ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 2 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 2 (2007)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  AUGALININKYSTĖ  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP PRODUCTION AND  AGROCHEMISTRY

EN/LT

E. Jakienė, V. Venskutonis, V. Mickevičius.

Growth regulators for sugar beets

Augimo reguliatoriai cukriniams runkeliams

LT/EN

B. Butkutė, A. Mankevičienė.

Mikotoksinų kiekio įvertinimas grūduose ELISA metodu, naudojant skirtingus fotometrus

Estimation of mycotoxin content in grain by ELISA method using different photometers

LT/EN

J. Lubytė, A. Antanaitis, G. Staugaitis.

Natūralių radionuklidų savitasis aktyvumas augalinėje produkcijoje, dirvožemyje ir trąšose

Natural radionuclide specific activity in plant produce, soil and fertilizers

LT/EN

A. Antanaitis, Š. Antanaitis, J. Lubytė, G. Staugaitis.

Antropogeninių veiksnių įtaka sunkiųjų metalų koncentracijai javų grūduose

The impact of antropogenic factors on the concentration of heavy metals in cereal grain

 

II skyrius.  ŽOLININKYSTĖ

Chapter 2.  GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

R. Skuodienė.

Piktžolių paplitimas trumpalaikių kombinuotai naudojamų žolynų ir po jų auginamų žieminių kviečių agrofitocenozėse

Weed incidence in the agrophytocenoses of short-term mixed-used swards and winter wheat grown after them

LT/EN

E. Butkuvienė, R. Butkutė.

Ganyklinių žolynų, įrengtų paprastajame išplautžemyje, pagerinimo būdų palyginimas

The comparison of pasture improvement measures on swards arranged on a Haplic luvisol

LT/EN

N. Daugėlienė, R. Butkutė.

Ilgametės ganyklos derlingumo priklausomumas nuo žolių botaninių grupių kaitos skirtingo dirvožemio rūgštumo ir tręšimo sąlygomis

The productivity of long-term grassland as influenced by the variation of botanical groups of herbs under the conditions of different soil pH and fertilization

 

III skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA

Chapter 3.  PLANT  BREEDING

EN/LT

P. Tarakanovas, V. Ruzgas.

Study of genotype – environment interaction of winter wheat varieties with respect to grain yield

Žieminių kviečių veislių aplinkos ir genotipo sąveikos analizė pagal grūdų derlių

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE