ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 93, Nr. 4 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 93, No. 4 (2006)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
EN/LT In memoriam John Frame 10 10 1930 – 28 11 2006
EN/LT

A. Motuzas, V. Vasiliauskienė.

Professor Petras Vasinauskas – the founder of the soil cultivation system in Lithuania

Profesorius Petras Vasinauskas – žemdirbystės mokslinių pagrindų kūrėjas Lietuvoje

 

Chapter 1. CROP AND SOIL MANAGEMENT

I skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ

EN/LT

V. Feiza, D. Feizienė, I. Deveikytė.

The influence of reduced spring tillage on soil properties, crop yield and profitability in a rotation

Supaprastinto pavasarinio žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms, augalų derlingumui ir rentabilumui sėjomainoje

EN/LT

D. Feizienė, V. Feiza, G. Kadžienė.

Tillage - fertilization management practices to sustain integrity of soil properties and yields in a crop rotation

Žemės dirbimo ir tręšimo įtaka dirvožemio savybių integralumo palaikymui bei augalų derlingumui sėjomainoje

EN/LT

I. Deveikytė, V. Feiza, D. Feizienė.

Response of weed flora in barley, wheat and rape crops under reduced spring - time tillage

Vasarinių miežių, vasarinių kviečių ir vasarinių rapsų piktžolėtumo kitimas supaprastinus pavasarinį žemės dirbimą

EN/LT

A. Auškalnis, V. Feiza.

The impact of soil tillage minimization on sandy loam soil

Žemės dirbimo mažinimo įtaka lengvo priemolio dirvai

EN/LT

D. Šimanskaitė.

Feasibility of ploughless soil tillage application on a sandy light loamy soil

Bearimio žemės dirbimo taikymo galimybės lengvo priemolio dirvose

EN/LT

K. Romaneckas, R. Romaneckienė, E. Šarauskis.

The effect of primary soil tillage methods on sugar beet growth on a light loam luvisol

Pagrindinio žemės dirbimo įtaka cukrinių runkelių augimui lengvo priemolio dirvoje

EN/LT

O. Auškalnienė.

Rimsulfuron – methyl for weed control in maize stands

Rimsulfurono efektyvumas piktžolėtumo kontrolei kukurūzų pasėlyje

EN/LT

I. Kinderienė.

The effect of conservation farming on the abundance of earthworms on eroded soils

Sliekų gausumas nuardytose dirvose dirvosauginės žemdirbystės sąlygomis

EN/LT

A. Velykis, A. Satkus.

Modelling of seedbed structure for spring barley in clay loam soils

Sėklų guolio sandaros modeliavimas vasariniams miežiams sunkiame priemolyje

EN/LT

G. Kutra, K. Gaigalis, A. Šmitienė.

Land use influence on nitrogen leaching and options for pollution mitigation

Žemėnaudos poveikis azoto išplovimui ir taršos mažinimo galimybės

EN/LT

G. Baigys, K. Gaigalis, G. Kutra.

The influence of reduced tillage on water regime and nutrient leaching in a loamy soil

Supaprastinto žemės dirbimo įtaka vandens režimui ir nitratų išsiplovimui priemolio dirvožemyje

EN/LT

A. Marcinkevičienė, V. Bogužas.

The influence of catch crops and manure on soil bioactivity in sustainable and organic farming

Tarpinių pasėlių ir mėšlo įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui taikant tausojančiąją ir ekologinę žemdirbystės sistemas

EN/LT

J. Rasmussen, M. Nørremark.

Digital image analysis offers new possibilities in weed harrowing research

Skaitmeninė vaizdo analizė siūlo naujas galimybes naikinant piktžoles akėjimu

EN/LT

Ā. Ruciņš, A. Vilde.

Impact of the share inclination angle on the plough body draft resistance

Norago polinkio kampo įtaka plūgo traukiamajai jėgai

 

Chapter 2. PLANT NUTRITION AND SOIL MICROBIOLOGY

II skyrius. AUGALŲ MITYBA IR DIRVOŽEMIO MIKROBIOLOGIJA

EN/LT

D. Ožeraitienė, S. Čiuberkis.

The effect of different tillage methods and organic fertilizers on soil physical state and crop yield

Įvairių žemės dirbimo būdų ir organinių trąšų įtaka dirvožemio fizikinei būklei ir augalų derliui

EN/LT

V. Mašauskas, A. Mašauskienė.

The impact of every four years PK fertilizer application on the crop rotation productivity and economy

Sėjomainos augalų produktyvumo ir ekonominio efektyvumo priklausomumas nuo tręšimo fosforo ir kalio trąšomis kas ketveri metai

EN/LT

R. Repšienė, D. Ožeraitienė.

Manuring effect on the soil properties and crop rotation yield

Mėšlo įtaka dirvožemio savybėms ir rotacijos augalų derliui

EN/LT

E. Lapinskas, L. Piaulokaitė-Motuzienė.

The influence of soil acidity on symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation

Dirvožemio rūgštumo reikšmė simbiotinio ir nesimbiotinio azoto fiksacijai

 

Chapter 3. CROP PRODUCTION

III skyrius. AUGALININKYSTĖ

EN/LT

T. L. Nedzinskienė.

Simplification of winter rye (Secale cereale L.) cultivation technology

Supaprastinta žieminių rugių auginimo technologija

EN/LT

S. Čiuberkis, D. Končius.

The effect of soil ph and nutrient content on crop yield and weed infestation in the crop rotation

Sėjomainos augalų derliaus ir piktžolėtumo priklausomumas nuo dirvožemio rūgštumo ir gausumo jame maisto medžiagų

EN/LT

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė.

Improvement of clay loam Cambisol properties by cover crops

Sunkaus priemolio rudžemio savybių gerinimas tarpiniais augalais

EN/LT

O. Auškalnienė, V. Pilipavičius, A. Auškalnis, S. Mikulionienė, V. Šlapakauskas.

The influence of plant growth regulators on chlorophyll content, photosynthetically active radiation absorption and productivity of two winter wheat varieties

Augimo reguliatorių įtaka chlorofilo kiekiui augaluose, FAR absorbcijai bei žieminių kviečių produktyvumui

EN/LT

V. Seibutis, I. Deveikytė.

Pea yield and its components in different crop rotations

Žirnių derlius ir jo komponentai skirtingose sėjomainose

EN/LT

I. Capouchová, J. Petr, L. Krejčířová.

Protein composition of sorghum and oat grain and their suitability for gluten-free diet

Sorgų ir avižų grūdų baltymų sudėtis ir jų tinkamumas begliutenei dietai

EN/LT

L. Krejčířová, I. Capouchová, J. Petr, E. Bicanová, R. Kvapil.

Protein composition and quality of winter wheat from organic and conventional farming

Žieminių kviečių, augintų taikant organinę ir įprastą žemdirbystės sistemas, baltymų sudėtis ir kokybė

EN/LT

E. Bicanová, I. Capouchová, L. Krejčířová, J. Petr, D. Erhartová.

The effect of growth structure on organic winter wheat quality

Augimo struktūros įtaka žieminių kviečių, užaugintų organinėje žemdirbystės sistemoje, kokybei

EN/LT

P. Tarakanovas, J. Kanapeckas, N. Lemežienė.

Studies of intertrait correlations in cocksfoot (Dactylis glomerata L.)

Paprastųjų šunažolių požymių koreliacinių ryšių tyrimas

EN/LT

A. Svirskis, S. Juknevičius.

Breeding of red clover varieties for conventional and organic agriculture

Raudonųjų dobilų veislių selekcija intensyvios ir ekologinės žemdirbystės sistemoms

EN CONTENTS
LT TURINYS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE