis kryžminimas, individinė atranka, hibridas, veislė.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 215-220

UDK 633.367.1

YELLOW-FODDER LUPINE VARIETY ‘VILČIAI’

Z. Maknickienė

Summary

The yellow-fodder lupine variety ‘Vilčiai’ was bred in 1985-1996 at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture by intercrossing two Byelorussian varieties ‘Universal’ x ‘Kastryčnik’ and applying individual selection of progeny.

‘Vilčiai’ is a high yielding, early, resistant to the fusarium wilt and lodging variety. The data of competitive trials shows that the variety ‘Vilčiai’ exceeds the standard variety ‘Kastryčnik’ by 0.3 t/ha in seed yield. According to the meteorological conditions weight of 1000 seeds fluctuates from 96.8 up to 118.7 g, and protein content from 43.5 up to 44.1 %. ‘Vilčiai’ may be used for fodder because of low amount of alkaloids in seeds.

Yellow fodder lupine variety ‘Vilčiai’ was on the official trials in 1996 and 1998-2000 years. That variety was registered in Lithuania in 2001.

Key words: yellow-fodder lupine, breeding, intervarietal hybridization, individual selection, variety.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 221-225

UDK 633.367.1

PAŠARINIŲ GELTONŽIEDŽIŲ LUBINŲ VEISLĖ ‘TRAKIAI’

Zita MAKNICKIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilniaus rajonas

El. paðtas: vokefil@takas.lt

Santrauka

Geltonžiedžių pašarinių lubinų veislė ‘Trakiai’ sukurta tarpveislinio kryžminimo metodu, sukryžminus veislę ‘Universal’ su veisle ‘Akademičeskij-1’. Nuo 1986 iki 1994 metų veislė ‘Trakiai’ perėjo visus selekcinio proceso etapus.

Vidutiniais konkursinių veislių bandymų duomenimis, sėklų derliumi veislė ‘Trakiai’ lenkia rajonuotą veislę ‘Kastryčnik’ 0,15 t/ha. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, 1000 sėklų masė svyruoja nuo 104,0 g iki 142,0 gramų, proteinų kiekis sėklose – nuo 37,6 iki 47,2 %. Alkaloidų mažai ir sėklose, ir žalioje masėje. Tai ankstyva, atspari fuzariozei ir išgulimui veislė. Šios veislės lubinai tinka pašarui bet kokiu pavidalu.

Reikđminiai ţodţiai: geltonţiedţiai pađariniai lubinai, selekcija, individinė atranka, veislė.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 221-225

UDK 633.367.1

YELLOW-FODDER LUPINE VARIETY ‘TRAKIAI’

Z. Maknickienė

Summary

The yellow-fodder lupine variety ‘Trakiai’ was bred in 1985-1994 at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture by intercrossing two Byelorussian varieties ‘Universal’ x ‘Akademičeskij 1’ and applying individual selection of progeny.

‘Trakiai’ is a high yielding, early, resistant to the fusarium wilt and lodging variety. The data of competitive trials shows that ‘Trakiai’ exceeds the standard variety ‘Kastryčnik’ by 0.15 t/ha in seed yield. According to the meteorological conditions weight of 1000 seeds fluctuates from 104.4 up to 142.0 g and protein content from 37.6 up to 47.2 %. Amount of alkaloids in seeds and in green mass is low. ‘Trakiai’ may be used for fodder.

Key words: yellow-fodder lupine, breeding, intervarietal hybridization individual selection, variety.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 226-237

UDK 633.265:631.527

NAUJŲ DAUGIAMEČIŲ SVIDRIŲ VEISLIŲ KŪRIMAS

Steponas NEKROÐAS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: selekcentras@lzi.lt

Santrauka

1990-1999 metų laikotarpiu įvairiuose selekciniuose augynuose tirta 9175 veislės bei numeriai, iš jų 2646 – veislių bandymuose, sukurti 1063 nauji selekciniai numeriai, registruotos trys naujos veislės: daugiamečių svidrių ‘Sodrė’ ir ‘Žvilgė’ bei tarpveislinių hibridų Festulolium veislė ‘Punia’.

Geriausi rezultatai 1990-1999 m. konkursiniuose veislių bandymuose buvo gauti iš numerių, sukurtų 1984-1985 metais. Taigi daugeliu atveju nuo daugiamečių svidrių selekcinio numerio sukūrimo iki jo galutinio įvertinimo praeina 10-15 metų.

Iš per šį dešimtmetį (1990-1999 m.) sukurtų naujų selekcinių numerių tik nedaugelis buvo tirti konkursiniuose veislių bandymuose, šiek tiek daugiau jų buvo tirta pradiniuose veislių bandymuose. Tai dėl to, kad dauguma naujai sukurtų numerių dar neperėjo visų selekcinio darbo grandžių ir veislių bandymams dar neatėjo laikas. Tačiau tikimasi, kad netolimoje ateityje iš 1990-1999 m. sukurtų selekcinių numerių atsiras ne vienas derlingas ir kitomis naudingomis ūkinėmis savybėmis pasižymintis daugiamečių svidrių perspektyvinis numeris.

1999 metais Valstybiniam augalų veislių tyrimui perduotas naujas perspektyvus numeris 1429, kuris, 1996-1997 metų konkursinių veislių bandymų duomenimis, sausųjų medžiagų derliumi viršijo ne tik seną veislę ‘Veja’, bet ir naujas veisles ‘Sodrė’ bei ‘Žvilgė’. Nr.1429 buvo atsparesnis ligoms už visas registruotas lietuviškas veisles.

2001 metais Valstybiniam veislių tyrimui numatoma perduoti labai derlingą, gerai žiemojantį, turintį gerą virškinamumą, gerai po pjūčių atželiantį perspektyvinį numerį 1509.

Reikšminiai žodžiai: daugiametės svidrės, selekciniai numeriai, veislės, žiemojimas.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 226-237

UDK 633.265:631.527

DEVELOPMENT OF NEW CULTIVARS OF PERENNIAL RYEGRASS

S. Nekroðas

Summary

Over the period 1990-1999 in different breeding nurseries 9175 cultivars and breeding numbers, 2646 of them in variety testing trials were evaluated. 1063 new breeding numbers were developed, three new cultivars of perennial ryegrass ‘Sodrė’ and ‘Žvilgė’ and intergeneric hybrid ‘Punia’ were registered.

Over the period 1990-1999 the best performance in the yield trials was shown by the breeding numbers developed in 1984-1985. So in most cases 10-15 years pass from the development of a breeding number till releasing of a new cultivar.

Of the new breeding numbers developed over the period 1990-1999 only some of them were tested in the yield trials and a little bit more in the initial variety testing trials.

That was because most of the developed breeding numbers did not pass all the breeding stages and did not reach the variety testing trials. We believe that in the nearest future some promising numbers, distinguishing themselves by high yielding capacity and other valuable characters, developed over 1990-1999 period, will be developed.

The new promising number 1429 was passed on to the State Variety Testing Centre in 1999. According to the yield trials it outyielded not only the old cultivar ‘Veja’, but also the new cultivars ‘Sodrė’ and ‘Žvilgė’. The number 1429 is characterized by a better disease resistance compared to all the registered Lithuanian cultivars.

The new very high yielding, promising number 1509 will be passed on to the State Variety Testing in 2001.

Key words: perennial ryegrass, breeding numbers, cultivars, winterhardiness.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 238-248

UDK 633.264:631.527

POLIPLOIDIJOS METODAI BEI LAUKINIŲ EKOTIPŲ ATRANKA SELEKCIONUOJANT TIKRUOSIUS ERAIČINUS

Juozas KANAPECKAS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: selekcentras@lzi.lt

Santrauka

Šiuo metu Lietuvoje yra auginamos dvi selekcininkų sukurtos tikrųjų eraičinų veislės: ‘Dotnuva I’ ir ‘Kaita’. Abi jos yra ankstyvos, dėl to nelabai tinka mišiniams su ankštinėmis žolėmis. Vienas iš svarbiausių uždavinių yra sukurti vėlyvas ir kartu derlingas tikrųjų eraičinų veisles. Tačiau tai padaryti yra labai sunku, nes natūraliai gamtoje augančių tikrųjų eraičinų ankstyvumas svyruoja tik apie savaitę, o vėlyvi numeriai paprastai pasižymi menku derliumi. Derlingos ir skirtingą vystymosi ritmą turinčios pradinės medžiagos paieška yra labai svarbu selekcionuojant šiuos augalus.

1996-2000 m. laukiniams ir sulaukėjusiems tikriesiems eraičinams rinkti buvo suorganizuota 10 ekspedicijų skirtingų Lietuvos regionų įvairiose geografinėse vietovėse, kur nuo neatmenamų laikų nevykdoma jokia žmogaus veikla. Ekspedicijų metu surinkta 119 laukinių bei sulaukėjusių tikrųjų eraičinų numerių. Surinkti numeriai kruopščiai ištirti ir įvertinti pagal 18 požymių. Geriausi iš jų yra arba bus naudojami selekciniame darbe kaip vertinga pradinė medžiaga.

1996-2000 m. poliploidijos metodu buvo sukurti 542 tetraploidiniai tikrųjų eraičinų numeriai. Pradiniuose veislių bandymuose derlingumu išsiskyrė 740-23 ir 740-25 numeriai, kurie sausųjų medžiagų derliumi lenkė diploidinį standartą ‘Dotnuva I’ atitinkamai 16,4 bei 18,9 %. Šie numeriai toliau bus tiriami konkursiniuose veislių bandymuose bei naudojami kaip vertinga selekcinė medžiaga kryžminimams.

Reikšminiai žodžiai: selekcija, tikrieji eraičinai, poliploidija, laukinių ekotipų atranka.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 238-248

UDK 633.264:631.527

APPLICATION OF POLIPLOIDY AND WILD ECOTYPES SELECTION METHODS IN BREEDING OF MEADOW FESCUE (FESTUCA PRATENSIS HUDS)

J. Kanapeckas

Summary

Two Lithuanian – bred meadow fescue varieties ‘Dotnuva I’ and ‘Kaita’ are cultivated in Lithuania at the present time. Because of their earliness both varieties are less suitable for growing in mixtures with legumes. Therefore, there is as a need to develop late ripening high yielding meadow fescue varieties. The date of maturity of wild forms of meadow fescue differs only in a week, the late maturing numbers appear to be of low productivity. Therefore search of high yielding initial material, characterized by variable growth and development period is of great importance in breeding.

During the period of 1996-2000, ten expeditions were organized to collect semi-natural and wild ecotypes of meadow fescue in natural habitats of different parts of Lithuania, where they were not influenced by man’s activity. Over this period 119 semi-natural and wild ecotypes of meadow fescue were collected. They were evaluated by estimating 18 characters. Promising ecotypes are used now as valuable breeding material in the creation of new cultivars.

542 meadow fescue tetraploids were created by the method of polyploidy in 1996-2000. In the initial variety trials high yielding ecotypes were 740-23 and 740-25. Their dry matter yield was by 16.4 and 18.9 percent higher as compared with the standard ‘Dotnuva I’. These ecotypes will be tested further in the competitive variety trials and will be used as valuable breeding material for crossing.

Key words: breeding, meadow fescue, polyploidy, wild ecotypes selection.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 249-261

UDK 633.2/.3:635.928:631.527

VEJŲ ŽOLIŲ SELEKCIJA LIETUVOJE

Juozas KANAPECKAS, Juozas MOCKAITIS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: selekcentras@lzi.lt

Santrauka

Pagrindinių vejų žolių – pievinių miglių (Poa pratensis L.), raudonųjų eraičinų (Festuca rubra L.) bei paprastųjų smilgų (Agrostis tenuis Sibth.) selekcija buvo pradėta 1982 metais. Vėliau nedidele apimtimi buvo selekcionuojami aviniai eraičinai (Festuca ovina L.), daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) ir kitos varpinės žolės. Daugiausia buvo dirbama su pradine selekcine medžiaga, gauta iš Rusijos augalininkystės instituto ir kitų mokslo įstaigų. Šiuo metu pradinės selekcinės medžiagos pagrindą sudaro daugiamečių varpinių žolių laukiniai ekotipai, surinkti ekspedicijų metu įvairiose Lietuvos vietovėse. Iš 176 natūralių augimviečių buvo surinkta 339 daugiamečių varpinių žolių laukiniai ekotipai. Nustatyta, kad dalis surinktų vietinių laukinių ekotipų išsiskyrė didele morfologinių požymių įvairove ir buvo naudojami kaip pradinė selekcinė medžiaga vejų žolių veislėms sukurti. Tokiu būdu buvo atrinkti perspektyvūs pievinių miglių numeriai 1002 (‘Lygutė’), 1054, 1075, 1076 ir raudonųjų eraičinų numeris 24.

Iš Rusijos augalininkystės instituto bei Maskvos centrinio botanikos sodo gautų pavyzdžių buvo sukurtas perspektyvus pievinių miglių Nr.975, avinių eraičinų Nr.30 ir paprastųjų smilgų Nr.118. Be to, iš pievinių miglių perspektyvaus selekcinio Nr.975 radiacinės mutagenezės metodu sukurtas perspektyvus Nr.1096.

Reikšminiai žodžiai: selekcija, vejų žolės, vietiniai laukiniai ekotipai, atranka, perspektyvūs selekciniai numeriai.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 249-261

UDK 633.2/.3:635.928:631.527

TURF GRASSES BREEDING IN LITHUANIA

J. Kanapeckas, J. Mockaitis

Summary

Breeding work with the major turf grass species – meadow grass (Poa pratensis L.), red fescue (Festuca rubra L.) and browntop bent (Agrostis tenuis Sibth.) was started in 1982. Later some of the breeding work was concentrated on hard fescue (Festuca ovina L.), perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and other species.

At the beginning of the work the initial material for turf grass breeding was got from Russian N. I. Vavilov Research Institute of Plant and other institutes. Lately, wild ecotypes of local origin have been used more widely in turf grass breeding programme; 339 samples were collected, during the expeditions to 176 different natural habitats in Lithuania.

The investigation showed that part of wild ecotypes of turf grasses collected in the period of 1994-2000 in various natural habitats were characterised by a great variation of morphological qualities within the genus and were used as initial breeding material for the creation of new turf grass.

As a result some perspective meadow grass N 1002 (‘Lygutė’), N 1054, N 1075, N 1076 and red fescue N 24 were selected. Perspective numbers of turf grass species, such as meadow grass N 975, hard fescue N 30 and browntop bent N 118 were created from material, that was got from Russian Institute of Plant Science and Moscow Central Botanical Gardens. Besides, applying radiation mutagenesis from initial selected N 975 was created perspective meadow grass N 1096.

Key vords: breeding, turf grass, local wild ecotypes, selection, perspective breeder’s lines.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 262-270

UDK 633.491:631.527

ATSPARIŲ ĮVAIRIEMS PATOGENAMS BULVIŲ SELEKCIJA

Almantas Raţukas, Juozas Jundulas

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paðtas: vokefil@takas.lt

Santrauka

Lietuvoje bulvių selekcija ir naujų veislių pradinė sėklininkystė atliekama Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale. Pagrindinis bulvių selekcijos darbo objektas – išvesti ankstyvas, produktyvias veisles, turinčias kompleksinį atsparumą patogenams ir ligoms. Selekciniame procese sukurtos bulvių veislės yra atsparios vėžiui (Synchtrium endobioticum Schilb.) ir R01 nematodų (Globodera rostochiensis) patotipui. Kiti privalumai, kaip didelis atsparumas grybinėms, bakterinėms ligoms bei virusams, yra vieni svarbiausių vykdant lietuviškų bulvių selekciją.

Reikšminiai žodžiai: bulvės, bulvių selekcija, atsparumas nematodams ir ligoms.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 262-270

UDK 633.491:631.527

POTATO BREEDING FOR RESISTANCE TO DIFFERENT PATOGENS

A. Raţukas, J. Jundulas

Summary

Potato breeding and initial seed production of new cultivars in Lithuania is perfomed at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture. The key objective in potato breeding is to create high yielding, early or medium early potato cultivars.

The newly developed potato varities are resistant to wart disease and RO1 patotype of nematodes. The other advantages such as high resistance to fungal and bacterial diseases and viruses are given a high priority too in Lithuanian potato breeding.

Key words: potatoes, potato breeding, resistance to nematodes and diseases.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 271-278

UDK 631.531.01:631.563]:631.523

ILGALAIKIS SĖKLŲ SAUGOJIMAS LIETUVOS AUGALŲ GENŲ BANKE

Alma BŪDVYTYTĖ, Zita KERŠULIENĖ

Nacionalinis augalų genetinių išteklių koordinavimo centras

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El.paðtas: almabud@lzi.lt

Santrauka

Lietuvos augalų genų banke ilgalaikėmis saugojimo sąlygomis laikoma 55 augalų rūšių 1033 genetiškai skirtingų pavyzdžių sėkla. Įvertinus pradinį sėklų daigumą, kurį jos turėjo prieš ultradesikaciją ir užšaldymą, taip pat galutinį daigumą po vienerių metų laikymo esant -18 0C temperatūrai, buvo nustatyta, kaip ilgalaikės saugojimo sąlygos veikia varpinių bei ankštinių javų, pašarinių žolių sėklų gyvybingumą, kaip pakinta ramybėje esančių sėklų kiekis, kokią įtaką gyvybingumo išsilaikymui daro augalo genetinės savybės ir klimatinės augimo sąlygos. Rezultatai patvirtino prielaidą, kad skirtingais metais subrendusi, taip pat skirtingų genotipų sėkla nevienodai toleravo ultradesikaciją ir šaldymą. Dideli sėklų daigumo pokyčiai vyko ne tik rūšies, bet ir vidurūšiniame lygmenyje. Fizikiniam ramybės periodui ultradesikuotos sėklos šaldymas pastebimos įtakos nepadarė.

Reikšminiai žodžiai: augalų sėklų genų bankas, ilgalaikės saugojimo sŕlygos.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 271-278

UDK 631.531.01:631.563]:631.523

LONG TERM SEED STORAGE IN THE LITHUANIAN PLANT GENETIC RESOURCES GENE BANK

A. Būdvytytė, Z. Keršulienė

Summary

1033 accessions of 55 species are conserved in the long term seed storage in the Lithuanian genebank. After a year of conservation in such conditions some alterations in seed germination and viability were determined. We estimated tolerance of cereals, pulses, forage and legume grasses to ultradessication and storage in the sub zero temperatures, and effect of long term storage conditions on the break of dormancy. Extent of decrease or increase of germinated seeds number varied among species after one year’s storage in the genebank. However, it also depended on harvest year and on intraspecific variation. Ultradessication and storage in the freezers did not cause any significant changes in seeds physical dormancy in comparison with seed samples held in short term storage conditions.

Key words: Gene bank of plant genetic resources, long-term storage conditions.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 75, 279-288

UDK 633.16:631.527

VASARINIŲ MIEŽIŲ KOLEKCINĖS MEDŽIAGOS ATSPARUMAS LIGOMS

Povilas PETRAUSKAS, Algė LEISTRUMAITĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas

El. paðtas: alge@lzi.lt

Santrauka

1993-1999 m. tirtas 672 vasarinių miežių veislių ligotumas Lietuvos žemdirbystės instituto Javų selekcijos skyriaus kolekciniame augyne, provokaciniame fone bei dirbtinai inokuliuojant dulkančiosiomis kūlėmis. Registruotas rudadėmės (Bipolaris sorokiniana Shoem.), juostuotosios dryžligės (Drechslera graminea (Rabenh.) Shoem.), tinkliškosios dryžligės (Drechslera teres (Sacc.) Shoem.), rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis, Owen), septoriozės (Stagonospora nodorum Berk., Septoria hordei Jaccz.), miltligės (Erysiphe graminis DC. f. hordei Marchal), smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei Otth.), juodųjų rūdžių (Puccinia graminis Pers. f. hordei Erikss. et P. Henn.) išsivystymas ir dulkančiųjų kūlių (Ustilago nuda (Jens.) Kell. et Sw.) paplitimas. Atrinktos kiekvienai ligai atspariausios veislės. Kelioms ligoms santykinai atsparios ir derlingos veislės – ‘Flika’ (Prancūzija), ‘Bazis’, ‘Janka’ (Baltarusija), ‘Luna’ (Švedija), ‘Krasnojarskij 80’ (Rusija), ‘Sj 922248’ (Danija), ‘Tennis‘ (Anglija) ir kt.

Reikšminiai žodžiai: vasariniai miežiai, veislės, atsparumas ligoms, rudadėmė dryžligė, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, miltligė, smulkiosios rūdys, juodosios rūdys, dulkančiosios kūlės.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 75, 279-288

UDK 633.16:631.527

RESISTANCE OF SPRING BARLEY COLLECTION TO DISEASES

P. Petrauskas, A. Leistrumaitė

Summary

672 spring barley varieties were investigated over the period 1993-1999. Susceptibility to diseases such as spot blotch (Bipolaris sorokiniana Shoem.), leaf stripe (Drechslera graminea (Rabenh.) Shoem.), net blotch (Drechslera teres (Sacc.) Shoem.), Rhynchosporium leaf spot (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis, Owen), septoria (Stagonospora nodorum Berk., Septoria hordei Jaccz.), powdery mildew (Erysiphe graminis DC. f. hordei Marchal), dwarf rust (Puccinia hordei Otth.), stem rust (Puccinia graminis Pers. f. hordei Erikss. et P. Henn.) and loose smut (Ustilago nuda (Jens.) Kell. et Sw.) was evaluated. Varieties resistant to each disease were selected. The following varieties were high yielding and relatively resistant to some diseases: ‘Flika’ (France), ‘Bazis’, ‘Janka’ (Byelorussia), ‘Luna’ (Sweden), ‘Krasnojarskij 80’ (Russia), ‘Sj922248’ (Denmark), ‘Tennis‘ (England).

Key words: spring barley, varieties, resistance, spot blotch, leaf stripe, net blotch, Rhynchosporium leaf spot, septoria leaf blotch, powdery mildew, dwarf rust, stem rust, loose smut.

 ·Rašykite mums: lzi@lzi.lt