ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE 2005 4 (92) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  2005 4 (92)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. DIRVOTYRA IR AGROCHEMIJA

Chapter 1. SOIL SCIENCE AND AGROCHEMISTRY

K. Armolaitis, J. Aleinikovienė, A. Baniūnienė, V. Žėkaitė.

Smėlžemių cheminės ir biologinės savybės dirvonuojančiose ir mišku apželdintose žemės ūkio naudmenose

Chemical and biological properties of arenosols in abandoned and afforested arable land

J. Mažvila, A. Antanaitis, J. Arbačiauskas, J. Lubytė, T. Adomaitis, Z. Vaišvila.

Fosforo tyrimai skirtingais metodais ir jų tinkamumas Lietuvos dirvožemiams

Assessing of phosphorus amount in soil using different methods and their suitability for Lithuanian soils

V. Mašauskas, A. Mašauskienė.

Superfosfato kaip sieros šaltinio ilgalaikio naudojimo įtaka augalų derliui sėjomainoje

The impact of the long-term application of superphosphate as sulphur containing fertilizer on the yield of crops in the rotation

S. Lazauskas, R. Semaškienė, V. Paplauskienė.

Azoto trąšų ir fungicidų įtaka salyklinių miežių įvairių veislių grūdų derliui ir stambumui kontrastingomis meteorologinėmis sąlygomis

The effect of nitrogen fertilizers and fungicides on the yield and grain size of malting barley varieties under contrasting meteorological conditions

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

V. Feiza, D. Šimanskaitė, I. Deveikytė, A. Šlepetienė.

Pagrindinio žemės dirbimo supaprastinimo galimybės lengvo priemolio dirvose

The posibility of reduction of primary tillage on sandy loam soil

A. Baniūnienė, V. Žėkaitė.

Vasarinių kviečių vystymosi priklauso mumas nuo sėjos laiko, sėklos normos ir meteorologinių sąlygų

Development of winter wheat in relation to sowing date, seed rate and weather conditions

I. Deveikytė.

Piktžolių naikinimo sistemos cukrinių runkelių pasėliuose

Comparison of weed control systems in sugar beet

III skyrius. AUGALŲ APSAUGA

Chapter 3. PLANT PROTECTION

Z. Dabkevičius, J. Sinkevičienė, R. Semaškienė, A. Šaluchaitė.

Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių sėklos užkrėstumas mikromicetais

Fungal infection of the Lithuania-grown spring barley seed

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

Ž. Kadžiulienė, L. Šarūnaitė, L. Kadžiulis.

Žolių įsėlį veikiančių veiksnių įtaka derliaus formavimuisi per pirmuosius dvejus amžiaus metus

The effect of the factors affecting undersown crop of grasses on yield formation during the first two years of age

V. Gipiškis.

Užliejimo trukmės, persėjimo ir tręšimo tyrimai Minijos salpos durpžemių pievose

Flooding duration, meadow resowing and fertilizing investigation in the peat soils of flood land of Minija