ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE 2005 3 (91) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 2005 3 (91)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

J. Mažvila, T. Adomaitis.

Judriųjų fosforo ir kalio kiekių kaita Lietuvos žemės ūkio naudmenų dirvožemiuose

Changes in available phosphorus and potassium content in the soils of Lithuania’s agricultural land

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

B. Jankauskas, G. Jankauskienė.

Priešerozinės agropriemonės ir ūkių pecializacijos bei alternatyvios gyventojų veiklos prie jų derinimas

Erosion-preventive agricultural practices and adjustment of farm specialisation and alternative human activities to these practices

I. Kinderienė.

Tarpinių pasėlių įtaka piktžolių, augančių javuose, Sudėčiai, skaičiui ir dažnumui kalvoto reljefo dirvose

The influence of catch crops on the composition, number and frequency of weeds growing in cereal crops on hilly soils

M. Bastys, A. Šiuliauskas.

Stiebelių masės bei juostos vartymo įtaka linų atsiklojėjimui ir šiaudelių išeigai

The influence of fibre flax stem mass and turning of the stem swath on the flax dew-retting processes and straw output

A. Nedzinskas, T. L. Nedzinskienė.

Trumpos apyvartos gluosnių (Salix L.) auginimas priesmėlio dirvožemyje

Cultivation of short rotation willow (Salix L.) on sandy loam soil

III skyrius. AUGALŲ PATOLOGIJA IR APSAUGA

Chapter 3. PLANT PATHOLOGY AND PROTECTION

E. Gruzdevienė, Z. Dabkevičius.

Pasmos (Septoria linicola) plitimas pluoštiniuose linuose ir žalingumo mažinimas

Incidence of pasmo disease (Septoria linicola) in fibre flax and damage reduction

R. Šmatas, J. Šurkus.

Tripsų gausumo kaita žieminiuose javuose

Occurrence of thrips in winter cereals

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

V. Žėkaitė, A. Baniūnienė.

Daugiamečių žolių ir jų mišinių parinkimas gilaus smėlio dirvoje

Choice of perennial grasses and their mixtures on deep sand soil