ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 93, Nr. 3 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 93, No. 3 (2006)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. ŽEMĖS DIRBIMAS IR AGROCHEMIJA

Chapter 1. SOIL TILLAGE AND AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Mažvila, K. Rainys, Z. Vaišvila, J. Arbačiauskas, T. Adomaitis.

Lauko sėjomainos produktyvumo ir dirvožemio agrocheminių savybių skirtingo fosforingumo ir kalingumo dirvožemiuose priklausomumas nuo tręšimo sistemų

Field crop rotation productivity and agrochemical properties in the soils differring in phosphorus and potassium status as influenced by the fertilization systems

LT/EN

G. Cesevičius, D. Janušauskaitė.

Dirvožemio mikrobiologinės ir fizikinės savybės įvairiose žemės dirbimo sistemose

Soil microbiological and physical properties in various tillage systems

LT/EN

V. Feiza, D. Feizienė, I. Deveikytė.

Supaprastintas žemės dirbimas pavasarį: 1. Įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms

Reduced tillage in spring: 1. Influence on soil physical properties

LT/EN

D. Feizienė, V. Feiza, I. Deveikytė.

Supaprastintas žemės dirbimas pavasarį: 2. Įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms

Reduced tillage in spring: 2. Influence on soil chemical properties

LT/EN

S. Gužys, Z. Petrokienė.

Skirtingai tręštų sėjomainos kultūrinių augalų įtaka fosforo migracijai agroekosistemoje

The influence of the rop rotation differing in fertilisation on phosphorus migration in agroecosystem

 

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

EN/LT

V. Pilipavičius.

Three year assessment of weed dynamics in herbicide - free barley culture: a field study

Vasarinių miežių pasėlio piktžolių kitimo dinamikos vertinimas be herbicidų panaudojimo: trejų metų lauko tyrimas

EN/LT

V. Pilipavičius, R. Romaneckienė, A. Ramaškevičienė, A. Sliesaravičius.

Effect of UV-B radiation, ozone concentration and their combinations on Chenopodium album L. early growth adaptivity

UV-B spinduliuotės, ozono koncentracijos ir jų kompleksinis poveikis baltųjų balandų ankstyvojo augimo adaptyvumui

LT/EN

Z. Jankauskienė, A. Endriukaitis.

Linų pluošto atskyrimas in situ: 3. Pluošto išeigos ir kokybės dinamika

Flax fibre separation in situ: 3. Dynamics of fibre quantity and quality

 

III skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA

Chapter 3. PLANT BREEDING

LT/EN

P. Tarakanovas, S. Nekrošas, V. Kemėšytė.

Paprastųjų šunažolių (Dactylis glomerata L.) skirtingo vystymosi ritmo veislių selekcinis įvertinimas

Assessment of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) varieties differing in the rhythm of development from the viewpoint of breeding

 

IV skyrius. AUGALINĖS PRODUKCIJOS KOKYBĖ

Chapter 4. QUALITY OF PLANT PRODUCTION

LT/EN

A. Mankevičienė, Z. Dabkevičius, R. Mačkinaitė, J. Cesevičienė.

Žieminių kviečių grūdų užterštumo mikromicetais ir mikotoksinais priklausomumas nuo tręšimo lygio

Contamination of winter wheat grain with fungi and mycotoxins as affected by fertilization level

LT/EN

S. Maikštėnienė, I. Krištaponytė, A. Arlauskienė.

Žieminių kviečių skirtingų veislių grūdų kokybės rodikliai tręšiant karbamidu per lapus

Grain quality indicators of winter wheat varieties as affected by urea application through leaves

LT/EN

V. Paplauskienė, B. Butkutė.

Pašarinės vertės komponentų ir cianogeninių glikozidų kiekiai baltųjų dobilų atmainose ir genotipuose

The contents of feeding value components and cyanogenic glycosides in white clover forms and genotypes

LT/EN

B. Butkutė, V. Paplauskienė.

Daugiamečių varpinių žolių pašarinės vertės potencialas

Forage quality potential of perennial grasses

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE