ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 3 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 3 (2007)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  AUGALININKYSTĖ  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP  PRODUCTION  AND  AGROCHEMISTRY

J. Mažvila, Z. Vaišvila, J. Arbačiauskas, T. Adomaitis, A. Antanaitis, J. Lubytė.

Augalų derliaus ir jo kokybės priklausomumas nuo ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu ir kaliu smėlingame priemolyje

Dependence of agricultural crop yield and its quality on long-term fertilisation on sandy loam soils

V. Mašauskas, A. Mašauskienė, R. Repšienė, R. Skuodienė, Z. Brazienė.

Vidurio, Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje auginamų salyklinių miežių derliaus ir jį formuojančių elementų variacija

The variation of yield forming traits and grain yield of spring malting barley grown on central, western and south-western Lithuania’s soils

D. Janušauskaitė, S. Lazauskas.

Mitybos azotu įtaka žieminių kvietrugių produktyvumui

The effect of nitrogen nutrition on the productivity of winter triticale

J. Šlepetys, J. B. Šikšnianienė, Ž. Kadžiulienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis.

Aukštesnės temperatūros, rūgštaus substrato bei kadmio ir vario poveikis mėlynžiedėms liucernoms

The effect of higher temperatures, acid substrate, and cadmium and cooper on lucerne

G. Staugaitis, R. Laurė.

Lapų trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui, kokybei ir pelningumui

Leaf-feed fertilizer effect on the yield, quality and profitability of spring rape crops

E. Lapinskas.

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii paplitimas ir simbiotinis fektyvumas įvairios genezės dirvožemiuose skirtingai juos tręšiant

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii distribution and symbiotic efficiency in the soils of different genesis and fertilization

A. Šlepetienė, J. Šlepetys, F. Kavoliutė, I. Liaudanskienė, Ž Kadžiulienė.

Anglies, azoto, fosforo ir sieros pokyčiai Vakarų Žemaitijos natūraliose bei įvairiose agrarinėse žemėnaudose    

Changes in carbon, nitrogen, phosphorus, and sulphur in West Samogitia natural and different agrarian land-use systems

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė.

Ankštinių augalų, kaip priešsėlių, reikšmė azoto apytakos ciklui sėjomainos grandyse

The importance of legumes as preceding crops for nitrogen turnover in the crop rotation links

K. Katutis.

Nešmenų kiekio vandenyje kaita potvynio metu Nemuno žemupio pievose

The variation of the amount of impurities in water in the lower Nemunas during flooding

II skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 2.  CROP  AND  SOIL  MANAGEMENT

D. Feizienė, V. Feiza, S. Lazauskas, G. Kadžienė, D. Šimanskaitė, I. Deveikytė.

The influence of soil management on soil properties and yield of crop rotation

Žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms ir augalų derlingumui sėjomainoje

B. Jankauskas, G. Jankauskienė.

Soil protecting land use system for hilly-undulating landscape

Dirvosauginė kalvoto-banguoto kraštovaizdžio žemėnaudos sistema

III skyrius.  AUGALŲ  PATOLOGIJA  IR  APSAUGA

Chapter 3.   PLANT  PATHOLOGY  AND  PROTECTION

A. Mankevičienė, Z. Dabkevičius, S. Supronienė, R. Mačkinaitė.

Mikroskopinių grybų plitimo ir mikotoksinų kiekio žieminių kviečių grūduose priklausomumas nuo jų nuėmimo laiko

The occurrence of fungi and mycotoxyn content in winter wheat grain in relation to harvesting time

I. Brazauskienė, E. Petraitienė, E. Povilionienė.

Fomozės (Leptosphaeria maculans) epidemiologijos ir jos išplitimo indikatorių tyrimai žieminiuose rapsuose

Investigation of indicators of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans) epidemiology and disease incidence in winter rape

IV skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 4.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

L. Lideikytė, I. Pašakinskienė.

Genomic composition of amphiploid × Festulolium braunii cultivars ‘Punia’ and ‘Rakopan’

Brauno eraičinsvidrių (×Festulolium braunii) veislių ‘Punia’ ir ‘Rakopan’ genomo struktūros ypatumai

O. Pivorienė, I. Pašakinskienė.

Genetic differences between annual and perennial ryegrass revealed by ISSR markers and their sequence characteristics

Gausiažiedės ir daugiametės svidrės genetinis skirtingumas pagal ISSR žymenis ir jų  sekų įvertinimas