ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 3 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 3 (2007)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  AUGALININKYSTĖ  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP  PRODUCTION  AND  AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Mažvila, Z. Vaišvila, J. Arbačiauskas, T. Adomaitis, A. Antanaitis, J. Lubytė.

Augalų derliaus ir jo kokybės priklausomumas nuo ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu ir kaliu smėlingame priemolyje

Dependence of agricultural crop yield and its quality on long-term fertilisation on sandy loam soils

LT/EN

V. Mašauskas, A. Mašauskienė, R. Repšienė, R. Skuodienė, Z. Brazienė.

Vidurio, Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje auginamų salyklinių miežių derliaus ir jį formuojančių elementų variacija

The variation of yield forming traits and grain yield of spring malting barley grown on central, western and south-western Lithuania’s soils

LT/EN

D. Janušauskaitė, S. Lazauskas.

Mitybos azotu įtaka žieminių kvietrugių produktyvumui

The effect of nitrogen nutrition on the productivity of winter triticale

LT/EN

J. Šlepetys, J. B. Šikšnianienė, Ž. Kadžiulienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis.

Aukštesnės temperatūros, rūgštaus substrato bei kadmio ir vario poveikis mėlynžiedėms liucernoms

The effect of higher temperatures, acid substrate, and cadmium and cooper on lucerne

LT/EN

G. Staugaitis, R. Laurė.

Lapų trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui, kokybei ir pelningumui

Leaf-feed fertilizer effect on the yield, quality and profitability of spring rape crops

LT/EN

E. Lapinskas.

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii paplitimas ir simbiotinis fektyvumas įvairios genezės dirvožemiuose skirtingai juos tręšiant

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii distribution and symbiotic efficiency in the soils of different genesis and fertilization

LT/EN

A. Šlepetienė, J. Šlepetys, F. Kavoliutė, I. Liaudanskienė, Ž Kadžiulienė.

Anglies, azoto, fosforo ir sieros pokyčiai Vakarų Žemaitijos natūraliose bei įvairiose agrarinėse žemėnaudose    

Changes in carbon, nitrogen, phosphorus, and sulphur in West Samogitia natural and different agrarian land-use systems

LT/EN

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė.

Ankštinių augalų, kaip priešsėlių, reikšmė azoto apytakos ciklui sėjomainos grandyse

The importance of legumes as preceding crops for nitrogen turnover in the crop rotation links

LT/EN

K. Katutis.

Nešmenų kiekio vandenyje kaita potvynio metu Nemuno žemupio pievose

The variation of the amount of impurities in water in the lower Nemunas during flooding

 

II skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 2.  CROP  AND  SOIL  MANAGEMENT

EN/LT

D. Feizienė, V. Feiza, S. Lazauskas, G. Kadžienė, D. Šimanskaitė, I. Deveikytė.

The influence of soil management on soil properties and yield of crop rotation

Žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms ir augalų derlingumui sėjomainoje

EN/LT

B. Jankauskas, G. Jankauskienė.

Soil protecting land use system for hilly-undulating landscape

Dirvosauginė kalvoto-banguoto kraštovaizdžio žemėnaudos sistema

 

III skyrius.  AUGALŲ  PATOLOGIJA  IR  APSAUGA

Chapter 3.   PLANT  PATHOLOGY  AND  PROTECTION

LT/EN

A. Mankevičienė, Z. Dabkevičius, S. Supronienė, R. Mačkinaitė.

Mikroskopinių grybų plitimo ir mikotoksinų kiekio žieminių kviečių grūduose priklausomumas nuo jų nuėmimo laiko

The occurrence of fungi and mycotoxyn content in winter wheat grain in relation to harvesting time

LT/EN

I. Brazauskienė, E. Petraitienė, E. Povilionienė.

Fomozės (Leptosphaeria maculans) epidemiologijos ir jos išplitimo indikatorių tyrimai žieminiuose rapsuose

Investigation of indicators of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans) epidemiology and disease incidence in winter rape

 

IV skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 4.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

EN/LT

L. Lideikytė, I. Pašakinskienė.

Genomic composition of amphiploid × Festulolium braunii cultivars ‘Punia’ and ‘Rakopan’

Brauno eraičinsvidrių (×Festulolium braunii) veislių ‘Punia’ ir ‘Rakopan’ genomo struktūros ypatumai

EN/LT

O. Pivorienė, I. Pašakinskienė.

Genetic differences between annual and perennial ryegrass revealed by ISSR markers and their sequence characteristics

Gausiažiedės ir daugiametės svidrės genetinis skirtingumas pagal ISSR žymenis ir jų  sekų įvertinimas

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE