ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 93, Nr. 2 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 93, No. 2 (2006)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

E. Lapinskas.

Ankštinių augalų inokuliavimo Rhizobium štamais ir startinio azoto reikšmė simbiotinio azoto fiksacijai bei dirvožemio agrocheminėms savybėms

The effect of legume inoculation with Rhizobium strains and starter nitrogen on symbiotic nitrogen fixation and soil agrochemical properties

A. Šlepetienė, I. Liaudanskienė, J. Šlepetys.

Dirvožemio organinės medžiagos ir humuso nustatymo metodai

Soil organic matter and humus determination methods

Ž. Kregždys, N. Daugėlienė.

Mikroelementų efektyvumas sėjomainoje

The efficacy of trace elements in the crop rotation

G. Staugaitis, R. Petrauskienė.

Lapų trąšų įtaka salyklinių miežių derliui, kokybei ir pelningumui

The effect of leaf-feed fertiliser on the yield, quality and profitability of malting barley

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

D. Feizienė, V. Feiza, R. Semaškienė, G. Kadžienė.

Ekonominis ir energetinis žieminių kviečių derliaus ir kokybės įvertinimas skirtingose žemdirbystės sistemose

Economic and energetic evaluation of winter wheat yield and grain quality potential in different soil management systems

Z. Jankauskienė.

Linų pluošto atskyrimas in situ: 2. Atsiklojėjimo bei pluošto atsiskyrimo rodiklio dinamika

Flax fibre separation in situ: 2. Dynamics of dew-retting and fibre separation index

III skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 3. GRASSLAND HUSBANDRY

R. Vaičiulytė.

Daugiamečių svidrių, eraičinsvidrių ir jų mišinių su baltaisiais dobilais derlingum įvertinimas paprastajame išplautžemyje

Assessment of the biopotential of perennial ryegrass, Festulolium and their mixtures with white clover on a Haplic Luvisol