·Rašykite mums: lzi@lzi.lt


I skyrius. DIRVOTYRA IR AGROCHEMIJA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 3-19

UDK 631.459(474.5)

STACIONARINIAI DIRVOŽEMIO EROZIJOS TYRIMAI ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMOJE: 1. DIRVOŽEMIS IR JO SAVYBĖS

Benediktas Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė

Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotis

Kaltinėnai, Šilalės rajonas

El. paštas: kaltbs@kaltbs.lzi.lt

Santrauka

Dirvožemio profilių aprašymo ir dirvožemio horizontų fizikinių bei cheminių analizių duomenimis, Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotyje daromų ilgalaikių dirvožemio erozijos stacionarinių tyrimų dirvožemiai priskirtini pasotintųjų balkšvažemių (JIb) – Eutric Albeluvisols (ABe), pasotintųjų giliau glėjiškų balkšvažemių (JIg4-b) arba tipingų pasotintųjų pradžiažemių (PRb2-e3) pogrupiams. Tiriamų šlaitų dirvožemiai, pagal N.Kačinskio klasifikaciją, yra vidutinio sunkumo molis ant tokio pat molio – m1/m1 (bandymas Nr.3), lengvas molis ant tokio pat molio – m/m (bandymas Nr.1), lengvas priemolis ant rišlaus smėlio – p/s1 ir vidutinio sunkumo priemolis ant lengvo priemolio – p1/p (bandymas Nr.2). Pagal smėlio, dulkių ir dumblo dalelių santykį, nustatytą mėginius tiriant N.Kačinskio metodu, tiriamų šlaitų dirvožemiai yra dulkiškas sunkus priemolis ant tokio pat priemolio – dp2/dp2 (bandymas Nr.3), dulkiškas vidutinio sunkumo priemolis ant dulkiško molio – dp1/dm (bandymas Nr.1) ir dulkiškas lengvas priemolis ant rišlaus smėlio su giliau slūgsančiu dulkišku vidutinio sunkumo priemoliu – dp/s1/dp1 ir dulkiškas lengvas priemolis ant lengvo priemolio su giliau slūgsančiu dulkišku sunkiu priemoliu – dp/p1/dp2 (bandymas Nr.2).

Reikšminiai žodžiai: Žemaičių aukštuma, dirvožemis, grupė, pogrupis, profilis, erozija, granuliometrinė sudėtis, fizikinės ir cheminės savybės.

Chapter 1. SOIL SCIENCE AND AGROCHEMISTRY

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 3-19

UDK 631.459(474.5)

SOIL EROSION STATIONARY INVESTIGATIONS ON THE ŽEMAIČIAI UPLAND: 1. SOIL AND PROPERTIES

B. Jankauskas, G. Jankauskienė

Summary

The soils under the long-term stationary soil erosion investigations of the Kaltinėnai research station of LIA are classed as Eutric Albeluvisols (ABe), Eutri-Endohypogleyic Albeluvisols (ABg-n-w) or as Orthieuric Regosols (RGe-o) according to the presented description of soil profiles and according to the results of analysis of physical and chemical soil properties. Soils of the investigated slopes are: medium clay lying on the same medium clay – m1/m1 (trial No.3), light clay on the same light clay – m/m (trial No.1), and light loam on the loamy sand p/s1 and medium loam on the light loam p1/p (trial No.2) according to N. Kacinskij classification of soil texture. Soils of the slopes under different trials are: silty clay loam on the same silty clay loam – dp2/dp2 (trial No.3), silt loam on the silty clay – dp1/dm (trial No.1), and silt loam on the loamy sand with deeper lying silt loam – dp/s1/dp1 and silt loam on the loam with deeper lying silty clay loam – dp/p1/dp2 (trial No.2), according to distribution of sand, silt and clay particles analysed by the N. Kacinskij method.

Key words: Ţemaičiai Upland, soil erosion, stationary trials, type of soil, subtype of soil, soil profiles, soil texture, physical properties, chemical properties.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 20-34

UDK 631.459.2

STACIONARINIAI DIRVOŽEMIO EROZIJOS TYRIMAI ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMOJE: 2. VANDENINĖS EROZIJOS INTENSYVUMAS

Benediktas Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė

Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotis

Kaltinėnai, Šilalės rajonas

El.paštas: kaltbs@kaltbs.lzi.lt

Santrauka

Dirvožemio erozijos stacionarinių bandymų 36 tyrimų (trys bandymai, du tyrimų blokai, šešeri metai) duomenimis, nuo juodojo pūdymo ir to pūdymo sėjomainos augalais užimtų šlaitų per metus netekta vidutiniškai 13,09 t ha-1 sauso dirvožemio, nuo lauko ir javų-žolių sėjomainų augalais užimtų šlaitų dirvožemio nunešta atitinkamai 51,7, 72,8 ir 86 % mažiau, o daugiakomponenčiai žolių mišiniai stabilizavo dirvožemio ardymą. Mažiausi dirvožemio nuostoliai buvo sunkiausios granuliometrinės sudėties, t.y. dulkiško sunkaus priemolio dirvožemio šlaite (0,45-3,38 t ha-1 per metus), kiek daugiau jo netekta dulkiško vidutinio sunkumo priemolio ant dulkiško lengvo molio dirvožemio šlaite (0,65-6,29 t ha-1 per metus) ir daugiausiai ardomas buvo dulkiško lengvo priemolio ant rišlaus smėlio dirvožemis (netekta 4,38-29,38 t ha-1 per metus).

Reikšminiai žodžiai: Žemaičių aukštuma, dirvožemio erozija, stacionariniai tyrimai, vandens nutekėjimas, dirvožemio nunešimas.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 20-34

UDK 631.459.2

LONG-TERM SOIL EROSION STUDIES ON THE ŢEMAIČIAI UPLAND: 2. INTENSITY OF WATER EROSION

B. Jankauskas, G. Jankauskienė

Summary

Experimental evidence from 36 tests (3 field experiments × 2 blocks × 6 years) carried out at the Kaltinėnai Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture suggests that soil losses were 13.09 t ha-1 y-1 from the plots covered by plants of the crop rotation containing black fallow. The soil losses declined by 51.7, 72.8 and 86 % from the plots covered by plants of field, grain-grass and grass-grain crop rotations, respectively. Plants of long-term perennial grasses completely inhibited soil erosion. The smallest soil losses (0.45-3.59 t ha-1 y-1) were from the slopes having the heaviest soil texture i.e. silty clay loam (trial No.3). Somewhat higher soil losses (0.65- 6.29 t ha-1 y-1) were from the slope with the soil texture silt loam on the silty clay (trial No.1). The highest water erosion rates (4.38-29.38 t ha-1 y-1) were determined on the slope with the lightest soil texture: silt loam on the loamy sand with deeper lying silt loam and silt loam on the loam with deeper lying silty clay loam (trial No.2).

Key words: Ţemaičiai Upland, soil erosion, long-term studies, run-off, soil loss.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 35-47

UDK 633:631.582:631.8:631.559

SĖJOMAINOS AUGALŲ DERLIAUS RYŠYS SU DIRVOŽEMIO AGROCHEMINĖMIS SAVYBĖMIS IR TRĘŠIMU

Irena KRIŠTAPONYTĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis

Joniškėlis, Pasvalio rajonas

El. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net

Santrauka

1997-2000 metais Joniškėlio bandymų stotyje giliau karbonatingame giliau glėjiškame rudžemyje (RDg4-k2) atliktas sėjomaininis bandymas, siekiant nustatyti augalų derliaus ryšį su dirvožemio agrocheminėmis savybėmis ir tręšimu. Bandymas atliktas tokioje sėjomainoje: miežiai su daugiamečių žolių įsėliu, I naudojimo metų daugiametės žolės, žieminiai kviečiai, pašariniai runkeliai, vasariniai kviečiai. Visų sėjomainoje augintų augalų tręšimas atskiruose laukeliuose apskaičiuotas planuotam pagrindinės produkcijos derliui pagal dirvožemio agrochemines savybes. Nustatyta, kad sunkaus priemolio rudžemiuose pašarinius runkelius tręšiant pagal gausumą dirvožemyje maisto medžiagų, ir atskiruose laukeliuose mineralinių trąšų pavidalu išbėrus azoto – 99-126, fosforo 0-148 ir kalio 0-29 kg ha-1, šakniavaisių derlius gautas 19-56 % didesnis už planuotą (50 t ha-1); vasarinius miežius tręšiant N46-59P0-127K0-25 pagal planuojamą (3,5 t ha-1) derlių ir pagal dirvožemyje esantį maisto medžiagų kiekį, grūdų derlius gautas 11-43 % didesnis už planuotąjį. Planuotas žieminių kviečių derlius (6 t ha-1) pagal dirvožemyje esantį maisto medžiagų kiekį gautas juos patręšus N96-112P0-117K0-27 (derlius gautas net 2-12 % didesnis už planuotąjį). Vasarinius kviečius patręšus mineralinėmis trąšomis N102-116P0-84K12-57 pagal planuojamą (5 t ha-1) derlių ir atsižvelgus į dirvožemyje esantį maisto medžiagų kiekį, grūdų derlius atskiruose laukeliuose gautas 2-4 % didesnis, arba 2-14 % mažesnis už planuotąjį.

Reikšminiai žodžiai: sunkaus priemolio rudžemis, mineralinės trąšos, planuojamas augalų derlius, dirvožemio derlingumas.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 35-47

UDK 633:631.582:631.8:631.559

THE YIELD OF THE CROP ROTATION PLANTS IN RELATION TO SOIL AGROCHEMICAL PROPERTIES AND FERTILISATION

I. Krištaponytė

Summary

During 1997-2000 a crop rotation experiment was conducted at the LIA Joniškėlis experimental station on a Endocalcari-Endohypogleyic Cambisol (RDg4-k2). The purpose of the experiment was to identify the relationship between crop yield, soil agrochemical properties and fertilisation. The experiment was done in the following crop rotation: barley with undersown perennial grasses, perennial grasses of the 1st year of use, winter wheat, fodder beet, spring wheat. Fertilisation of all crops grown in the crop rotation in individual plots was calculated for the expected yield of the primary produce according to soil agrochemical properties. Experimental evidence suggests that on a heavy loam brown soil fertilisation of fodder beet according to the status of soil nutrients and application of nitrogen 99-126, phosphorus 0-148 and potassium 0-29 kg ha-1 in the form of mineral fertiliser in individual plots resulted in a root yield which was by 19-56 % higher than the expected yield (50 t ha-1). Fertilisation of spring barley with mineral N46-59P0-127K0-25 kg ha-1 fertilisers according to the expected yield (3.5 t ha-1) and soil nutrient status resulted in a grain yield which was by 11-43 % higher than the expected yield. The best fertilisation for the expected winter wheat yield (6 t ha-1) according to the nutrient status in the soil was achieved having fertilised with N96-112P0-117K0-27 kg ha-1, the winter wheat grain yield was by 2-12 % higher than the expected yield. Having fertilised spring wheat with mineral N102-116P0-84K12-57 kg ha-1 fertilisers according to the expected yield (5 t ha-1) and according to soil nutrient status the grain yield in individual plots was by 2-4 % higher or by 2-14 % lower than the expected yield.

Key words: heavy loam brown soil, mineral fertilisers, expected crop yield, soil productivity.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 48-56

UDK 631.445.12:631.41

ORGANINĖS MEDŽIAGOS KIEKIO IR SUDĖTIES, FIZIKINIŲ CHEMINIŲ SAVYBIŲ POKYČIAI NUSAUSINTUOSE ŽEMAPELKĖS DURPŽEMIUOSE

Valerija Janušienė, Regimantas Šleinys

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paštas: valerija.janusiene@voke.lzi.lt

Santrauka

Žemapelkių sausinimo poveikis durpžemių organinės medžiagos kiekio ir kokybinės sudėties, peleningumo, fizikinių cheminių savybių pokyčiams tirtas Vilniaus raj. Lygainių žemapelkės ir Varėnos raj. Kajučio žemapelkės natūraliuose ir nusausintuose (prieš 25-30 metų) durpžemiuose.

Nusausintuose, naudojamuose žemės ūkio reikmėms, žemapelkių durpžemiuose, palyginus su natūraliais jų analogais, spartesnė organinės medžiagos mineralizacija, didesni organinės anglies ir azoto kiekiai, organinės medžiagos sudėtyje daugiau labiliųjų humuso medžiagų (dirbamame lauke – 5,5 % nuo Corg.; natūraliame durpžemyje – 4,0 % nuo Corg.). Nusausintų žemapelkės durpžemių organinės medžiagos sudėtyje padaugėjo huminių rūgščių ir sumažėjo fulvorūgščių. Dėl to huminių rūgščių ir fulvorūgščių santykis nusausintame žemapelkės durpžemyje buvo 2,0-2,1, natūraliame durpžemyje – 1,7-1,8. Nusausintų žemapelkės durpžemių peleningumas taip pat buvo didesnis. Natūralūs žemapelkės durpžemiai buvo mažo fosforingumo ir kalingumo. Šių rodiklių padidėjimas nusausintuose durpžemiuose susijęs su auginamų augalų tręšimu. Kultūrinamų nusausintų žemapelkės durpžemių rūgštumas turėjo tendenciją didėti dėl padidėjusio huminių rūgščių kiekio ir bazinių elementų stokos.

Reikšminiai žodžiai: žemapelkės durpžemiai, organinė anglis, huminės rūgštys, fulvorūgštys, azotas, peleningumas, fizikinės cheminės savybės

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 48-56

UDK 631.445.12:631.41

CHANGES IN THE ORGANIC MATTER CONTENT AND COMPOSITION, PHYSICAL CHEMICAL PROPERTIES IN DRAINED TERRIC HISTOSOLS

V. Janušienė, R. Šleinys

Summary

Effects of drainage on the content and qualitative composition of organic matter, on the contents of nitrogen and ash, on physical chemical properties were studied in Vilnius district (lowland bog Lygainiai) and in Varėna district (lowland bog Kajučio) in natural and drained (25-30 years ago) terric histosols.

A higher rate of organic matter mineralization, a larger contents of organic carbon and nitrogen were identified in drained terric histosols under agricultural use, compared with their natural analogues. A larger content of labile humic substances was found in the drained histosols, also (5.5 % from Corg. in arable land; 4.0 % from Corg. in natural meadow). In drained terric histosols the amount of humic acids increased and that of fulvic acids decreased. Thus, the ratio of humic acids to fulvic acids in drained histosols was 2.0-2.1, and in their natural analogues 1.7-1.8. The contents of ash and mineral elements (Ca, Mg, P, K) increased in drained histosols, as well. The low levels of mobile phosphorus and potassium were identified in natural terric histosols. These indices increased in drained histosols due to fertilization of grown crops.

Key words: terric histosols, organic carbon, humic acids, fulvic acids, nitrogen, ash, physical chemical properties.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 57-69

UDK 631.826:631.442.1:631.417.2

ĮVAIRIŲ SAPROPELIŲ POVEIKIS HUMUSO KIEKIUI IR JO KOKYBINEI SUDĖČIAI PRIESMĖLIO DIRVOŽEMYJE

Valerija Janušienė

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paštas: valerija.janusiene@voke.lzi.lt

Santrauka

Straipsnyje pateikiami 1994-1999 m. tyrimo duomenys apie įvairių sapropelių (karbonatinio, organinio, silicinio), jų derinių su mėšlu ir srutomis, taip pat mėšlo bei klintmilčių poveikį humuso kiekiui ir jo kokybinei sudėčiai. Daugiausiai organinės anglies turėjo organinis sapropelis (32 %), mažiau jos buvo siliciniame sapropelyje (18,4 %) ir mažiausiai – karbonatiniame (14,8 %). Huminių rūgščių ir fulvorūgščių santykis buvo didžiausias siliciniame sapropelyje (1,12), mažesnis jis buvo organiniame (0,90) ir mažiausias – karbonatiniame sapropelyje (0,65).

Visi sapropeliai didesnį poveikį humuso kiekiui ir kokybinei sudėčiai darė minimalių mineralinių trąšų normų fone nei fone be mineralinių trąšų. Tręšiant karbonatiniu sapropeliu, jo deriniais su mėšlu ir srutomis, humuso kiekis dirvožemyje iš esmės nekito. Organinis ir silicinis sapropeliai, jų deriniai su mėšlu ir srutomis bei vien mėšlas didino humuso kiekį dirvožemyje. Visi sapropeliai ir jų deriniai su kitomis organinėmis trąšomis humuso sudėtyje mažino labiliųjų medžiagų (0,1 M Na4P2O7 ištrauka) kiekį. Visi tirti sapropeliai keitė humuso kokybinę sudėtį. Karbonatinis sapropelis, jo deriniai su mėšlu ir srutomis humuso sudėtyje iš esmės didino Ca humatų ir mažino laisvųjų huminių rūgščių (HR-1) kiekį. Fulvorūgščių kiekis taip pat sumažėjo. Huminių rūgščių ir fulvorūgščių santykis siekė 0,85-0,89 (kontroliniame variante 0,70). Didesnį poveikį humuso kokybinei sudėčiai darė organinis sapropelis, jo deriniai su mėšlu ir srutomis. Taip tręšiant, šis santykis siekė 0,91-0,93. Sprendžiant pagal huminių rūgščių ir fulvorūgščių santykį (0,85-0,89), silicinio sapropelio, jo derinių su mėšlu ir srutomis poveikis humuso kokybinei sudėčiai nesiskyrė nuo karbonatinio sapropelio, tačiau huminių rūgščių sudėtyje buvo mažiau Ca humatų. Mažiausią poveikį humuso kokybinei sudėčiai darė silicinio sapropelio maža norma (25 t ha-1) ir klintmilčiai (HR : FR – 0,79 ir 0,77). Mėšlas iš esmės gerino humuso kokybinę sudėtį (HR : FR – 0,89-0,91). Tręšiant visų rūšių sapropeliais, jų deriniais su mėšlu ir srutomis bei vien mėšlu, huminių rūgščių ir fulvorūgščių santykis fone be mineralinių trąšų įvairavo tarp 0,70 ir 0,75 (kontroliniame variante – 0,65 ir 0,66).

Reikšminiai žodžiai: karbonatinis sapropelis, organinis sapropelis, silicinis sapropelis, humusas, huminės rūgštys, fulvorūgštys.

ISSN 1392-3194

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 57-69

UDK 631.826:631.442.1:631.417.2

EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF SAPROPEL ON THE CONTENT AND QUALITATIVE COMPOSITION OF HUMUS IN A SANDY LOAM SOIL

V. Janušienė

Summary

At the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture experiments were conducted to study the efficacy of calcareous, organic and siliceous sapropels in sandy loam lying on calcaric gravel haplic luvisol (field trials were carried out by dr. E.Bakšienė). The effect of different types of sapropel, their mixtures with manure and sewage, straight manure and limestone on the content and qualitative composition of humus was studied over the period of 1994-1999. All types of sapropel were applied on the background of minimum rates of mineral fertilization and without them in the field crop rotation including maize, maize, undersown barley, perennial grasses of the 1st and 2nd years of use and winter rye.

Calcareous, organic and siliceous sapropels differed in organic carbon content (14.8 %; 32.0 %; 18.4 % respectively) and organic matter composition (ratio of humic acids to fulvic acids 0.65; 0.90; 1.12 respectively).

All sapropels, their mixtures and straight manure had a more significant effect on the content and qualitative composition of humus on the background of minimum rates of mineral fertilization. Calcareous sapropel, its mixtures with manure and sewage had no significant effect on the content of humus. Organic and siliceous sapropels, their mixtures with manure and sewage increased humus content in the soil. All studied sapropels, their mixtures and straight manure decreased the content of labile humic substances.

Calcareous sapropel, its mixtures with manure and sewage increased the content of humic acids bound with calcium (HA-2) and decreased the content of free humic acids (HA-1). The content of fulvic acids decreased, as well. The ratio of humic acids to fulvic acids increased (HA : FA – 0.85-0.89; in the check – 0.70). Organic and siliceous sapropels, their mixtures with manure and sewage had significant effect on humus composition (HA : FA 0.91-0.93 and 0.85-0.89 respectively; in the check 0.70). Manure application improved humus composition, as well (HA : FA – 0.89-0.91). Small rates (25 t ha-1) of siliceous sapropel and limestone had an insignificant effect on humus composition.

On the background without mineral fertilization the effect of different types of sapropels, their mixtures and straight manure on the humus composition was reduced (HA : FA – 0.70-0.75; in check – 0.65-0.66).

Key words: calcareous sapropel, organic sapropel, siliceous sapropel, humus, humic acids, fulvic acids.

 

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 70-88

UDK 631.582.9:631.51;632.51:632.954

DIRVONO ATNAUJINIMAS MAŽAI DERLINGAME PRIESMĖLIO DIRVOŽEMYJE

Algimantas Magyla

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuva, Kėdainių rajonas

El. paštas: albinas@lzi.lt

Santrauka

1996-1999 m. dviejuose bandymuose tirtas dirvono atnaujinimas auginant skirtingus augalus, įdirbant žemę ir naudojant raundapą. Nustatyta, kad dirvone labai išplito daugiamečių piktžolių, ypač paprastųjų varpučių (Elytrigia repens L. Nevski.). Po dirvono auginant rugius, mažiausiai daugiamečių piktžolių prieš pjūtį buvo dirvoną nupurškus raundapu 5 l ha-1, o daugiausiai – prieš arimą jį sulėkščiavus (73,8 ir 650,2 vnt. m-2). Juodasis pūdymas rugių piktžolėtumą mažino panašiai kaip ir dirvono purškimas raundapu, o pastarasis auginant bulves sumažino paprastųjų varpučių skaičių 14 kartų, palyginus su dirvono lėkščiavimu (7,0 ir 98,4 vnt. m-2). Dirvono atnaujinimo būdas turėjo įtakos ir antrus metus augintų augalų pasėlių piktžolėtumui: daugiamečių piktžolių avižose po bulvių buvo daug mažiau negu po rugių (palyginamieji vidurkiai 66,5 ir 181,1 vnt. m-2) ir dar skyrėsi jų skaičius raundapu purkštuose ir lėkščiuotuose laukeliuose (37,4 ir 95,6 vnt. m-2). Po dirvono auginti dvejus metus javai arba bulvės ir avižos nelėmė trumpaamžių piktžolių sėklų kiekio armenyje, bet daugiamečių piktžolių sėklų sumažino. Dirvono ruošimo būdas ne visada darė įtaką javų derliui, bet bulvių raundapu purkštuose laukeliuose prikasta 22,0 % daugiau negu lėkščiuotuose. Dirvoną atnaujinti buvo verta auginant bulves, ypač nupurškus raundapu (3740 Lt ha-1pelno), ir nedaug gauta pelno (117 Lt ha-1) po juodojo pūdymo auginant rugius, o kitais atvejais mažai derlingame priesmėlyje pelno nebuvo.

Reikšminiai žodžiai: dirvonai, žemės dirbimas, herbicidai, piktžolės.

Chapter 2. AGRICULTUTE

ISSN 1392-3194

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 70-88

UDK 631.582.9:631.51;632.51:632.954

RENOVATION OF TEMPORARILY ABANDONED LAND ON A LOW-PRODUCTIVITY SANDY LOAM SOIL

A. Magyla

Summary

Renovation of temporarily abandoned land was investigated in two experiments carried out during the periodo f 1996-1999. Three approaches were used: cultivation of certain crops, soil tillage and application of Roundup. It was determined that temporarily abandone land was heavily infested with perennial weeds especially with couch-grass (Elytrigia repens L. Nevski). When rye was grown after temporary abandonment of land the smallest number of perennial weeds (738 units m-2) before harvesting was found in the treatment where temporarily abandoned land had been sprayed with Roundup 5 l ha-1, while the greatest number of perennial weeds (650 units m-2) was identified in the treatment where temporarily abandoned land had been disked before ploughing. Black fallow had a similar effect on the reduction of weeds in rye to that of Roundup spray aplication, and the latter reduced the number of couch-grass in potatoes 14 times, compared with disking of temporarily abandoned land (7.0 and 98.4 weeds m-2). The method of temporarily abandoned land renovation had some effect on the weed incidente in the crops grown the fallowing year: the number of perennial weeds in oats after potatoes was significantly smaller than after rye (comparative averages 66.5 and 181.1 weeds m-2) and the number of weeds also differed in the plots sprayed with Roundup and disked ones (37.4 and 95.6 weeds m-2). Cereals or potatoes-oats grown for two years in succession after temporary abandonment of land did not determine the amount of short-lived weed seed in the plough layer but declined the number – of perennial weed seed. The method of temporarily abandone land preparation did not always affect the yield, however, the yield of potatoes in the plots sprayed with Roundup was by 22 % higher than that in the disked plots. Renovation of temporarily abandoned land was expedient when growing potatoes, especially Roundup application (3740 Lt ha-1 profit), while a much lower profit (117 Lt ha-1) was obtained when rye was grown after black fallow. In the other cases no profit was obtained on a low productivity sandy loam.

Key words: temporarily abandoned land, soil tillage, herbicides, weeds.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 89-99

UDK 633.491:632.51

ĮVAIRIAIS BULVIŲ VYSTYMOSI TARPSNIAIS AUGANČIŲ PIKTŽOLIŲ ŽALINGUMAS BULVĖMS

Irena PETROVIENĖ

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paštas: irena.petroviene@voke.lzi.lt

Santrauka

Vokės filiale lengvoje priesmėlio dirvoje 1996-2000 metais mikrolaukelių metodu tirtas piktžolių, augusių įvairų laiko tarpą su bulvėmis, žalingumas vidutinio ankstyvumo bulvėms ‘Mirta’. Tyrimai rodo, kad nuo bulvių pasodinimo iki visiško jų sudygimo esant švariam pasėliui (vėliau piktžolėms leidžiama augti), derlingumas padidėjo iš esmės, t. y. 20,2 %, ir prilygo visą vegetaciją švaraus pasėlio derlingumui. Laikotarpį be piktžolių ilginant, derlius iš esmės nepadidėjo. Piktžolės, kurios augo kartu su bulvėmis nuo jų pasodinimo iki sudygimo bei iki bulvienojų 15-20 cm aukščio, derlingumo nemažino, jei vėliau jos buvo pašalinamos. Sudygusiame pasėlyje dygstančios piktžolės buvo bulvių stelbiamos, užaugino 63 % mažesnę orasausę masę, negu augdamos kartu su bulvėmis visą vegetaciją, ir žalos derliui nepadarė. ‘Mirta’ veislės bulvėms piktžolės žalingiausios laikotarpiu nuo bulvių sudygimo iki bulvienojų 10-15 cm aukščio.

Reikšminiai žodžiai: bulvės, piktžolės, žalingumas, augimo laikotarpis, derlius.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 89-99

UDK 633.491:632.51

HARMFULNESS OF WEEDS GROWING AT VARIOUS POTATO GROWTH STAGES

I. Petrovienė

Summary

A series of small-plot experiments was carried out at the LIA Vokė Branch on a light sandy loam soil during 1996-2000 to investigate the harmfulness of weeds that grew for a different period of time with potatoes in the stands of the medium-early potato variety ‘Mirta’. Experimental findings showed that when the potato stand was free of weeds from planting to complete emergence (later the weeds were allowed to grow) the yield increased significantly, i.e. by 20.2 %, and was identical with that in the stand free of weeds during the whole growing season. Lengthening of the weed-free period did not give any significant yield increase. Weeds that grew together with potatoes from planting to complete emergence and till the tops had reached 15-20 cm height, were well-tolerated and did not decline the yield if they were removed later. Weeds were most harmful to the potato variety ‘Mirta’ when they grew together from potato emergence until the tops had reached 10-15 cm height. In the emerged potato stand emerging weeds were suppressed by potato plants and produced 63 % lower air-dry mass compared with the treatment where weeds grew with potatoes during the whole growing season, and did not do any harm in terms of yield.

Key words: potatoes, weeds, harmfulness, growing period, yield.

 

III skyrius. AUGALŲ APSAUGA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 100-113

UDK 633.14:632.952

FUNGICIDO TANGO NAUDOJIMO LAIKO ĮTAKA ŽIEMINIŲ RUGIŲ LAPŲ LIGŲ PLITIMUI IR DERLIUI

Raisa LISOVA

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paštas: raisa.lisova@voke.lzi.lt

Santrauka

1998-2000 m. LŽI Vokės filiale velėniniame jauriniame silpnai pajaurėjusiame priesmėlio dirvožemyje žieminių rugių ‘Rūkai’ pasėliuose tirta fungicido tango (veikl. medž. epoksikonazolas 125 g l-1) + tridemorfas 375 g l-1 naudojimo laiko įtaka lapų grybinėms ligoms ir derliui. Pagrindinė žieminių rugių lapų grybinė liga buvo rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis (Oud) Davis). Labiausiai ji pažeidė lapus 1998 m., o 2000 m. buvo palankūs ne tik rinchosporiozei, bet ir miltligei (Blumeria graminis (DK.) Speer) bei rudųjų rūdžių sukėlėjams (Puccinia recondita Rob.ex Desm.).

Vienkartinis ir dukartinis fungicido tango 0,8 l ha-1 (veikl. medž. epoksikonazolas + tridemorfas) naudojimas statistiškai patikimai saugojo žieminius rugius nuo rudųjų rūdžių ir miltligės. Žieminiai rugiai mažiausiai buvo pažeisti rinchosporiozės tuose variantuose, kurie buvo nupurkšti fungicidu vieną kartą pasirodžius pirmiesiems lapų ligų požymiams DK 37 ar du kartus – tuo pačiu laiku ir plaukėjimo tarpsniu (DK 51-59). Vėlyvas purškimas nuo rinchosporiozės (DK 69), miltligės ir rudųjų rūdžių žieminiuose rugiuose buvo mažiau efektyvus. Didžiausias grūdų derliaus priedas 0,63 t ha-1, gautas tuose laukeliuose, kur žieminiai rugiai fungicidu purkšti du kartus: kai ligos intensyvumas ant trečių nuo viršaus lapų siekė 0,1-1,1 % (DK 51) ir plaukėjimo tarpsniu (DK 51-59). Labiausiai ekonomiškai apsimokėjo pasėlius purkšti vieną kartą, kai ligos intensyvumas ant trečių nuo viršaus lapų buvo 0,1-1,1 % (plaukėjimo pradžioje DK 51).

Reikšminiai žodžiai: žieminiai rugiai, rinchosporiozė, miltligė, rūdys, fungicidas tango, grūdų derlius.

Chapter 3. PLANT PROTECTION

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 100-113

UDK 633.14:632.952

EFFECTS OF FUNGICIDE TANGO APPLICATION TIME ON THE OCCURRENCE OF WINTER RYE FOLIAR FUNGAL DISEASES AND ON GRAIN YIELD

R. Lisova

Summary

Effects of the fungicide application time on foliar fungal diseases and grain yield were investigated in the stands of winter rye cv. ‘Rūkai’ during 1998-2000. The experiments were carried out at the LIA’s Vokė Branch on a sod podzolic weakly podzolized sandy loam soil. The main winter rye foliar fungal disease was scald (Rhynchosporium secalis (Oud) Davis) whose highest severity on leaves was recorded in 1998. In 2000 the conditions were conducive not only to scald but also to powdery mildew (Blumeria graminis (DK.) Speer) and brown rust (Puccinia recondita Rob.ex Desm.) causal agents. That year winter rye grain yield was the highest (4.00 t ha-1), compared with that in 1998 and 1999.

The fungicide Tango (a.i. epocsiconazole 125 g l-1 + tridemorf 375 g l-1) applied at a rate of 0.8 l ha-1 once and twice at different times gave a statistically reliable protection of winter rye against brown rust and powdery mildew, compared with the untreated control (except for the last late spray application at DC 69). The lowest severity of scald was identified in the treatments sprayed with the fungicide once (when the first disease symptoms had appeared on leaves DC 37) and twice at the same time and at the heading stage (DC 51-59). The late spray application against scald, powdery mildew and brown rust was less effective. The highest grain yield increase, compared with the untreated control, was obtained in the plots sprayed with the fungicide twice: at a disease severity of 0.1-1.1 % on the third leaves from the top (DC 51) and at the heading stage (DC 51-59). This resulted in a yield increase of 0.63 t ha-1. It was most economical to spray the rye crops once at a disease severity of 0.1-1.1 % on the third leaves from the top (beginning of heading DK 51).

Key words: winter rye, skald, powdery mildew, brown rust, fungicide tango, spray application, grain yield.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 114-125

UDK 633.12:632.51:632.954

GRIKIŲ APSAUGA NUO PIKTŽOLIŲ NAUDOJANT ĮVAIRIAS PIRAMINO TURBO NORMAS

Irena KAVOLIŪNAITĖ, Antanas ŠALNA

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paštas: sekretoriatas@voke.lzi.lt

Santrauka

1998-2000 m. LŽI Vokės filiale tirta grikių ‘Smuglianka’ ir atskirų rūšių piktžolių reakcija į piramino turbo 520 g l-1 (veikl. medž. chloridazonas) normas (1,5, 2,0, 2,5 ir 3,0 l ha-1), išpurškus prieš grikių sudygimą ir pirmojo tikrojo lapelio tarpsniu.

Nustatyta, kad grikiai toleravo piraminą turbo, panaudotą prieš sudygimą, o į herbicido veikimą reagavo tik vienametės dviskiltės piktžolės, kurios pasėlyje sudarė 75,2 %. Trejų metų duomenimis, vienamečių dviskilčių sumažėjo 22-28 %, herbicido veikimui palankesniais 1998-1999 m. – 43-56 %. Jautriausios buvo trikertės žvaginės (Capsella bursa pastoris (L.) Medik.), pavasarinės ankstyvės (Erophila verna (L.) DC.), dirvinės veronikos (Veronica arvensis L.) ir bekvapiai šunramuniai (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz).

Naudojant 1,5-2,5 l ha-1 piramino turbo prieš grikių sudygimą, grikių grūdų derlingumas, palyginus su nepurkštais, padidėjo iš esmės – 10,5-12,5 %. Tarpusavyje palyginus įvairių tirtųjų normų įtaką derlingumui, esminių skirtumų negauta. Ekonomiškai įvertinus nustatyta, kad prieš grikių sudygimą racionaliausia naudoti 1,5 l ha-1 piramino turbo.

Purškiant sudygusius grikius, herbicidas silpnai naikino piktžoles, pažeidė ir išretino grikius, iš esmės sumažino grūdų derlingumą.

Reikšminiai žodžiai: grikiai, piktžolės, herbicidai, derlius.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 114-125

UDK 633.12:632.51:632.954

OPTIMIZATION OF WEED CONTROL IN BUCKWHEAT WITH DIFFERENT DOSE RATES OF PYRAMIN TURBO

I. Kavoliūnaitė, A. Šalna

Summary

Experiments were carried out during 1998-2000 at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture on a haplic luvisol, sandy loam soil. Various dose rates (1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 l ha-1) of Pyramin Turbo 520 g L-1 (chloridazon, 5-amino-4-chloro-2-fenil-(2H)-piridazon) were applied over buckwheat (cultivar ‘Smuglianka’) pre-emergence and at the first true leaf stage.

The buckwheat stand was infested with 48 weed species, 30 or 75.2 % of them were annual dicotyledonous. The experimental data suggest that pre-emergence application of Pyramin Turbo at 1.5-3.0 l ha-1 in the middle of the growing season in 1998-2000 gave a weed control of 24-29 %, annual dicotyledonous – 22-28 %, but in more favourable meteorological conditions in 1998-1999 – 38-50 % and 43-58 %, respectively. The same efficiency remained till harvest.

Capsella bursa pastoris (L.) Medik., Erophila verna (L.) DC., Veronica arvensis L., Tripleurospermum perforatum (Mérat) M Laínz. and Stellaria media (L.) Vill. were the most sensitive weeds to Pyramin Turbo.

Pyramin Turbo applied at the first true leaf stage of buckwheat was not effective and gave a high phytotoxicity to buckwheat and therefore is not recommended for post-emergence application.

Pre-emergence application of Pyramin Turbo (1.5-2.5 l ha-1) increased grain yield by 10.5-12.5 %. Such an increase was essential compared with untreated, however, not essential compared between dose rates, and the rate of 1.5 l ha-1 was more cost-effective.

Key words: buckwheat, weeds, herbicide, yield.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 126-136

UDK 633.12:632

GRIKIŲ IR PIKTŽOLIŲ REAKCIJA Į ĮVAIRIAS BETANALO AM NORMAS

Irena KAVOLIŪNAITĖ, Antanas ŠALNA

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas

Trakų Vokė, Vilnius

El. paštas: sekretoriatas@voke.lzi.lt

Santrauka

1998-2000 m. LŽI Vokės filiale paprastajame išplautžemio priesmėlyje tirta grikių ‘Smuglianka’ ir atskirų piktžolių rūšių reakcija į sumažintas betanalo AM 157 g l-1 (veikl. medž. desmedifamas) normas (1,5, 2,0, 2,5 ir 3,0 l ha-1), išpurškus pirmojo tikrojo lapelio tarpsniu.

Bandymai daryti grikiuose, kuriuose augo 47 rūšių piktžolės, o daugiausia buvo vienamečių dviskilčių – 31. Jos vyravo ne tik pagal rūšis, bet ir pagal skaičių.

Nustatyta, kad į įvairias betanalo AM normas reagavo tik vienametės dviskiltės. Po mėnesio nuo purškimo jų buvo 32-33%, prieš grikių kūlimą – 43-47 % mažiau, palyginus su kontroliniu variantu. Jautriausios buvo baltosios balandos (Chenopodium album L.), trikertės žvaginės (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), čiobralapės smiltės (Arenaria serpyllifolia L.), pavasarinės ankstyvės (Erophila verna (L.) DC.), dirvinės veronikos (Veronica arvensis L.), daržinės žliūgės (Stellaria media (L.) Vill.). Jos sudarė 60 % vienamečių dviskilčių. Po mėnesio nuo purškimo šių piktžolių buvo 43-56 %, prieš kūlimą – 49-59 % mažiau, o betanalo AM veikimui palankiausiais metais – net 60-75 % mažiau.

Visų piktžolių po mėnesio nuo purškimo sumažėjo 25-30 %, jų orasausė masė – 46- 47 %, prieš grikių derliaus nuėmimą – atitinkamai 26-38 ir 16-44 %, tačiau skirtingų herbicido normų įtaka buvo beveik vienoda. Jautriausioms jaunoms vienametėms dviskiltėms piktžolėms išnaikinti pakako ir 1,5-2,0 l ha-1.

Grikiai toleravo betanalo AM mažąsias normas. Naudojant 1,5-3,0 l ha-1, grikių grūdų derlius padidėjo 12,3-14,5 %, tačiau ekonomiškai apsimokėjo purkšti minimaliomis 1,5-2,0 l ha-1 normomis.

Reikšminiai žodžiai: grikiai, piktžolės, herbicidai.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 126-136

UDK 633.12:632

THE RESPONSE OF BUCKWHEAT AND WEEDS TO DOSE RATES OF BETANAL AM

I. Kavoliūnaitė, A.Šalna

Summary

Experiments were caried out during 1998-2000 at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture on a haplic luvisol sandy loam soil. Various dose rates (1.5; 2.0; 2.5 and 3.0 L ha-1 Betanal AM (a.i. Desmedipham) were sprayed over buckwheat (cultivar ‘Smuglianka’) at the stage of the first true leaf.

The buckwheat stand was infested with 47 weed species, 31 of them were annual dicotyledonous.

It was determined that different dose rates of Betanal AM affected annual dicotyledonous weeds only. The number of them one month after application was by 32-33 % and before harvest by 43-47 % lower, compared with the untreated. Chenopodium album L., Capsella bursa pastoris (L.) Medik., Arenaria serpyllifolia L., Erophila verna (L.) DC., Veronica arvensis L., Stellaria media (L.) Vill. were most sensitive to Betanal AM.

Betanal AM caused a significant reduction in the total number and air-dry mass of all weeds. One month after application it was 25-30 % and 46-48 % and before buckwheat harvesting 26-38 % and 16-44 %, respectively. A rate of 1.5-2.0 l ha-1 was sufficient to control annual dicotyledonous weeds at an early stage.

The control of weeds given by 1.5-3.0 l ha-1 of Betanal AM resulted in a significant (12.3-14.5 %) grain yield increase, however, it was economically cost effective to spray only 1.5-2.0 l ha-1.

Key words: buckwheat, weeds, herbicides.

 

IV skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA IR GENETIKA

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 137-146

UDK 633.264+633.265]:581.1

SVIDRIŲ, ERAIČINŲ IR JŲ HIBRIDO ‘PUNIA’ ŠAKNŲ SISTEMOS POKYČIAI VEIKIANT GRŪDINIMO TEMPERATŪROMS

Alvydas ŠIMKŪNAS, Izolda PAŠAKINSKIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Kėdainių rajonas

El. paštas: genetik@lzi.lt

Santrauka

Gausiažiedės svidrės (Lolium multiflorum Lam.), tikrieji eraičinai (Festuca pratensis Huds.), jų hibridai ‘Punia’ ir daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) auginti vegetaciniame (+20°C) ir grūdinimo (+8°C; 0°C) režimuose hidroponiniu būdu. Nustatyti tokie parametrai: santykinė šaknų masė, ūglių ir šaknų santykinių augimo greičių santykis (k), sausųjų medžiagų procentas šaknyse, pridėtinių šaknų ilgio prieaugis per parą. Ypač dideli skirtumai tarp rūšių išryškėjo grūdinimo režimuose. Pažeminus temperatūrą nuo +20°C iki +8°C, tikriesiems eraičinams santykis k sumažėja, o santykinė šaknų masė padidėja žymiai labiau nei svidrių. Tai rodo, kad yra blokuojamas tikrųjų eraičinų ūglių augimas ir asimiliatai labiau nukreipiami į šaknis. Kitame etape pažeminus temperatūrą nuo +8°C iki 0°C, tikrųjų eraičinų šaknų tįsimas yra pristabdomas žymiai labiau nei kitų tirtų rūšių, o santykis k padidėja – užsiblokuoja ne tik ūglių, bet ir šaknų augimas. Palyginus su kitomis tirtomis rūšimis, ypač daug sausųjų medžiagų susikaupė tikrųjų eraičinų šaknyse. Hibridas ‘Punia’ pagal santykinę šaknų masę užima tarpinę padėtį tarp tėvinių rūšių. Pagal šaknų tįsimo pristabdymą ir sausųjų medžiagų kaupimąsi šaknyse, hibridas ‘Punia’ užėmė tarpinę, tačiau artimesnę gausiažiedėms svidrėms padėtį. Hibrido reakcija į žemą temperatūrą yra labiau subalansuota nei tėvinių rūšių. Hibridų šaknų sistema rodo geriau išreikštą adaptacinę reakciją nei svidrių, o antžeminė dalis auga žymiai intensyviau, palyginus su eraičinu.

Reikšminiai žodžiai: daugiametės žolės, augalų augimas, šaknų tįsimas, augalų grūdinimas, atsparumas šalčiui.

Chapter 4. PLANT BREEDING AND GENETICS

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 137-146

UDK 633.264+633.265]:581.1

THE CHANGES IN ROOT SYSTEM OF ITALIAN RYEGRASS, MEADOW FESCUE, THEIR HYBRID ‘PUNIA’ AND PERENNIAL RYEGRASS AS AFFECTED BY CHILLING TEMPERATURES

A. Šimkūnas, I. Pašakinskienė

Summary

Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.), their hybrid ‘Punia’ and perennial ryegrass (Lolium perenne L.) were investigated under vegetative (+20°C) and hardening (+8°C and 0°C) regimes by growing plants hydroponically. The following parameters were estimated: relative root weight, the ratio of shoot growth rate to relative root growth rate k, root dry matter and increment of the length of adventitious roots per day. Especially high differences between the species were revealed under the hardening regime. By lowering temperature from 20°C down to 8°C, the ratio k declines and relative root weight increases for meadow fescue. This suggests that the growth of shoots of meadow fescue is inhibited, and the assimilates are directed to roots. In the next stage, by dropping the temperature from 8°C down to 0°C, the elongation of roots of meadow fescue is suppressed to a significantly greater extent than that in the other species, and the increase of ratio k indicates the blockage of shoot and root growth. The high percentage of dry matter shows an especially increased accumulation of compounds in the roots of meadow fescue compared with the other species. According to the relative root weight the hybrid ‘Punia’ was in the intermediate position among parental species; and according to the inhibition of root elongation and dry matter accumulation in the roots hybrid ‘Punia’ was also in the intermediate position, but closer to Italian ryegrass. Overall, the hybrid response to chilling temperatures is more balanced than that of parental species. It can be concluded that the root system of the hybrid ‘Punia’ expresses its acclimative response more strongly than that of ryegrass, and shoot growth is better than that of meadow fescue.

Key words: perennial grasses, plant growth, root elongation, cold hardiness, ecological strategies, cold resistance.

 

ISSN 1396-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 147-156

UDK 519.23:63

TAKŲ KOEFICIENTŲ ANALIZĖS NAUDOJIMAS TAIKANT KOMPIUTERINĘ PROGRAMĄ STAT-ENG

Pavelas TARAKANOVAS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuva, Kėdainių rajonas

El. paštas: pavelas@lzi.lt

Santrauka

Straipsnyje aptariamos takų analizės naudojimo galimybės, analizuojant augalų požymių tarpusavio ryšius.

Palyginus su koreliacine analize, šis metodas tyrinėtojui suteikia svarų pranašumą, tiriant kiekybinių požymių tarpusavio ryšius. Takų analizė leidžia identifikuoti netiesiogines ryšių priežastis ir nustatyti santykinę požymio reikšmę tuo metu, kai koreliacijos koeficientai rodo tik vidutinį sudėtingą tarpusavio ryšį, neatsižvelgiant į jo priežastingumą. Pateikti konkretūs takų analizės metodo naudojimo pavyzdžiai ir aprašyti takų koeficientų apskaičiavimo ypatumai naudojant naują STAT-ENG programos versiją (vers.1,55).

Darbo tikslas – populiarinti takų analizės metodą.

Reikšminiai žodžiai: takų analizė, koreliacinė analizė, kompiuterinė programa.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 147-156

UDK 519.23:63

PATH COEFFICIENT ANALYSIS USING A COMPUTER PROGRAMME STAT-ENG

P. Tarakanovas

Summary

This article discusses the method of path analysis and its use for analysing interrelationships between plant characters.

Compared with the correlation analysis, this method provides a tangible advantage while analysing interrelations between quantitative plant characters. Path analysis enables to identify indirect causes of correlations and to determine relative value of a character, while correlation coefficients only show average complex relationship without considering its causality. Specific examples of the use of path analysis method are given in the present paper, as well as the peculiarities of path coefficient calculation using the STAT-ENG programme, version 1.55.

The objective of this study is to promote the method of path analysis.

Key words: path analysis, correlation analysis, computer programme.

 

V skyrius. ŽOLININKYSTĖ

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 157-168

UDK 633.2/.3:581.19:621.384:681.3

DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMAS IR LYGČIŲ SUKŪRIMAS VARPINIŲ ŽOLIŲ KOKYBĖS ANALIZEI SPEKTROMETRU NIRS-6500

Bronislava BUTKUTĖ, Audronė MAŠAUSKIENĖ, Vanda PAPLAUSKIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Akademija, Dotnuva, Kėdainių rajonas

El. paštas: brone@lzi.lt; masaudrone@lzi.lt

Santrauka

1998-2001 m. kalibracinių lygčių kūrimui sukaupta 1021 daugiamečių žolių bandinių optinių ir cheminių duomenų bazė. Bandiniai surinkti iš įvairių šalies rajonų ūkinių žolynų bei iš tiksliųjų bandymų, kuriuose žolės pjautos įvairiais augimo tarpsniais. Bandiniai išdžiovinti ir sumalti laboratoriniu malūnu Cyclotec. Nuskenuoti spektrometru NIRS-6500. Atspindžio nuo cheminių jungčių spektrai suregistruoti 400-2500 nm intervale. Optinius duomenis atitinkantys žolių cheminės sudėties duomenys: žalių baltymų (CP), žalios (CF), rūgščių (MADF), neutraliame tirpale išplautos (NDF) ląstelienos, vandenyje tirpių angliavandenių (WSC) kiekiai bei virškinamumas (PCDigest) nustatyti referentiniais cheminiais metodais.

Kalibracinėms lygtims kurti naudotos skirtingos kalibruojamų optinių duomenų matematinio transformavimo, išbarstymo koregavimo programos ir skirtingi bangų intervalai bei jų deriniai. Kiekvienam rodikliui parinkta tinkamiausia, pagal gaunamus lygčių statistinius vertinimus, kalibracijos atlikimo technika. Geriausiai kontrolinės grupės žolių bandinius analizuojančios lygtys sujungtos į vieną, kuri įvardinta VZ2002_6.EQA. Analizavimo šia lygtimi statistiniai parametrai: CP R2p = 0,975, SEP = 0,510; CF R2p = 0,929, SEP = 1,220; MADF R2p = 0,969, SEP = 0,787; NDF R2p = 0,974, SEP = 1,400; WSC R2p= 0,965, SEP = 2,377 ir PCDigest R2p = 0,976, SEP = 1,893.

Reikšminiai žodžiai: daugiametės varpinės žolės, kokybė, lygtys NIRS.

Chapter 5. GRASSLAND HUSBANDRY

ISSN 1392-3194

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 157-168

UDK 633.2/.3:581.19:621.384:681.3

DATABASE COLLECTING AND DEVELOPMENT OF CALIBRATION EQUATIONS FOR THE EVALUATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF GRASSES BY A NIR SPECTROPHOTOMETER

B. Butkutė, A. Mašauskienė, V. Paplauskienė

Summary

For the development of calibration equations we collected optical and chemical database including 1022 perennial grass samples over the period 1998-2001. Grass samples were dried, ground and air-dry scanned by the NIRS-6500 instrument. Sample reflectance spectra were recorded in the range of 400-2500 nm. Chemical composition parameters were determined by reference methods. The values of grass quality components were as follows: crude protein (CP) by Kjeldhal method 4.4-29.3 %, crude fibre (CF) by Henneberg-Stochmann method 14.6-44.5 %, modified acid detergent fibre method (MADF) 13.6-36.6 %, neutral detergent fiber (NDF) 19,2-66,0 %, water soluble carbohydrates (WSC) by antron method 2.6-35.0 %, dry matter digestibility (PCDigest) by pepsin – celloviridine method 42.0-87.4 %.

We studied the effects of calibrated data spectral pre-treatment, scatter correction and wavelength range on the precision of the developed equations. In relation to calibration conditions we developed from 6 to 27 equations for the investigation of the parameters. Accuracy of the equations was as follows: for CP estimation RSQ = 0.91÷0.97, SEC = 0.79÷0.93; CF RSQ = 0.95÷0.98, SEC = 0.95÷1.33; MADF RSQ = 0.97÷0.98, SEC = 0.78÷0.97; NDF RSQ = 0.97÷0.98, SEC = 1.34÷1.62; WSC RSQ = 0.96÷0.97, SEC = 1.21÷1.31; PCDigest RSQ = 0.90÷0.93, SEC = 2.73 ÷3.24. The equations showing the highest accuracy in the control group of grass samples were unified in one, referred to us VZ2002_6.EQA. Statistical parameters of analysing by this equation were as follows: CP R2p = 0.975, SEP = 0.510; CF R2p = 0.929, SEP = 1.220; MADF R2p = 0.969, SEP = 0.787; NDF R2p = 0.974, SEP = 1.400; WSC R2p = 0.965, SEP = 2.377 and PCDigest R2p = 0.976, SEP = 1.893.

Key words: perennial grasses, quality, equations, NIRS.

 

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2003, 2, 82, 169-188

UDK 633.2.032(255):633.2/.3

ĮVAIRIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA ŽOLIŲ RŪŠIŲ PASISKIRSTYMUI NEMUNO SALPOJE

Kazimieras KATUTIS

Lietuvos žemdirbystės institutas

Žolininkystės skyrius

El. paštas: pievos@siltec.lt

Santrauka

1987-2001 m. Nemuno užliejamose pievose atlikti tyrimai, kurių tikslas – nustatyti įvairių veiksnių įtaką žolių pasiskirstymui slėnyje.

Tyrimo metu stebėta Nemuno žemaslėnyje nusėdusio dumblo kiekis ir kokybė, dirvožemiai bei žolynų botaninė sudėtis pievose.

Atlikus daugiafaktorinius tyrimus Nemuno žemaslėnyje, nustatyta, kad žolynai skyrėsi priklausomai nuo potvynio trukmės ir gruntinio vandens lygio vegetacijos metu. Pavaginėje upės dalyje augo smiltyniniai lendrūnai (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) ir šaukščiai (Petasites Mill), toliau nuo upės augo paprastosios šunažolės (Dactylis glomerata L.) bei beginklės dirsės (Bromopsis inermis (Leyss.)), dar toliau – pieviniai pašiaušėliai (Alopecurus pratensis L.), pereinantys į nendrinių dryžučių (Phalaroides arundinacea (L.) Kanschert.) bendrijas. Priežemyninėje slėnio dalyje, šlapiose vietose augo viksvų (Carex L.), vandeninių monažolių (Glyceria maxima Holmbg.) ir vilkdalgių (Iris pseudacarus L.).

Nustatyta, kad koreliacinius ryšius tarp žolių išplitimo ir tirtų veiksnių galima suskirstyti į pagrindinius, kurie nulemia botaninę žolyno sudėtį, ir didesnę reikšmę turi GVL (½ 0,01½ ≤ r ≤½ 0,71½ ) bei užliejimo trukmė (½ 0,29½ ≤ r ≤½ 0,71½ ), o kiti tirti veiksniai dažniausiai lėmė atskirų žolių išplitimą, – tai molio dalelių, fosforo ir organinės medžiagos kiekis dirvožemyje bei fosforo kiekis potvynio sąnašose.

Reikšminiai žodžiai: užliejimas, botaninė žolyno sudėtis, Nemuno žemupio salpa.

ISSN 1392-3196

Agriculture. Scientific articles, 2003, 2, 82, 169-188

UDK 633.2.032(255):633.2/.3

EFFECTS OF DIFFERENT FACTORS ON THE DISTRIBUTION OF GRASS SPECIES IN THE DELTA OF THE NEMUNAS RIVER

K. Katutis

Summary

During 1987-2001 experiments were carried out on the flooded meadows of the Nemunas river with a purpose to determine the effects of different factors on the distribution of grasses in the delta.

Results of the multiple-factor experiments suggest that the formation of grasslands in the lowland of the river Nemunas was dependent on the hydrodynamic regimes of the flood in these areas and on the depth of ground water during the vegetative growth season. Wood Small-reed (Calamagrostis epigeios L. Roth) and butter-bur (Petasites Mill) grew in the area near the riverbed grow further from the riverbed – cocksfoot (Dactylis glomerata L.) and smooth brome-grass (Bromopsis inermis (Leyss.)), and still further – foxtail (Alopecurus pratensis L.) and reed canary grass (Phalaroides arundinacea (L.) Kanschert.). Sedge, reed sweet-grass (Glyceria maxima Holmbg.) and iris (Iris pseudacarus L.) grew in the wet part of the lowland.

It was established that correlations between the distribution of grasses and the investigated factors, can be divided into the most relevant ones, i.e. those that determine botanical composition of herbage – depth of ground water during cutting (½ 0,01½ ≤ r ≤½ 0,71½ ) and duration of flooding (½ 0,29½ ≤ r ≤½ 0,71½ ). The other investigated factor content of clay, phosphorus and organic matter contents in soil, and phosphorus content in flood sediments influenced the distribution of individual kinds of grasses.

Key words: flooding, botanical composition of herbage, delta of river Nemunas.


·Rašykite mums: lzi@lzi.lt