ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE 2005 1 (89) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 2005 1 (89)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. AGROCHEMIJA IR DIRVOTYRA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE

LT/EN

E. Bakšienė, V. Janušienė.

Ilgalaikiai karbonatinio sapropelio tyrimai priesmėlio paprastojo išplautžemio dirvožemyje

Long - term experiments on calcareous sapropel in sandy loam Haplic Luvisol

LT/EN

R. Repšienė, A. K. Plesevičienė, S. Čiuberkis.

Mėšlo normų įtaka dirvožemio savybėms ir agrocenozės produktyvumui

The effect of manure rates on soil properties and productivity of agrocenosis

LT/EN

A. Šlepetienė, I. Liaudanskienė.

Huminių rūgščių ir fulvorūgščių nustatymas Multiskan MS adaptavus programą Genesis Lite

Determination of humic and fulvic acids by Multiskan MS having adapted the programme Genesis Lite

 

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE

LT/EN

I. Kinderienė.

Eroziją mažinančių priemonių kalvoto reljefo dirvose energinis ir ekonominis palyginimas

Energy and economic comparison of measures designed for erosion reduction on hilly soils

LT/EN

A. Velykis, A. Satkus.

Sėklų guolio kokybės veiksniai sunkiuose dirvožemiuose

Factors of seedbed quality on heavy soils

 

III skyrius. AUGALININKYSTĖ

Chapter 3. CROP PRODUCTION

LT/EN

K. Rainys, V. Rudokas.

Bulvių augimo sąlygų ir veislės įtaka derliui ir jo kokybei

Potato tuber yield and quality as affected by growing conditions and varietal peculiarities

LT/EN

O. Auškalnienė.

Augimo reguliatoriaus Trineksapak-etilo ir jo mišinių įtaka žieminių kviečių stiebų biometriniams rodikliams

The effect of the growth regulator Trinexapac – ethyl and its mixtures on the biometrical indicators of winter wheat stems

LT/EN

A. Kulikauskas, J. Sprainaitienė.

Avižų veislių ir linijų derlingumo priklausomumas nuo oro temperatūros ir kritulių pasiskirstymo vegetacijos metu

Productivity of oats varieties and lines in relation to the air temperature and precipitation distribution within the growing season

LT/EN

J. Lapinskienė.

Azoto trąšų normų įtaka pašarinių griežčių sėkloms, auginant bepasodiniu būdu

The impact of nitrogen fertilizer rates on fodder swede seed yield as affected by the planting method without mother roots

 

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

E. Petraitytė.

Eraičinsvidrių (Festulolium) ir baltųjų dobilų (Trifolium repens L.) konkurencija trumpalaikių ganyklų ekosistemoje

Competition between Festulolium and white clover in short-term pasture ecosystems

LT/EN

R. Skuodienė.

Trumpalaikių šienaujamų žolynų įtaka po jų auginamų žieminių kviečių piktžolėtumui

The impact of temporary grasslands for cutting on the incidence of weeds in winter wheat crops grown after the temporary grasslands

LT/EN

V. Žemaitis.

Sėklinių eraičinsvidrių derlingumas priklausomai nuo antsėlio, atolo pjovimo laiko, amžiaus ir tręšimo azotu

Productivity of Festulolium seed crops in relation to the cover crop, aftermath cutting time, age and nitrogen fertilization

 

V skyrius. MIKROBIOLOGIJA

Chapter 5. MICROBIOLOGY

LT/EN

L. Piaulokaitė - Motuzienė, D. Končius, E. Lapinskas.

Mikroorganizmų paplitimas esant skirtingoms dirvožemio agrocheminėms savybėms

The occurrence of microorganisms as affected by different soil agrochemical properties

LT

ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO DARBUS „ŽEMDIRBYSTĖ”

EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF MANUSCRIPTS FOR “AGRICULTURE”

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE