Chapter 1. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 3-20

UDK 631.811.3:633.1:[631.416.4+631.893+631.51]

THE BALANCE OF POTASSIUM BY APPLYING DIFFERENT SOIL TILLAGE-FERTILISATION SYSTEMS ON SLOPING SOILS OF WESTERN LITHUANIA

Dalia FEIZIENĖ

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: virgis@lzi.lt

Abstract

Four primary and presowing soil tillage systems in combination with different rates of mineral NPK fertilisers were investigated in three landscape positions at the Kaltinėnai Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture during 1995-1999. The rates of mineral NPK fertilisers were calculated according to the nutrient status in the soil and the planned yield level of a crop. The main conclusions of growing cereals for four successive years in the soil sensitive to erosion were drawn up. By increasing the yield of grain and straw production of the cereals, the offtake of potassium also increased, but K2O concentration in the crop production did not alter regularly. These changes, as we suppose, were affected by the ratio among NPK nutrients available. This, in turn, was influenced by different tillage systems. Landscape position, climatic conditions and biological features of the crop had an effect on K2O utilisation. Reduced soil tillage systems, which do not include a deep mechanical soil mixing, had a greater influence on the crop ability for better potassium (K2O) utilisation from the fertilisers. K2O balance for the whole crop rotation was negative in all landscape positions and by using all tillage and fertilisation systems as well. In soils sensitive to erosion occurrence the reduced soil tillage systems may be used for four successive years by growing cereal crops. The effect of mineral fertilisers was similar to that of the traditional one.

Key words: fertilisation, potassium, soil tillage, relief, cereals.

1 skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 3-20

UDK 631.811.3:633.1:[631.416.4+631.893+631.51]

KALIO BALANSAS TAIKANT SKIRTINGAS ŽEMĖS DIRBIMO-TRĘŠIMO SISTEMAS KALVOTOSE VAKARŲ LIETUVOS DIRVOSE

D. Feizienė

Santrauka

1995-1999 m. LŽI Kaltinėnų bandymų stotyje, trijose skirtingose kalvos dalyse tirtos 4 pagrindinio-priešsėjinio žemės dirbimo sistemos ir tręšimas skirtingomis mineralinių NPK trąšų normomis, apskaičiuotomis pagal maisto medžiagų kiekį dirvožemyje ir planuojamą derlių. Vandens ir mechaninei erozijai jautriose dirvose 4 metus iš eilės auginant varpinius javus nustatyta, kad didėjant javų grūdų bei šiaudų derliui, didėjo ir kalio kiekis visoje produkcijoje, tačiau K2O koncentracija visuose javuose kito labai nevienodai. Tokius jos pokyčius, matyt, nulėmė skirtingas augalams prieinamų maisto medžiagų (NPK) santykis, kurį lėmė nevienodas žemės dirbimas. Kalio (K2O) pasisavinimą iš dirvožemio lėmė reljefas, meteorologinės sąlygos, auginamo augalo biologinės savybės ir skirtingi žemės dirbimo būdai. Trąšų kalį (K2O) augalai geriausiai pasisavino taikant netradicines žemės dirbimo sistemas (II, III ir IV), t.y. tas sistemas, kuriose dirvožemis nebuvo giliai maišomas. Sėjomainos rotacijos kalio (K2O) balansas buvo neigiamas visose kalvos dalyse ir taikant visas žemės dirbimo sistemas bei tręšimą mineralinių trąšų vidutinėmis arba padidintomis normomis. Vandens ir mechaninei erozijai jautriose kalvotose dirvose 4 metus iš eilės auginant varpinius javus, galima taikyti dirvosaugines žemės dirbimo sistemas (II arba IV) – mineralinių trąšų veikimas jose prilygsta trąšų veikimui tradicinėje žemės dirbimo sistemoje.

Reikšminiai žodžiai: tręšimas, kalis, žemės dirbimas, reljefas, javai.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 21-37

UDK 632.51:[631.51+631.893]:633.1

PERENNIAL WEED CONTROL AND CEREAL PRODUCTIVITY BY APPLYING DIFFERENT SOIL TILLAGE-FERTILISATION SYSTEMS ON HILLY SOILS OF WESTERN LITHUANIA

Virginijus Feiza

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: virgis@lzi.lt

Abstract

Complex research including soil tillage investigation on weediness was carried out at the Kaltinėnai Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture during 1995-1999. Data revealed that perennial weeds on the top and slope of a hill were controlled better when the herbicide Roundup had been used in autumn for the application in the stubble at a rate of 4.0 l/ha. After 2-3 weeks followed soil chiseling with a chisel cultivator KCh-5.1 to 20-22 cm depth and in spring presowing soil tillage comprised soil cultivation with a cultivator KPS 4-03 having S shape spring tines to 6-8 cm depth in tandem with a harrow BZSS-1.0 attached. At the foot of the slope, the best effect of reduced tillage systems on perennial weed control was got in the second year of their use. The worst effect on perennial weed control was got when the herbicide Roundup had been used in autumn for the application in the stubble at a rate of 4.0 l/ha and was followed by presowing soil harrowing with the rotary knife harrow. The application of mineral NPK fertilisers impeded weed control. The application of the herbicide Roundup in combination with soil chiseling and presowing soil tillage with the cultivator KPS 4-03 having S shape spring tines to the depth of 6-8 cm in tandem with the harrow BZSS-1.0 attached was the most suitable soil tillage system concerning crop yielding capability on sloping agricultural land.

Key words: tillage, fertilisation, cereals, weeds, relief.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 21-37

UDK 632.51:[631.51+631.893]:633.1

DAUGIAMEČIŲ PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS IR JAVŲ PRODUKTYVUMAS TAIKANT SKIRTINGAS ŽEMĖS DIRBIMO-TRĘŠIMO SISTEMAS KALVOTOSE VAKARŲ LIETUVOS DIRVOSE

V. Feiza

Santrauka

1995-1999 metais Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotyje atlikti kompleksiniai tyrimai, kurių vienas iš uždavinių – nustatyti žemės dirbimo-tręšimo sistemų įtaką daugiamečių piktžolių skaičiaus kitimui. Erozijai jautriose dirvose (kalvos viršūnė ir šlaitas) daugiametės piktžolės, tarp jų ir varpučiai, per visą sėjomainos rotaciją geriausiai ir nuosekliausiai buvo naikinamos rudenį javų ražienas nupurškus raundapu (4,0 l/ha), po 2-3 savaičių purenant sunkiuoju kultivatoriumi KČ-5,1 20-22 cm gyliu, o pavasarį prieš sėją kultivuojant kultivatoriumi KPS-4-03 su „S” raidės formos noragėliais 6-8 cm gyliu ir akėjant vidutinio sunkumo akėčiomis BZSS-1,0. Užneštoje ir drėgnesnėje pašlaitėje supaprastintų žemės dirbimo sistemų maksimalus veikimas, naikinant daugiametes piktžoles, pasireiškė nuo antrų jų taikymo metų. Tręšimas mineralinėmis NPK trąšomis apsunkino daugiamečių piktžolių kontrolę. Rudeninis purškimas raundapu ir purenimas sunkiuoju kultivatoriumi (čizeliu) bei priešsėjinis kultivavimas kultivatoriumi KPS-4-03 su „S” raidės formos noragėliais 6-8 cm gyliu ir akėjimas vidutinio sunkumo akėčiomis BZSS-1,0 prilygo rudeniniam giliam arimui plūgu su kultūrinėmis verstuvėmis bei priešsėjiniam kultivavimui kultivatoriumi KPS-4-03 su „S” raidės formos noragėliais 6-8 cm gyliu kartu akėjant vidutinio sunkumo akėčiomis BZSS-1,0. Šios žemės dirbimo sistemos buvo tinkamiausios, garantuojančios pastovų ir gausų javų derlių kalvoto reljefo dirvose.

Reikšminiai žodžiai: žemės dirbimas, tręšimas, javai, piktžolės, reljefas.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 38-46

UDK 632.51

THE INFLUENCE OF STELLARIA MEDIA (L.) VILL., SONCHUS ASPER (L.) HILL., CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) MEDIK. PLANTS AIR-DRY WEIGHT AND DENSITY ON THEIR SEED RAIN IN THE SPRING BARLEY CROP

Vytautas PILIPAVIČIUS

Lithuanian University of Agriculture

Akademija, Kaunas district

E-mail.: vpilip@nora.lzua.lt

Abstract

The field trials were carried out in the period of 1997-1999 at the Research Station of the Lithuanian University of Agriculture. The aim of the experiments was to analyse the weed seed rain dependence of common chickweed (Stellaria media (L.) Vill.), prickly sowthistle (Sonchus asper (L.) Hill.) and shepherd’s purse (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) on weed density and on their air-dry weight in the crop of spring barley. Quantitative changes of Stellaria media, Sonchus asper and Capsella bursa-pastoris seed rain were described by regression procedures indicating correlation coefficient, strength and reliability of relationship.

The experiments showed that changeable air-dry weight of Stellaria media, Sonchus asper and Capsella bursa-pastoris had an essential influence on their weed seed rain. There were established statistically reliable 99 and 95 % linear dependences and obtained such correlation coefficients, respectively r = 0.833**, r = 0.786*, r = 0.766*.

Weed seed rain change of analysed weed species in relation to their plants density was not regular and monosemantic. There was established linear correlation statistically reliable 95 % probability level between the plants density of Stellaria media and its seed rain, the coefficient of correlation – r = 0.711*. Relationship between the Sonchus asper plants density and its seed rain was linear and statistically reliable of 99.9 % probability level, the coefficient of correlation – r = 0.918***. Analysing relationship between the plants density of Capsella bursa-pastoris and its seed rain, the results were not analogical as of Stellaria media and Sonchus asper. There was established only weak linear correlation – r = 0.474 which was not proved statistically.

Key words: weed seed rain, air-dry weed weight, weed density, Stellaria media (L.) Vill., Sonchus asper (L.) Hill., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 38-46

UDK 632.51

DARŽINIŲ ŽLIŪGIŲ, ŠIURKŠČIŲJŲ PIENIŲ IR TRIKERČIŲ ŽVAGINIŲ ORASAUSĖS MASĖS IR SKAIČIAUS ĮTAKA JŲ SĖKLŲ BYRĖJIMUI VASARINIŲ MIEŽIŲ PASĖLYJE

V. Pilipavičius

Santrauka

Lauko bandymai buvo vykdomi 1997-1999 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimų tikslas – išanalizuoti trijų piktžolių rūšių: daržinių žliūgių (Stellaria media (L.) Vill.), šiurkščiųjų pienių (Sonchus asper (L.) Hill.) ir trikerčių žvaginių (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) išbyrančių sėklų priklausomumą nuo augalų orasausės masės ir skaičiaus vasarinių miežių pasėlyje. Daržinių žliūgių, šiurkščiųjų pienių, trikerčių žvaginių sėklų byrėjimo kitimo dėsningumai buvo įvertinti regresijos lygtimis nurodant koreliacijos koeficientus, ryđio stiprumŕ ir patikimumŕ.

Atlikti tyrimai rodo, kad kintanti daržinių žliūgių, šiurkščiųjų pienių ir trikerčių žvaginių orasausė masė iš esmės darė įtaką šių piktžolių išbyrančių sėklų skaičiui. Nustatytas tiesinis, statistiškai patikimas 99 ir 95 % tikimybės lygiui, priklausomumas. Atitinkamai gauti tokie koreliacijos koeficientai: r = 0,833**, r = 0,786* ir r = 0,766*. Analizuojamų piktžolių rūšių sėklų byrėjimo kitimas, atsižvelgiant į jų augalų skaičių, nebuvo dėsningas ir vienareikšmis. Tarp daržinių žliūgių augalų skaičiaus ir išbirusių jų sėklų skaičiaus nustatyta patikima tiesinė koreliacija r = 0,711*. Tarp šiurkščiųjų pienių augalų skaičiaus ir išbirusių jų sėklų skaičiaus taip pat nustatytas stiprus tiesinis patikimas priklausomumas, koreliacijos koeficientui esant – r = 0,918***. Analizuojant priklausomumą tarp trikerčių žvaginių augalų skaičiaus ir išbirusių jų sėklų skaičiaus, negauti analogiški rezultatai kaip su jau aptartomis piktžolių rūšimis. Buvo nustatytas tik silpnas tiesinis priklausomumas r = 0,474, kurio statistinis patikimumas 95 % tikimybės lygiui nebuvo įrodytas.

Reikšminiai žodžiai: piktžolių sėklų byrėjimas, orasausė piktžolių masė, piktžolių skaičius, Stellaria media (L.) Vill., Sonchus asper (L.) Hill., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 47-54

UDK 633.521:631.55

THE INFLUENCE OF FIBRE FLAX VARIETIES’ RIPENESS AND HARVESTING METHOD ON FIBRE OUTPUT AND QUALITY

Zofija JANKAUSKIENĖ, Stasys MIKELIONIS

Upytė Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture

Upytė, Panevėžys district

E-mail: lzi.upyte@post.omnitel.net

Abstract

The trial was carried out in 1996-1998 at the Upytė Research Station where we investigated the influence of harvesting at different flax ripeness (5 days after green ripeness stage, at early yellow, yellow and brown (full) ripeness stage) and harvesting method (decapsuling during pulling or decapsuling 10-12 days after pulling) on the fibre output and quality of different varieties (‘Ariane’, ‘Baltučiai’ and ‘Belinka’) after straw dew-retting.

Average data of 3 years showed, that the highest fibre content (15.6 %) was obtained from ‘Ariane’. The varieties ‘Belinka’ and ‘Baltučiai had a lower fibre content – 13.7 % and 14.4 % respectively. Fibre content of the variety ‘Ariane’ was the highest (18.4 %) when flax had been pulled at the ripeness stage “5 days after green ripeness” and that of the varieties ‘Baltučiai’ and ‘Belinka’ (15.1 and 16.4 %) when they had been pulled at the early yellow ripeness. The lowest fibre content (12.6-14.0 %) was obtained from flax at brown (full) ripeness. The influence of harvesting method on the fibre output was not determined.

The lowest fibre firmness had ‘Baltučiai’ (12.4 kg F), the indexes for ‘Belinka’ and ‘Ariane’ were 13.5 and 13.2 kg F, but the differences in fibre firmness between the two varieties were not significant. The later was the time of pulling, the lower was fibre firmness – from 15.0 kg F (at the ripeness stage “5 days after green ripeness”) to 11.0 kg F (at flax brown (full) ripeness). Fibre firmness was higher (13.4 kg F) when decapsuling flax during pulling and lower when decapsuling 10-12 days after pulling (12.6 kg F).

The most flexible fibre was obtained from ‘Belinka’ (42.9 mm) and ‘Baltučiai’ (41.8 mm), ‘Ariane’ fibre flexibility was lower – 39.0 mm. The influence of harvesting time and method on fibre flexibility was not established.

Key words: fibre flax, variety, ripeness, harvesting method, fibre output, firmness, flexibility.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 47-54

UDK 633.521:631.55

LINŲ SUBRENDIMO IR NUĖMIMO BŪDO ĮTAKA SKIRTINGŲ PLUOŠTINIŲ LINŲ VEISLIŲ PLUOŠTINGUMUI BEI PLUOŠTO KOKYBEI

Z. Jankauskienė, S. Mikelionis

Santrauka

1996-1998 m. Upytės bandymų stotyje tirta pluoštinių linų veislių ‘Ariane’, ‘Baltučiai’ ir ‘Belinka’ subrendimo (raunant 5 d. po žaliosios brandos pradžios, ankstyvosios geltonosios, geltonosios ar rudosios brandų tarpsniais) ir nuėmimo būdo (karšiant galvenas rovimo metu arba 10-12 d. po nurovimo) įtaka pluoštingumui ir pluošto lankstumui bei stiprumui.

Pluoštingiausia linų veislė bandymuose buvo ‘Ariane’ (vidutiniškai 15,7 %), mažiausiai pluoštinga – ‘Baltučiai’ (13,7 %). Didžiausias linų šiaudelių pluoštingumas buvo: ‘Ariane’ veislės – nurovus 5 dienos po žaliosios brandos, ‘Baltučiai’ ir ‘Belinka’ veislių – nurovus ankstyvosios geltonosios brandos. Raunant linus vėlesniais brandos tarpsniais, pluoštingumas mažėjo. Tyrinėtų linų veislių nuėmimo būdų įtaka šiaudelių pluoštingumui nenustatyta.

Stipriausias buvo linų ‘Belinka’ pluoštas – vidutiniškai 13,5 kgj, nedaug atsiliko ‘Ariane’ pluošto stiprumas – vidutiniškai 13,2 kgj. Mažiausias buvo linų ‘Baltučiai’ pluošto stiprumas – vidutiniškai 12,4 kgj. ‘Baltučiai’ ir ‘Ariane’ stipriausias pluoštas buvo nurovus 5 dienos po žaliosios brandos, raunant vėlesnių brandų tarpsniais pluošto stiprumas mažėjo. ‘Belinka’ pluoštas buvo stipriausias nurovus ankstyvosios geltonosios brandos; nurovus anksčiau arba vėliau, pluošto stiprumas buvo mažesnis. Klojėjant linus su galvenomis, pluošto stiprumas buvo vidutiniškai 5,1 % mažesnis, palyginus su klojėtais be galvenų.

Lanksčiausias buvo linų ‘Belinka’ pluoštas – vidutiniškai 42,9 mm, mažiau lankstus ‘Baltučiai’ – 41,8 mm. Linų ‘Ariane’ pluošto lankstumas buvo mažiausias – vidutiniškai 39,0 mm. Linų subrendimo ir tyrinėtų linų nuėmimo būdų įtakos pluošto stiprumui nenustatyta.

Reikšminiai žodžiai: pluoštiniai linai, veislė, branda, derliaus nuėmimo būdas, pluošto kiekis, lankstumas, stiprumas.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 55-69

UDK 633.491:631.8:631.559

EFFECT OF FERTILIZATION AND STORAGE TEMPERATURE ON THE QUALITY OF CHIPS PRODUCED FROM DIFFERENT POTATO VARIETIES GROWN IN LITHUANIA

Asta MAKARAVIČIŪTĖ

Elmininkai Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture

N. Elmininkai, Anykđčiai district

E-mail: elmininkai@anyksciai.omnitel.net

Abstract

The effects of different fertilizer backgrounds and storage temperature on the reducing sugar content in potato tubers and the quality of chips produced from such potatoes were investigated at the Elmininkai Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture during 1997-2000. Potatoes of 10 varieties belonging to different maturity groups were grown in the plots with different fertilizer levels: very early ‘Venta’ and ‘Ukama’, early ‘Vokė’, medium early ‘Mirta’ and ‘Karolin’, medium late ‘Hertha’, ‘Saturna’ and ‘Agria’, late ‘Aistės’ and ‘Speci’.

It was established, that different fertilizer backgrounds had no determinant regular effect on the reducing sugar content in potato tubers, as well as the quality of chips, produced from such potatoes. Varietal properties, meteorological conditions during potato vegetative growth period had a greater impact on the above mentioned indicators than fertilizer backgrounds, used in the experiment. Storage temperatures (+2-5 0C and +8-12 0C) had the greatest influence on the changes of reducing sugar content during storage as well as chips colour. Potatoes, stored at higher temperatures (+8-12 0C) accumulated lower amounts of reducing sugar than those kept at lower (+2-5 0C) temperatures. Besides, chips produced from such potatoes were superior in colour. During all the experimental years the lowest content of reducing sugar was found in the tubers of the following potato varieties: very early ‘Ukama’ (up to 0.27 %), early ‘Vokė’ (up to 0.11 %), medium early ‘Karolin’ (up to 0.19 %), medium late ‘Saturna’ (up to 0.20 %) and ‘Agria’ (up to 0.27 %). Potatoes of the above mentioned varieties were most suitable for processing into chips.

Key words: potato, variety, fertilization, reducing sugar, chips.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 55-69

UDK 633.491:631.8:631.559

TRĘŠIMO IR LAIKYMO TEMPERATŪROS ĮTAKA ĮVAIRIŲ VEISLIŲ BULVIŲ TRAŠKUČIŲ KOKYBEI

A. Makaravičiūtė

Santrauka

1997-2000 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų bandymų stotyje velėniniame jauriniame priesmėlio ant priemolio dirvožemyje buvo atliekami tyrimai, kuriuose buvo tiriama tręšimo ir laikymo temperatūros įtaka bulvių traškučių, pagamintų iš skirtingų veislių bulvių, kokybei. Tyrimai buvo atliekami su 10 skirtingo ankstyvumo bulvių veislių: labai ankstyvomis ’Venta’ ir ’Ukama’, ankstyvosiomis ’Vokė’, vidutinio ankstyvumo ’Mirta’ ir ’Karolin’, vidutinio vėlyvumo ’Hertha’, ’Saturna’ ir ’Agria’ bei vėlyvosiomis ’Aistės’ ir ’Speci’.

Nustatyta, kad skirtingi tręšimo fonai neturėjo lemiamos dėsningos įtakos redukuojančio cukraus kiekiui bulvių gumbuose bei pagamintų traškučių kokybei. Šiems rodikliams įtakos daugiau turėjo genetinės veislės savybės, meteorologinės sąlygos bulvių vegetacijos metu bei laikymo temperatūra. Laikymo temperatūra (+2-5 0C ir +8-12 0C) turėjo lemiamą įtaką redukuojančio cukraus kiekiui bulvių gumbuose bei pagamintų traškučių kokybei. Bulvės, laikytos aukštesnėje temperatūroje (+8-12 0C), sukaupė mažesnį redukuojančio cukraus kiekį, be to, iš tokių bulvių pagaminti traškučiai buvo geresnės kokybės. Redukuojančio cukraus kiekis bulvių gumbuose lemia traškučių spalvą: kuo šis kiekis didesnis, tuo tamsesni pagaminti traškučiai. Todėl šių medžiagų kiekis bulvėse neturėtų viršyti 0,30 % žalios masės. Vidutiniais tyrimų duomenimis, mažiausiai redukuojančio cukraus sukaupė šių veislių bulvės: labai ankstyvos ’Ukama’ (iki 0,27 %), ankstyvosios ’Vokė’ (iki 0,11 %), vidutinio ankstyvumo ’Karolin’ (iki 0,19 %) bei vidutinio vėlyvumo ’Saturna’ (iki 0,20 %) ir ’Agria’ (iki 0,27 %). Minėtų veislių bulvės yra tinkamiausios traškučiams gaminti.

Reikšminiai žodžiai: bulvės, veislės, tręšimo fonai, redukuojantis cukrus, traškučiai.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 70-77

UDK 633.112.9<321>:632.4

THE SPREAD OF FUNGAL LEAF DISEASES IN THE STANDS OF SPRING TRITICALE

Irena GAURILČIKIENĖ

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: irenag@lzi.lt

Abstract

Assessments with a view to investigating the spread and development of leaf diseases in spring triticale stands were carried out in Dotnuva in 1997-2000. Brown rust (Puccinia recondita Rob. ex Desm.) infection on the spring triticale stands in 1998 was severe. The spring triticale variety ‘Gabo’ showed resistance reaction to P. recondita. Pustules were surrounded by necrotic spots. Septoria leaf blotch (Septoria spp.) appeared in the spring triticale stands from the end of booting to early ripe stages (GS 49-71), depending on meteorological conditions of the season. In 1998 and 1999 the first symptoms of Tan spot (Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoem.) appeared at heading (GS 55), but in 2000 – only at early milk ripe (GS 73). Septoria leaf blotch annually, Brown rust and Tan spot in some years can incur economic losses in spring triticale stands.

Key words: spring triticale, Brown rust, Septoria leaf blotch, Tan spot.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 70-77

UDK 633.112.9<321>:632.4

LAPŲ GRYBINIŲ LIGŲ PAPLITIMAS VASARINIŲ KVIETRUGIŲ PASĖLIUOSE

I. Gaurilčikienė

Santrauka

Lapų grybinės ligos vasariniuose kvietrugiuose tirtos Dotnuvoje 1997-2000 m. Rudosios rūdys vasariniuose kvietrugiuose labai išplito 1998 m. Kvietrugiuose ‘Gabo’ pastebėta rezistentiškumo reakcija rudosioms rūdims, pustulos buvo apribotos nekrotine dėme. Lapų septoriozė pasirodė vasarinių kvietrugių pasėliuose paskutinio lapo vamzdelėjimo – ankstyvos brandos tarpsniuose, priklausomai nuo metų meteorologinių sąlygų. Pirmieji rusvosios dėmėtligės požymiai 1998 ir 1999 m. pasirodė plaukėjant, o 2000 m. – tik ankstyvosios brandos metu. Lapų septoriozė kasmet, rudosios rūdys ir rusvoji dėmėtligė atskirais metais vasarinių kvietrugių pasėliuose buvo žalingos.

Reikšminiai žodžiai: vasariniai kvietrugiai, rudosios rūdys, lapų septoriozė, rusvoji dėmėtligė.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 78-86

UDK 633.352:631.847.211

THE PRODUCTIVITY OF FODDER GALEGA (GALEGA ORIENTALIS LAM.) AND ITS MIXTURES AND SOIL MICROBIOLOGICAL ACTIVITY

Ligita BALEŽENTIENĖ

Lithuanian University of Agriculture

Akademija, Kaunas district

E-mail: ligita@nora.lzua.lt

Abstract

Field trials were carried out at the Research Station of the Lithuanian University of Agriculture over the period of 1997-2000 with the aim to study the productivity of fodder galega and mixtures with grasses grown on sandy morain loam humic horizon of Calcari-Epihypogleyic Luvisol, LVg-p-w-cc soil. This study also aimed to determine suitability of grasses for growing in mixtures with galega, their productivity and efficiency of natural increase in the biological soil activity. The data of productivity, green material (GM) and dry matter (DM) yield, value of feed units (FU), digestible proteins (DP) and even covering of soil were established to be better in mixtures than in pure-sown galega. 25 % of timothy (Phleum pratense L.) and 25 % of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) were found to be the most suitable grass components for mixtures with galega. These mixtures were characterised by the highest number of microorganisms, activity of invertase and urease, and value of Trichoderma spp.

Key words: Galega orientalis Lam., mixtures, productivity, nutritive value, microbiological activity.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 78-86

UDK 633.352:631.847.211

RYTINIŲ OŽIARŪČIŲ (GALEGA ORIENTALIS LAM.) IR JŲ MIŠINIŲ PRODUKTYVUMAS BEI DIRVOŢEMIO MIKROBIOLOGINIS AKTYVUMAS

L. Baležentienė

Santrauka

Rytinių ožiarūčių produktyvumui ir tinkamumui mišiniams nustatyti Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje 1997-2000 m. atlikti lauko bandymai. Bandymai daryti smėlingo moreninio priemolio karbonatingojo sekliai paglėjėjusio išplautžemio–Idg8-k sp humusingame horizonte (sandy moraine loam Calcari-Epihypogleyic Luvisol, LVg-p-w-cc). Tyrimų tikslas – nustatyti, kurios varpinės žolės labiau tinka produktyviems mišiniams su rytiniais ožiarūčiais ir natūraliai didina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą. Mišinių produktyvumas, žalios masės ir sausųjų medžiagų derlius, pašarinių ir virškinamųjų proteinų kiekis nustatytas didesnis, negu grynų ožiarūčių. Tinkamiausi rytinių ožiarūčių mišiniai yra su paðariniais motiejukais (Phleum pratense L.) ir daugiametėmis svidrėmis (Lolium perenne L.), kai varpinės žolės sudaro 25 %. Sėjant mišinius nustatytas didžiausias mikroorganizmų, tarp jų ir Trichoderma spp. skaičius, invertazės ir ureazės aktyvumas.

Reikđminiai ţodţiai: Galega orientalis Lam., mišiniai, produktyvumas, pašarinė vertė, mikrobiologinis aktyvumas.

 

Chapter 2. MICROBIOLOGY

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 87-102

UDK 631.442.1:631.461:631.826

VARIATION OF MICROORGANISMS IN HAPLI-ALBIC ARENOSOL FERTILIZED WITH SAPROPEL OF VARIOUS CHEMICAL COMPOSITION

Olga SALINA, Jūratė REPEČKIENĖ, Albinas LUGAUSKAS

Institute of Botany

Žaliųjų ežerų 47, Vilnius

E-mail: lugauskas@botanika.lt

Eugenija BAKŠIENĖ

Vokė Branch of Lithuanian Institute of Agriculture

Trakų Vokė, Vilnius

E-mail: vokefil@takas.lt

Abstract

The abundance of microorganisms, fungal species and Streptomyces series diversity in tested soil fertilized with various types of sapropel and NPK per 6 years of crop rotation is presented. The majority of fungi amounts were isolated from the soil fertilized with siliceous and organic sapropel but their abundance was seldom equal or excelled the amount detected in the control soil treatment fertilized with manure. Mineral fertilizers in most cases stimulated fungal development. The occurrence of fungi depended greatly on moisture content in the soil. Fungal species of Penicillium, Mortierella, Mucor, Aspergillus, Acremonium, Fusarium, Cladosporium, Trichoderma dominated in the tested soil during the experiment. The least fungal species diversity was established in the soil of the maize root zone at the beginning and the most – in the soil with winter rye at the end of crop rotation. Some species as Penicillium ochro-chloron and Mortierella alpina were spread in the soil of all experiment treatments, others, for example Mortierella polycephala and Sporotrichum olivaceum in the soil with organic sapropel, Penicillium piscarium and Trichoderma harzianum – with siliceous sapropel.

Phytophatogenic fungal species from Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia and Sclerotinia were dominating species but the symptoms of plant diseases were not noticed. The least amount of phytopatogenic fungal propagules was isolated from the soil where maize was grown.

The highest number of bacteria was found in the soil fertilized with organic and siliceous sapropel. Calcareous and organic sapropel was noticed as the best media for the growth of actinomycetes. Species of Streptomyces belonging to series Achromogenes, Albocoloratus and Chromogenes predominated in the tested soil.

Key words: soil microorganisms, sapropel, NPK fertilizers, manure, sewage.

2 skyrius. MIKROBIOLOGIJA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 87-102

UDK 631.442.1:631.461:631.826

MIKROORGANIZMŲ KAITA PAPRASTAJAME PAJAURĖJUSIAME SMĖLŽEMYJE TRĘŠIANT ĮVAIRIOS CHEMINĖS SUDĖTIES SAPROPELIU

O. Salina, J. Repečkienė, A. Lugauskas, E. Bakšienė

Santrauka

Pateikiami duomenys apie mikroorganizmų gausumą bei mikromicetų rūšių ir Streptomyces genties grupių įvairovę dirvožemyje, tręštame įvairios cheminės sudėties sapropeliu ir mineralinėmis NPK trąšomis per 6 sėjomainos metus. Daugiausiai grybų pradų buvo išskirta silikatiniu ir organiniu sapropeliu tręštame dirvožemyje, tačiau jų gausumas retai prilygdavo arba viršydavo mikromicetų kiekį dirvožemyje, tręštame mėšlu. Mineralinės trąšos daugeliu atveju stimuliavo mikromicetų vystymąsi. Grybų paplitimas labai priklausė nuo dirvožemyje sukaupto drėgmės kiekio. Pašarinių žolių šaknyno zonos dirvožemyje tyrimų metu dominavo Penicillium, Mortierella, Mucor, Aspergillus, Acremonium, Fusarium, Cladosporium, Trichoderma genčių grybų rūšys. Mažiausia mikromicetų rūšinė įvairovė nustatyta kukurūzų šaknyno zonos dirvožemyje rotacijos pradžioje, didžiausia – žieminių rugių pasėliuose rotacijos pabaigoje. Kai kurios rūšys, pvz., Penicillium ochro-chloron ir Mortierella alpina, buvo paplitusios visų bandymo variantų dirvožemyje, Mortierella polycephala ir Sporotrichum olivaceum dirvoţemyje su organiniu, Penicillium piscarium ir Trichoderma harzianum – su silikatiniu sapropeliu. Tarp dominuojančių rūšių pasitaikydavo ir fitopatogeninių mikromicetų iš Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia ir Sclerotinia genčių, tačiau jų pažeistų augalų pastebėta nedaug. Mažiausiai fitopatogeninių grybų pradų išskirta iš dirvožemio auginant kukurūzus.

Didžiausias bendras bakterijų skaičius aptiktas dirvožemyje, tręštame organiniu bei silikatiniu sapropeliu. Nustatyta, kad bakterijų gausumas tirtuose dirvožemiuose daugiau priklausė nuo klimato sąlygų, negu nuo naudojamų mineralinių ar organinių trąšų bei auginamų augalų. Streptomicetų gausumas mažiau priklausė nuo drėgmės kiekio dirvožemyje. Daugiausia jų rasta karbonatiniu bei organiniu sapropeliu tręštame dirvožemyje. Tręšimas sapropeliu savo poveikiu streptomicetų vystymuisi prilygo tręšimui mėšlu, ypač vėlesniuose bandymo etapuose, kai sapropelis pradėjo intensyviai irti. Išskirti Streptomyces genties izoliatai pagal kultūrines savybes suskirstyti į 10 serijų. Dominavo štamai, priklausantys Achromogenes, Albocoloratus ir Chromogenes serijoms. Silikatinis sapropelis turėjo teigiamą įtaką mikroorganizmų gausumui sausros metu bei streptomicetų rūšinei įvairovei.

Reikđminiai ţodţiai: dirvoţemis, mikroorganizmai, sapropelis, mėšlas, srutos, NPK trąšos.

 

Chapter 3. PLANT BREEDING

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 103-111

UDK 633.111:631.52

GENOTYPE – ENVIRONMENT INTERACTION AND AGRONOMIC PERFORMANCE OF THE LITHUANIAN WINTER WHEAT VARIETIES

Vytautas RUZGAS

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: ruzgas@lzi.lt

Abstract

Winter wheat is a widely grown crop. Therefore it is desirable for the new varieties to be highly adaptable and give a high and stable yield under different growing conditions. To improve the grain yield and its quality it is necessary to develop varieties with satisfactory agronomic performance and high ability to efficiently intercept the solar radiation.

Investigations of the newly developed varieties were carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture during the period of 1998-2000. The grain yield components, harvest index, genotype and environment interaction as well as the plant structure, shape of leaves and level of solar radiation in the plant canopy were studied.

The new varieties have a high harvest index (0.45-0.50). The variety ‘Ada’ produced the most stable yield in 4 environments. The most erect leaves were developed in the varieties ‘Seda’, ‘Tauras’ and ‘Ada’. Plant structure of the new varieties facilitates the penetration of solar radiation deeper within the canopy by 113-185 percent compared with the local check variety ‘Ðirvinta 1’.

Key words: winter wheat, grain, yield components, plant structure, adaptation.

3 skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 103-111

UDK 633.111:631.52

LIETUVIŠKŲ ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ GENOTIPO IR APLINKOS SĄVEIKA BEI JŲ AGRONOMINIAI RODIKLIAI

V. Ruzgas

Santrauka

Ţieminiai kviečiai auginami įvairiose šalies ir aplinkinių valstybių agroekologinėse zonose. Lietuvos žemdirbystės instituto žieminių kviečių kūrimo programoje siekiama, kad naujos sukurtos veislės būtų adaptyvios- gerai išnaudotų saulės radiaciją bei pasižymėtų geromis agronominėmis savybėmis. 1998-2001 metais buvo tyrinėtos naujos, institute sukurtos, žieminių kviečių veislės. Buvo tiriami šių veislių derliaus komponentai, derliaus indeksas, augalų struktūra, lapų forma, saulės radiacijos lygis pasėlio vidiniuose arduose bei veislių plastiškumas. Nustatyta, kad naujos veislės pasižymėjo geru derliaus indeksu (0,45-0,50). Stabiliausiai iš tirtų veislių įvairiuose Lietuvos regionuose augo veislė ‘Ada’. Stačiausi lapai, labiausiai praleidžiantys saulės šviesą į pasėlio tankmę, buvo naujųjų veislių ‘Seda’, ‘Tauras’ ir ‘Ada’. Šios veislės, palyginti su senesne ‘Širvinta 1’, 113-185 % geriau praleido saulės šviesą į pasėlio žemesniuosius lapų ardus.

Reikđminiai ţodţiai: ţieminiai kviečiai, grūdų derlius, derliaus komponentai, augalų struktūra, adaptyvumas.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 112-119

UDK 633.16<321>:631.527.8

PRODUCTION OF SPRING BARLEY DOUBLED HAPLOID LINES DEVELOPED BY ANTHER CULTURE METHOD

Birutė BASIULIENĖ, Algė LEISTRUMAITĖ, Vanda PAPLAUSKIENĖ

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: alge@lzi.lt

Abstract

Advanced biotechnological methods are used to enhance the efficancy of spring barley breeding. Anther culture method has been used for the production of spring barley DH lines at the Lithuanian Institute of Agriculture (LIA) since 1996. Androgenic plants were produced from the spring barley genotypes of Lithuanian-origin with a frequency of 4.2-12 %, which is sufficient for breeding purpose. The effect of different amounts of maltose as carbon source and ficoll as agent increasing medium density in induction medium BAC3 on anther culture response was determined. In 1998-2000 we assessed the yield and other agronomic characters in spring barley DH lines, produced by anther culture. After three years of screening 4 DH lines notable for agronomically valuable traits, were selected for breeding purposes. The spring barley DH line 7533-26 was distinguished by a short straw, satisfactory tillering and good lodging resistance. The DH line 7456-39 was distinctive for high yield, 1000 kernel weight, and lodging resistance. The DH line 7456-33 was distinctive for spike length, high 1000 kernel weight, and lodging resistance. The DH line 7456-46 was distinctive for spike length, high grain number and high grain weight per spike. The 4 DH lines will be included in the competitive yield trials and spring barley breeding program. The DH line 7533-26 will be transferred to a long-term seed storage in the Lithuanian Genebank as a donor of short straw character. PO, GOT, lap, acP, est isozymes polymorphism was studied in spring barley cultivars and DH lines. Electrophoretic spectra PO, GOT and LAP of the investigated barley varieties were identical. Individual plants of DH lines had identical electrophoretic spectra of all investigated isoenzymes.

Key words: spring barley, anther culture, doubled haploid (DH) lines, BAC3, FHG, main yield components, isoenzyme.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 112-119

UDK 633.16<321>:631.527.8

VASARINIŲ MIEŽIŲ DIHAPLOIDINIŲ (DH) LINIJŲ KŪRIMAS DULKINIŲ KULTŪROS METODU

B. Basiulienė, A. Leistrumaitė, V. Paplauskienė

Santrauka

Selekciniam procesui palengvinti bei sutrumpinti šalia klasikinio metodo naudojami įvairūs biotechnologiniai bei biocheminiai vertinimo metodai.

1996-2000 m. vasarinių miežių DH linijoms kurti naudotas dulkinių kultūros metodas ir geriausios linijos įvertintos agronominiu bei biocheminiu požiūriais. Kaliaus indukcijai dulkinės, sodintos maitinamosiose BAC3 ir FHG terpėse, kalių indukavo atitinkamai 70,8 ir 69,1 %. Naudoti skirtingi maltozės ir fikolio kiekiai BAC3 terpėje mažai turėjo įtakos dulkinių indukcijai.Tirti genotipai vienodai reagavo į maltozės ir fikolio koncentracijos pasikeitimus. Augalų regeneravimo potencialas labiau variavo negu dulkinių indukcija. Lietuviški vasarinių miežių genotipai augino žalius augalus pakankamu dažniu augalų selekcijai (4,2-12 %). Sukurtos DH linijos įvertintos selekciniu požiūriu. Pagal trejų metų duomenis, vertingiausios yra DH linijos: 7533-26 (nedidelis augalų aukštis, geras produktyvumas, krūmijimasis, atsparumas išgulimui ir ligoms, nedidelis baltymų kiekis), 7456-39 (didelis derlingumas, didelė 1000 grūdų masė, atsparumas išgulimui ir ligoms), 7456-33 (varpos ilgis, didelė 1000 grūdų masė, atsparumas išgulimui ir ligoms, nedidelis baltymų kiekis), 7456-46 (didžiausias varpos ilgis, grūdų skaičius varpoje, vienos varpos grūdų svoris). Vasarinių miežių veislėse bei sukurtose DH linijose tirti izofermentų: PO, LAP, GOT, ACP ir EST elektroforeziniai spektrai. Tarp tirtų veislių nustatyti 7 ACP ir 4 EST elektroforezinių spektrų tipai. PO, GOT ir LAP elektroforeziniai spektrai tirtų vasarinių miežių veislių tarpusavyje identiški. Atskiri DH linijų augalai turėjo vienodus visų tirtų izofermentų elektroforezinius spektrus.

Reikšminiai žodžiai: vasariniai miežiai, dulkinių kultūra, dihaploidinės (DH) linijos, BAC3, FHG, pagrindiniai derliaus komponentai, izofermentai.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 120-126

UDK [633.264:633.265]:631.527.5:631.523.12

A BREEDING PERSPECTIVE ON NOVEL DIPLOIDS ARISING THROUGH SOMATIC INSTABILITY IN HYBRIDS OF LOLIUM x FESTUCA

Izolda PAŠAKINSKIENĖ

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: izolda@lzi.lt

Abstract

A new phenomenon of diploidization and somatic recombination is reported in octoploid hybrids of Lolium multiflorum x Festuca arundinacea. The outcome of this ‘genome turbulence’ is a number of genotypes which are diploid, and which are also novel (novel diploids) in that they contain genetic material of both the Lolium and the Festuca parental types. Chromosome painting by GISH was used to validate the somatic recombination, and isoenzyme and DNA fingerprinting studies were used to progress the work and to characterise particular novel diploid genotypes. Further crosses involving the behaviour of the novel diploids in combination with F. pratensis and F. arundinacea are leading to new theories about how the genome of F. pratensis may have evolved, and diverged from its natural diploid status, since becoming included as part of the allopolyploid F. arundinacea. These findings give a new perspective to the breeding of polyploid hybrids.

Key words: Lolium multiflorum, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, genomic instability, somatic recombination, diploidization, GISH, DNA fingerprinting.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 120-126

UDK [633.264:633.265]:631.527.5:631.523.12

DIPLOIDINIŲ NAUJADARŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL SVIDRĖS IR ERAIČINO HIBRIDŲ SOMATINIO NESTABILUMO, SELEKCINIO PRITAIKYMO PERSPEKTYVA

I. Pašakinskienė

Santrauka

Apraðomas naujas diploidizacijos ir somatinės rekombinacijos reiškinys, aptiktas tiriant oktaploidinius svidrės ir eraičino (Lolium multiflorum x Festuca arundinacea) hibridus. Šio „genetinio nesvarumo” pasekmė – keletas diploidinių genotipų, kurie yra genominiai naujadarai, susidarę iš tėvinių svidrės ir eraičino rūšių. Somatinei rekombinacijai įvertinti taikytas chromosomų spalvinimas GISH metodu, o izofermentų ir DNR profilių analizė naudota atskiriems diploidiniams naujadarams charakterizuoti. Sukryžminus šiuos diploidinius naujadarus su F. pratensis ir F. arundinacea, gauta naujų teorinių žinių apie F. pratensis rūšies genominius pokyčius, evoliucionuojant iš savarankiškos diploidinės rūšies ir įsiterpiant į alopoliploidinį F. arundinacea rūšies genomą. Gauti genominiai naujadarai bus naudojami naujiems žolių alopoliploidams kurti.

Reikđminai ţodţiai: Lolium multiflorum, Festuca arundinacea, Festuca pratensis hidridai, genomų nestabilumas, diploidizacija, somatinė rekombinacija, GISH, DNR atspaudai.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 127-133

UDK 633.521:631.523

‘VEGA 2’ AND ‘KASTYČIAI’ – THE NEWEST FIBRE FLAX CULTIVARS

Kćstutis Bačelis

Upytė Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture

Upytė, Panevėžys district

E-mail: lzi.upyte@post.omnitel.net

Abstract

Fibre flax breeding in Lithuania was started in 1922. Since then 18 varieties of fibre flax have been bred. During the flax breeding process (1990-2001) new, productive, lodging resistant, with valuable characters and properties for cultivation varieties ‘Vega 2’ (1997) and ‘Kastyčiai’ (2000) have been developed at the Upytė Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture and registered in our Republic. Average data of 5 years’ competitive trials showed that the new variety ‘Vega 2’, compared to the standard ‘Orđanskij 2’, produced 20 % higher yield of stems, 18.3 % higher linseed yield and 47 % higher yield of long fibre. The variety ‘Kastyčiai’ produced on average 1t/ha linseed yield and significantly outyielded the standard varieties ‘Orđanskij 2’ and ‘Baltučiai’, and was equal to the variety ‘Belinka’. Long fibre yield of ‘Kastyčiai’ was significantly higher – by 0.32; 0.16 and 0.17 t/ha respectively. The characteristics of the new varieties are presented in this paper.

Key words: breeding, fibre flax, lodging resistance, variety, fibre quality.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 127-133

UDK 633.521:631.523

‘VEGA 2’ IR ‘KASTYČIAI’ – NAUJAUSIOS PLUOŠTINIŲ LINŲ VEISLĖS

K. Bačelis

Santrauka

Linų selekcija Lietuvoje pradėta 1922 m. Nuo selekcinio darbo pradžios iki dabar sukurta 18 naujų linų veislių. 1990-2001 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotyje sukurtos dvi naujos, produktyvios, atsparios išgulimui linų veislės ‘Vega 2’ ir ‘Kastyčiai’. Vidutiniais penkerių metų konkursinių veislių bandymų duomenimis, veislės ‘Vega 2’ linai, palyginus su standartine veisle ‘Oršanskij 2’, išaugino iš esmės didesnį stiebelių (20 %), sėmenų (18,3 %) ir ilgo pluošto (47,0 %) derlių. Veislė ‘Vega 2’ yra vidutinio ankstyvumo, pasižymi gera pluošto kokybe, registruota Lietuvoje nuo 1997 m., o Latvijoje – nuo 2001 m. Vidutiniais šešerių metų konkursinių bandymų duomenimis, linus ‘Kastyčiai’, palyginus su standartinėmis veislėmis ‘Oršanskij 2’, ‘Belinka’ ir ‘Baltučiai’, gauta atitinkamai 0,32, 0,16 ir 0,17 t/ha iš esmės didesnis ilgo pluošto derlius. Veislė ‘Kastyčiai’ – vidutinio vėlyvumo, pluoštinga, registruota Lietuvoje nuo 2000 m. Abi veislės sukurtos tarpveislinės hibridizacijos ir individinės atrankos metodais. Aprašoma veislių charakteristika.

Reikšminiai žodžiai: selekcija, linai, atsparumas išgulimui, veislė, pluošto kokybė.

 

Chapter 4. APICULTURE

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 134-143

UDK 638.145.54

COMPARISON OF THE BEE COLONIES WITH NATURALLY MATED AND INSTRUMENTALLY INSEMINATED QUEENS

Jonas J. BALŢEKAS

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: bitinsk@lzi.lt

Abstract

Experiments were carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture with a view to comparing bee colonies with instrumentally inseminated queens (5 mm3 and 10mm3 sperm dose) with the bee colonies with naturally mated queens. We used Caucasian x Carniolan bee hybrids. Having instrumentally inseminated queens, 87.8 % of them began laying eggs. After 3 experimental years the survival rate of naturally mated queens was 41.7 %, of instrumentally inseminated queens (5 mm3 semen rate) – 16.7 %, and that of queens instrumentally inseminated with 10 mm3 semen – 50.0 %.

Bee colonies of the naturally mated queens demonstrated a better over winter survival. In spring bee colonies whose queens had been instrumentally inseminated with 10mm3 semen, started to rear brood earlier.

Before the honey flow the strength of all bee colonies in all treatments was similar. In autumn bee colonies with instrumentally inseminated queens reared more brood. Bees produced by these queens had smaller errors of morphological characters and coefficients of variance. No significant difference was established between honey production of the bee colonies with instrumentally inseminated bee queens and those with naturally mated queens.

When solving the problem of bee isolation stations in Lithuania, we suggest using instrumental insemination of bee queens with a 10 mm3 semen dose on a wider scale.

Key words: naturally mated queens, instrumentally mated queens, Caucasian x Carniolan hybrids, bee colony, morphological characters, colony strength.

4 skyrius. BITININKYSTĖ

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 134-143

UDK 638.145.54

NATŪRALIAI SUSIPORAVUSIŲ IR DIRBTINAI APSĖKLINTŲ BIČIŲ MOTINŲ ŠEIMŲ PALYGINIMAS

J. J. Balţekas

Santrauka

Lietuvos žemdirbystės institute atlikti tyrimai, palyginant dirbtinai apsėklintų su 5 mm3 ir 10 mm3 spermos bičių motinų šeimas su natūraliai susiporavusių motinų bičių šeimomis. Bandymas darytas su Kaukazo x Krajinos mišrūnėmis. Dirbtinai apsėklinus motinas, 87,8 % jų pradėjo dėti kiaušinėlius. Po trejų bandymo metų natūraliai susiporavusių motinų išgyveno 41,7 %, dirbtinai apsėklintų su 5 mm3 spermos – 16,7 %, dirbtinai apsėklintų su 10 mm3 spermos – 50,0 %.

Geriau žiemojo natūraliai susiporavusių motinų bičių šeimos. Pavasarį anksčiau auginti perus pradėjo bičių šeimos, kurių motinos buvo dirbtinai apsėklintos su 10 mm3 spermos.

Prieš medunešį visų variantų bičių šeimų stiprumas buvo panašus. Rudenį daugiau perų augino bičių šeimos su dirbtinai apsėklintomis motinomis. Šių motinų bitės turėjo mažesnes morfologinių požymių paklaidas ir variacijos koeficientus. Nenustatyta esminio skirtumo tarp dirbtinai apsėklintų bičių motinų šeimų medaus produkcijos ir natūraliai susiporavusių motinų bičių šeimų.

Sprendžiant bičių izoliacinių punktų problemą Lietuvoje, siūloma plačiau taikyti dirbtinį bičių motinų apsėklinimo metodą, apsėklinant motinas 10 mm3 spermos doze.

Reikšminiai žodžiai: natūraliai susiporavusios motinos, dirbtinai apsėklintos motinos, Kaukazo x Krajinos mišrūnės, bičių šeima, morfologiniai požymiai, šeimų stiprumas.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 144-153

UDK 638.124:577.19

ABILITY OF WORKER HONEYBEES TO LEARN AFTER KEEPING THEM IN DIFFERENT CONDITIONS

Algirdas SKIRKEVIČIUS

Institute of Ecology,

Akademijos 2, Vilnius

Vilnius Pedagogical University,

Studentų 39, Vilnius

E - mail: algskirk@ktl.mii.lt

Laima BLAŽYTĖ, Zuzana SKIRKEVIČIENĖ

Institute of Ecology

Akademijos 2, Vilnius

E - mail: blazyte@ekoi.lt

Abstract

Worker honeybees (Apis mellifera carnica Pollm.) have been investigated. They were kept in natural (a bee colony) and unnatural (small cages in a thermostat) conditions from 0,5 till 3,0 hours without food until the beginning of the conditioning trials.

the conditioned reflex to queen extract can be successfully formed in 93.2 % of worker honeybees kept without food for 0.5 h after they have been taken away from a colony (the stimuli had to be delivered 2.9±0.44 times; bees responded to 5.7±0.11 queen extract doses).

the formation of the olfactory reflex to queen extract in worker honeybees taken from the colony and kept in a thermostat depends on the length of their existence without food: when they were kept without food for 0.5 h, the conditioned reflex was trained only in 10.0 % of the individuals; when they were kept without food for an hour, the percentage of the individuals, in which conditioned reflex occurred, reached 59.1 % (the stimuli had to be delivered 4.1±0.07 times; bees responded to 4.3±0.01 queen extract doses); when the honeybees were kept without food for 2.0 h, the number of individuals, which learned, grew up to 82.8 % (the stimuli had to be offered 2.3±0.50 times; bees responded to 5.3±0.20 doses). Those bees, which were kept without food for 3.0 h, grew weak or died.

Key words: Apis mellifera carnica Poll., olfactory reflex, conditioning, conditioned reflex, conditioned stimulus, reward.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 144-153

UDK 638.124:577.19

BIČIŲ DARBININKIŲ, LAIKYTŲ SKIRTINGOMIS SĄLYGOMIS, GEBĖJIMAS MOKYTIS

A. Skirkevičius, L. Blažytė, Z. Skirkevičienė

Santrauka

Tyrimų rezultatai rodo, kad bičių darbininkių laikymo sąlygos turi reikšmės sąlyginio reflekso į motinos ekstraktą išugdymui. Bitės darbininkės Apis mellifera carnica Pollm. laikytos natūraliomis (bičių šeimoje) ir dirbtinėmis (termostate nedideliuose narveliuose) sąlygomis, neleidžiant maitintis iki sąlyginio reflekso ugdymo pradžios nuo 0,5 iki 3 val.

Sąlyginį refleksą į motinos ekstraktą pavyksta išugdyti vidutiniškai 93,2 % bičių darbininkių, kurios po išėmimo iš šeimos negavo maisto 0,5 val. (dirgiklį su pastiprinimu reikėjo pateikti vidutiniškai 2,9±0,44 karto, bitės reagavo vidutiniškai į 5,7±0,11 motinos ekstrakto dozės).

lyginio reflekso į motinos ekstraktą išugdymas atskirtoms nuo šeimos ir laikomoms termostate bitėms priklausė nuo jų buvimo be maisto trukmės: jeigu jos negavo maisto 0,5 val., tai sąlyginį refleksą pavyko išugdyti tik 10,0 % individų, jeigu 1 val. ­ tai 59,1 % (dirgiklį su pastiprinimu reikėjo pateikti vidutiniškai 4,1±0,07 karto, bitės reagavo vidutiniškai 4,3±0,01 motinos ekstrakto dozės), jeigu 2 val. ­ tai 82,8 % (dirgiklį su pastiprinimu reikėjo pateikti vidutiniškai 2,3±0,50 karto, bitės reagavo vidutiniðkai 5,3±0,20 motinos ekstrakto dozės), laikytos be maisto 3 val., bitės nusilpo ir mirė.

Reikđminiai ţodţiai: Apis mellifera carnica Poll., uoslės refleksas, feromonai, motinos ekstraktas, bitės darbininkės.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 154-163

UDK 638.142:536

HEAT LOSSES FROM THE NEST OF WINTERING BEES THROUGH EXTERNAL CONSTRUCTIONS OF A BEEHIVE

Jurgis RAČYS

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: bitinsk@lzi.lt

Abstract

Experiments to determine heat losses occurring through beehive constructions from a nest of wintering bees were carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture's Department of Apiculture in co-operation with assoc. professor V.Ðapola from the Kaunas University of Technology. The experiment was set up in a beehive whose walls, bottom and ceiling were produced from the foamplastic constructions having the same conductivity (k = 0.5W/(m2K). It was determined that the greatest local heat fluxes pass through the upper parts of the beehive. Heat fluxes in the lower part of the nest and through the bottom are 2.5-5.07 times lower. The greatest heat losses through the walls occur at the height of a bee cluster concentration. In December – January the greatest heat load of side – walls was 150-200 mm above the bottom of the beehive. When the experiments were conducted at the ambient temperature varying within 0.3-20.4 0C limits it was determined that heat fluxes through the ceiling of the beehive were 1.12-1.29 times higher than those occurring through the walls.

Key words: bees, beehive, ambient temperature, heat exchange.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 154-163

UDK 638.142:536

ŠILUMOS NUOSTOLIAI IŠ ŽIEMOJANČIŲ BIČIŲ LIZDO PER AVILIO IÐORINES KONSTRUKCIJAS

J. Račys

Santrauka

Lietuvos žemdirbystės instituto Bitininkystės skyriuje, bendradarbiaujant su Kauno Technikos universiteto doc. V. Ðapola, 1994-1996 m. nustatinėti žiemojančių bičių šilumos nuostoliai per avilio konstrukcijas. Tyrimai atlikti eksperimentiniame avilyje, kurio visos sienos, dugnas bei lubos pagaminti iš vienodo šilumos laidumo konstrukcijų (k = 0,5 W/(m2K)). Nustatyta, kad didžiausi vietiniai šilumos srautai prateka per avilio konstrukcijų viršutines dalis, lizdo apatinėje dalyje ir per dugną srautai būna 2,5-5,07 kartų mažesni. Daugiausia šilumos per sienas prarandama bičių kamuolio susitelkimo aukštyje. Gruodžio ir sausio mėnesiais didžiausias šoninių sienų šiluminis apkrovimas buvo 150-200mm virš avilio dugno. Tyrimus atlikus aplinkos temperatūrai kintant nuo -0,3 iki -20,4 0C nustatyta, kad per avilio lubas ðilumos srautai buvo 1,12-1,29 karto didesni negu per sienas.

Reikšminiai žodžiai: bitės, avilys, aplinkos temperatūra, šilumos mainai.

 

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 164-172

UDK 638.123(474.5)

THE CONSERVATION OF GENETIC RESOURCES OF LOCAL BEES (APIS MELLIFERA MELLIFERA L.) IN LITHUANIA

Diana TAMAŠAUSKIENĖ

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district

E-mail: bitinsk@lzi.lt

Abstract

Since 1970 populations of Caucasian and Carniolan bee races began spreading in Lithuania and greatly assimilated the local bees, which brought potential threat to local bees’ survival.

In 1996 the Department of Apiculture of the Lithuanian Institute of Agriculture started the work on the conservation of genetic resources of Lithuanian local bees. In order to conserve the genetic resources of Lithuanian local bees, their colonies were assessed according to morphological characters, economic performance and biological qualities.

The data of investigation suggest that local bees are very impure. According to morphological characters 39.3 % of the bee colonies corresponded to the race standard. 13.5 % of these bee colonies were used for reproduction, as they maintained biological qualities characteristic of local bees: good overwinter survival, white (dry) capping of honey, great activity.

Their honey production is rather low (on average 11.3 kg/b.c.), and this hindered adequate estimation and selection of bee colonies. Thus, the colonies of local bees were transferred to new locations with melliferous plants. With the spread of chalkbrood, the selection was done not only according to morphological characters and economic performance but also according to the disease resistance.

Key words: local bees, morphological characters, biological qualities, economic performance, length of proboscis, cubital index, discoidal shift, selection.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 164-172

UDK 638.123(474.5)

VIETINIŲ BIČIŲ (APIS MELLIFERA MELLIFERA L.) GENOFONDO IÐSAUGOJIMAS LIETUVOJE

D. Tamašauskienė

Santrauka

Iki mūsų dienų išlikusios vietinės bitės (A. m. mellifera L.) Lietuvoje gyveno tūkstančius metų. Geros medunešio sąlygos, dažnas lipčiaus medunešis, šaltos žiemos, nepastovūs pavasariai sukūrė žiemojimui atsparias, prisitaikiusias vietos sąlygoms, bet piktas ir spietlias bites.

Nuo 1970 metų Lietuvoje pradėjo plisti Kaukazo kalnų pilkųjų ir Krajinos rasių bitės. Jos pradėjo smarkiai mišrintis su vietinėmis bitėmis, kurioms iškilo išnykimo grėsmė.

1996 metais LŽI Bitininkystės skyriuje pradėti darbai Lietuvos vietinių bičių genofondui išsaugoti. Bičių šeimos yra kasmet bonituojamos pagal morfologinius požymius, ūkines ir biologines savybes. Tyrimų duomenys rodo, kad vietinės bitės yra labai susimišrinusios. Pagal morfologinius požymius, 39,3 % bičių šeimų atitiko rasės standartą. Dauginimui buvo panaudota 13,5 % šių bičių šeimų, kurios išlaikė ir būdingas vietinėms bitėms biologines savybes: geras žiemojimas, baltas (sausas) medaus dengimas, didelis aktyvumas. Medaus produkcija maža – vidutiniškai 11,3 kg/b.š. Tai trukdė tinkamai įvertinti bičių šeimas, atlikti atranką. Vietinių bičių šeimos perkeltos į naujas vietas, kuriose gausu medingų augalų. Išplitus askosferozei, atranka atliekama ne tik pagal morfologinius požymius, biologines ir ūkines savybes, bet ir pagal atsparumą šiai ligai.

Reikšminiai žodžiai: vietinės bitės, morfologiniai požymiai, biologinės savybės, ūkinės savybės, bičių straublelio ilgis, kubitalinis indeksas, diskoidalinio taško padėtis, atranka.

 

ISSN 1392-3194

Agriculture. Scientific articles, 2001, 76, 173-180

UDK 638.16:615:616+581.33.001.4

USE OF DIFFERENT KINDS OF HONEY FOR HEPATITIS A TREATMENT AND FOR REDUCTION OF INCREASED ACIDITY OF GASTRIC JUICE

Algirdas BALTUĐKEVIČIUS, Alvydas LAIĐKONIS

Kaunas Medical University

A. Mickevičiaus 9, Kaunas

E-mail: infekt@KMU.lt

Dalia VYŠNIAUSKIENĖ

Kaunas Infection Hospital

Josvainių 1, Kaunas

E-mail: infekt@lig.lt

Violeta ČEKSTERYTĖ, Jurgis RAČYS

Lithuanian Institute of Agriculture

Akademija, Dotnuva parish, Kėdainiai district.

E-mail: bitinsk@lzi.lt

Abstract

At the Kaunas Medical University unifloral clover and rape honey was used for hepatitis A treatment and dandelion honey for the reduction of gastric juice acidity.

Three groups of patients including 89 people between the age of 17-43 suffering from acute hepatitis A, were selected for the study. 15 patients from the control group received a treatment including 5 % glucose infusions, polyvitamins, and other medications. One group of patients was treated with clover, while the other group – with rape honey. Medical treatment was not given to them. After treatment with clover and rape honey the alanine aminotransferase (ALT) decreased 9.0-12.7 times, bilirubin 2.6-3.1 times

Intravenous glucose infusions were not necessary for the patients treated for hepatitis A with 10 % clover or rape honey solution.

The highest increase in the pH of gastric juice – 56.5 % (from pH 1.39 before treatment, to pH 2.18 after treatment) occurred in the group of patients treated with dandelion honey collected in 1996.

Key words: hepatitis A, gastric juice pH, honey, melissopalynology.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, 76, 173-180

UDK 638.16:615:616+581.33.001.4

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ MEDAUS NAUDOJIMAS HEPATITUI A GYDYTI IR SKRANDŽIO SULČIŲ RŪGŠTINGUMUI MAŽINTI

A. Baltuškevičius, A. Laiškonis, D. Vyšniauskienė, V. Čeksterytė, J. Račys

Santrauka

Kauno infekcinės ligoninės pacientai, kuriems buvo nustatytas hepatitas A, buvo gydyti medikamentais (kontrolinė grupė) ir monofloriniu dobilų ir rapsų medumi (tiriamos grupės).

Kauno 3-oje klinikinėje ligoninėje, gastroenterologijos skyriuje, siekiant sumažinti didelį skrandžio sulčių rūgštingumą, kontrolinės grupės ligoniams buvo skirti medikamentai, o tiriamos – monoflorinis kiaulpienių medus.

Dobilų, rapsų, kiaulpienių medus buvo surinktas Lietuvos žemdirbystės instituto Bitininkystės skyriaus bityne, jo botaninė sudėtis ištirta melisopalinologijos metodu. Nustačius medaus botaninę sudėtį ir jo cheminius rodiklius, medus pristatytas į Kauno infekcinę ligoninę ir Kauno 3-iąją klinikinę ligoninę.

Dvi ligonių grupės buvo sudarytos hepatito A gydymui 10 % dobilų ir rapsų medumi. Hepatito A gydymo pabaigoje dobilų ir rapsų medumi kepenų funkciją atspindintys rodikliai – alanininė transferazė (ALT) sumažėjo 9,0-12,7, o bilirubinas 2,6-3,1 karto. Po gydymo visose ligonių grupėse ALT ir bilirubinas sumažėjo iš esmės. Kiti sergančiųjų kraujo rodikliai (hemoglobinas, leukocitai, gliukozė) tiek prieš gydymą, tiek po gydymo nebuvo pakitę. Intraveninės gliukozės infuzijos ligoniams, gydomiems 10 % dobilų ir rapsų medaus tirpalu, nenaudotos.

Didţiausias teigiamas poveikis, mažinant skrandžio sulčių rūgštingumą, gautas grupėje ligonių, kurie buvo gydyti 10 % kiaulpienių medaus tirpalu 1996 metais. Vidutiniais duomenimis, šios grupės ligoniams skrandžio sulčių rūgštingumas sumažėjo 56,5 %, o skrandžio sulčių pH pasiekė normalius dydžius (2,02-2,36).

Reikšminiai žodžiai: hepatitas A, skrandžio sulčių pH, medus, melisopalnologija.

 

 

 ·Rašykite mums: lzi@lzi.lt