ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 1 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 1 (2007)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 1.  AGRICULTURE

LT/EN

S. Maikštėnienė, A. Šlepetienė, L. Masilionytė.

Verstuvinio ir neverstuvinio pagrindinio žemės dirbimo poveikis glėjiškų rudžemių savybėms ir agrosistemų energetiniam efektyvumui

The effect of mouldboard nouldbo and ploughless primary soil tillage on the properties of Endocalcari – Endohypogleyic Cambisol and on energetic efficiency of agrosystems

LT/EN

A. Kadžys, A. Auškalnis.

Skirtingais vasarinių miežių augimo tarpsniais naudotų florasulamo ir 2,4 D esterio normų mažinimo galimybės

The possibility of reduction herbicides florasulam and 2.4 D ester rate at different timing of application in spring barley

LT/EN

A. Šlepetienė, I. Kinderienė.

Humuso medžiagų pokyčiai kalvoto reljefo dirvožemyje  praturtinus jį tarpinių augalų žalia mase

Variation of humic substances in the soil of hilly relief as affected by incorporation of green mass of catch crops

 

II skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 2.  AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Mažvila, Z. Vaišvila, J. Lubytė, T. Adomaitis.

Sieros kiekio pokyčiai dirvožemyje ir augaluose dėl ilgalaikio tręšimo poveikio

The changes in sulphur content in the soil and plants as affected by a long-term fertilisation

LT/EN

S. Marcinkonis, B. Karmaza.

Fosforo akumuliacijos duomenų vizualizacija potencialios taršos židiniuose

Visualisation of phosphorus accumulation data in potential pollution sources

LT/EN

D. Končius.

Periodinio kalkinimo ir tręšimo įtaka fosforo formų bei mineralinių fosfatų frakcijų pokyčiams dirvožemyje

The effect of periodical liming and fertilization on the forms of phosphates and on the changes in its fractional composition in the soil

EN/LT

Z. Brazienė.

Spring barley yield and productivity components as affected by nitrogen fertilization and weather conditions

Azoto trąšų ir meteorologinių sąlygų įtaka vasarinių miežių grūdų derliui ir produktyvumo komponentams

EN/LT

Z. Kriaučiūnienė, R. Velička, M. Rimkevičienė, S. Raudonius.

Changes of nutrient concentration in the crop residues decomposing in the soil

Maisto medžiagų koncentracijos pokyčiai augalų liekanose jų skaidymosi dirvožemyje metu

LT/EN

V. Gipiškis, A. Šlepetienė, E. Arlauskienė, E. Lenkšaitė, A. Mališauskas.

Nemuno žemupio salpos dirvožemių hidrologinės, fizikinės, cheminės ir biologinės savybės bei sąsajos tarp jų

Hydrological, physical, chemical, biological properties of the floodplain soils of the Nemunas lower reaches and relationships between them

 

III skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA

Chapter 3.  PLANT BREEDING

LT/EN

S. Nekrošas, P. Tarakanovas, A. Sliesaravičius.

Naujos eraičinsvidrių veislės

The new festulolium varieties

LT/EN

V. Plyčevaitienė, V. Ruzgas.

Naujų žieminių rugių linijų agronominiai tyrimai

Agronomic tests of the new winter rye lines

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE