ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE 2004 4 (88) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 2004 4 (88)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. DIRVOTYRA IR AGROCHEMIJA

Chapter 1. SOIL SCIENCE AND AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Mažvila, T. Adomaitis, L. Eitminavičius.

Lietuvos dirvožemių rūgštumo pokyčiai jų nebekalkinant

Changes in the acidity of Lithuania’s soils as affected of not liming

LT/EN

T. Adomaitis, Z. Vaišvila, J. Mažvila, S. Grickevičienė, L. Eitminavičius.

Azoto junginių (NO3-, NH4+, NO2-) koncentracija lizimetrų vandenyje skirtingai tręštuose smėlingų priemolių dirvožemiuose

Concentration of nitrogen (NO3-, NH4+, NO2-) compounds in lysimeter water of a differently fertilized sandy loam soil

LT/EN

D. Janušauskaitė, G. Šidlauskas.

Azoto trąšų efektyvumo žieminiuose kviečiuose priklausomumas nuo meteorologinių sąlygų Vidurio Lietuvoje

Nitrogen fertilizer efficacy in winter wheat in relation to weather condition in Central Lithuania

LT/EN

D. Janušauskaitė, V. Mašauskas.

Žieminių ir vasarinių kviečių derliaus ir grūdų kokybės priklausomumas nuo azoto trąšų normų

Grain yield and quality of winter and spring wheat in relation to nitrogen fertilizers rates

LT/EN

D. Janušauskaitė, V. Mašauskas.

Žieminių rugių derliaus ir grūdų kokybės priklausomumas nuo azoto trąšų ir optimalios jų normos

Winter rye yield and grain quality in relation to nitrogen fertilizers and their optimal rates

LT/EN

D. Ožeraitienė, D. Jovaiša.

Įvairių organinių trąšų poveikis dirvožemio cheminėms ir fizikinėms savybėms intensyvioje linų sėjomainoje

Effect of different organic fertilizers on soil chemical and physical properties in an intensive flax rotation

 

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE

LT/EN

I. Kinderienė.

Supaprastinto žemės dirbimo bei augalų masės įterpimo naudojimo įtaka dirvožemio vandeninei erozijai

Effects of reduced soil tillage and plant mass incorporation on water erosion of soil

LT/EN

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė.

Priešsėlių ir organinių trąšų poveikis ienamečių piktžolių plitimui skirtingose agrosistemose

The effects of preceding crops and organic fertilizers on the occurrence of short-lived weeds in different agrosystems

LT/EN

I. Petrovienė.

Mechaninių ir cheminių priemonių derinių tyrimai bulvių asėlių piktžolėtumui mažinti

Investigation of mechanical and chemical means for the reduction of weed infestation in potato crops

LT/EN

V. Seibutis, A. Magyla.

Žieminių kviečių ir vasarinių miežių pasėlių agrofitocenozės pokyčiai trumpų rotacijų sėjomainose

Changes in the agrophytocenoses of winter wheat and spring barley crops in short crop rotations

 

III skyrius. AUGALŲ APSAUGA

Chapter 3. PLANT PROTECTION

LT/EN

Z. Jankauskienė.

Visuotinio veikimo herbicido raundapo panaudojimo linų brandai paankstinti tyrimai

Testing of the non-selective herbicide roundup application for flax maturity acceleration

LT/EN

I. Gaurilčikienė.

Žieminių kviečių lapų ligų kontrolė naudojant sumažintas triazolų normas

Application of reduced doses of triazoles for the control of winter wheat leaf diseases

 

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

R. Vaičiulytė, R. Bačėnas.

Natūralių ir sėtų žolynų laikinai nenaudojamose žemėse priežiūros būdų tyrimai

Investigation of management of methods of natural and sown swards on temporarily abandoned land

 

V skyrius. MIKROBIOLOGIJA

Chapter 5. MIKROBIOLOGY

LT/EN

E. Lapinskas, D. Ambrazaitienė.

Rytinių ožiarūčių sėklų inokuliavimo akterijų (Rhizobium galegae) preparatais terminai ir būdai

Terms and methods of goat’s rue seed inoculation with bacteria (Rhizobium galegae) preparations

LT/EN

L. Piaulokaitė Motuzienė, E. Lapinskas, D. Čiuberkienė.

Dirvožemio rūgštumo ir mineralinių trąšų įtaka amonifikuojančių bei mineralinį azotą asimiliuojančių mikroorganizmų paplitimui

The effects of soil aciduty and mineral fertilizers on the occurrence of ammonifying and mineral nitrogen assimilating microorganisms in the soil

LT

ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO DARBUS „ŽEMDIRBYSTĖ”

EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF MANUSCRIPTS FOR “AGRICULTURE”

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE