ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 93, Nr. 1 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 93, No. 1 (2006)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

LT/EN

D. Ožeraitienė, A. K. Plesevičienė, V. Gipiškis.

Skirtingų kalkinių trąšų veikimo trukmė ir poveikis dirvožemio savybėms bei sėjomainos augalų derliui

Duration of action of different lime fertilizers and their effect on soil properties and yield of crop rotation crops

 

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

LT/EN

Z. Jankauskienė.

Linų pluošto atskyrimas in situ: 1. Stiebelių drėgnio dinamikos tyrimai

Flax fibre separation in situ: 1. Dynamics of moisture content

 

III skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 3. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

D. Zableckienė, B. Butkutė.

Daugiamečių žolių mišinių produktyvumas Žemaitijos kalvų šlaitų ganykloje

Productivity of perennial grass mixtures on the Žemaitija hillslope pasture

LT/EN

R. Skuodienė.

Trumpalaikių ganomų žolynų botaninė sudėtis ir liekamasis poveikis žieminių kviečių piktžolėtumui

The botanical composition and residual effect of temporary grazed swards on the weed incidence in winter wheat stand

 

IV skyrius. AUGALŲ APSAUGA

Chapter 4. PLANT PROTECTION

LT/EN

R. Lisova, T. L. Nedzinskienė.

Grybinių ligų išplitimas ir fungicidų efektyvumas geltonųjų lubinų pasėliuose

The fungal diseases of yellow lupin and the efficacy of fungicides

 

V skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA

Chapter 5. PLANT BREEDING

EN/LT

P. Tarakanovas, А. Sprainaitis.

Genotype x environment interaction and dry matter yield stability of white clover (Trifolium repens L.) cultivars and breeding populations

Baltųjų dobilų veislių ir populiacijų sausųjų medžiagų derliaus stabilumas

LT/EN

S. Nekrošas.

Naujos daugiamečių svidrių veislės, sukurtos įvairiais selekciniais metodais

The new perennial ryegrass varieties developed using various breeding methods

LT

ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO DARBUS „ŽEMDIRBYSTĖ”

EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF MANUSCRIPTS FOR “AGRICULTURE”

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE