ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 2 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 2 (2007)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  AUGALININKYSTĖ  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP PRODUCTION AND  AGROCHEMISTRY

E. Jakienė, V. Venskutonis, V. Mickevičius.

Growth regulators for sugar beets

Augimo reguliatoriai cukriniams runkeliams

B. Butkutė, A. Mankevičienė.

Mikotoksinų kiekio įvertinimas grūduose ELISA metodu, naudojant skirtingus fotometrus

Estimation of mycotoxin content in grain by ELISA method using different photometers

J. Lubytė, A. Antanaitis, G. Staugaitis.

Natūralių radionuklidų savitasis aktyvumas augalinėje produkcijoje, dirvožemyje ir trąšose

Natural radionuclide specific activity in plant produce, soil and fertilizers

A. Antanaitis, Š. Antanaitis, J. Lubytė, G. Staugaitis.

Antropogeninių veiksnių įtaka sunkiųjų metalų koncentracijai javų grūduose

The impact of antropogenic factors on the concentration of heavy metals in cereal grain

II skyrius.  ŽOLININKYSTĖ

Chapter 2.  GRASSLAND HUSBANDRY

R. Skuodienė.

Piktžolių paplitimas trumpalaikių kombinuotai naudojamų žolynų ir po jų auginamų žieminių kviečių agrofitocenozėse

Weed incidence in the agrophytocenoses of short-term mixed-used swards and winter wheat grown after them

E. Butkuvienė, R. Butkutė.

Ganyklinių žolynų, įrengtų paprastajame išplautžemyje, pagerinimo būdų palyginimas

The comparison of pasture improvement measures on swards arranged on a Haplic luvisol

N. Daugėlienė, R. Butkutė.

Ilgametės ganyklos derlingumo priklausomumas nuo žolių botaninių grupių kaitos skirtingo dirvožemio rūgštumo ir tręšimo sąlygomis

The productivity of long-term grassland as influenced by the variation of botanical groups of herbs under the conditions of different soil pH and fertilization

III skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA

Chapter 3.  PLANT  BREEDING

P. Tarakanovas, V. Ruzgas.

Study of genotype – environment interaction of winter wheat varieties with respect to grain yield

Žieminių kviečių veislių aplinkos ir genotipo sąveikos analizė pagal grūdų derlių