ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 4 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 4 (2007)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

Chapter 1.  PLANT  BREEDING

I skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA

EN/LT

Ž. Liatukas, V. Ruzgas, K. Razbadauskienė.

Coleoptile length in Lithuanian winter wheat advanced breeding lines

Lietuviškų perspektyvių žieminių kviečių selekcinių linijų koleoptilės ilgis

LT/EN

P. Tarakanovas, A. Sprainaitis, M. Chomiak.

Baltųjų dobilų veislių sausųjų medžiagų derliaus stabilumas

Dry matter yield stability of cultivars (Trifolium repens L.) white clover

EN/LT

A. Svirskis.

The performance of lucerne varieties and accessions of Estonian origin in Lithuanian agroclimatical conditions

Estiškų liucernų veislių ir populiacijų įvertinimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis

EN/LT

S. Nekrošas, V. Kemešytė.

Breeding of ryegrass and festulolium in Lithuania

Svidrių ir eraičinsvidrių selekcija Lietuvoje

LT/EN

V. Stukonis, J. Kanapeckas, N. Lemežienė.

Šiurkščiojo eraičino (Festuca trachyphylla) paplitimo ir tarppopuliacinio polimorfizmo įvertinimas Lietuvoje

Assessment of hard fescue (Festuca trachyphylla Hack. Krajina) distribution and polymorphism between its populations in Lithuania

EN/LT

R. Asakavičiūtė, J. Jundulas, A. Ražukas.

Research on potato (Solanum tuberosum L.) genetic resources in Lithuania

Genetinių bulvių (Solanum tuberosum L.) resursų tyrimai Lietuvoje

EN/LT

Z. Jankauskienė, K. Bačelis.

New fibre flax variety ‘Dangiai’

Nauja pluoštinių linų veislė ‘Dangiai’

LT/EN

D. Romanovskaja, A. Ražukas.

Grikių hibridinių numerių ūkiškai naudingų požymių paveldimumo tyrimai selekcinio darbo procese

Inheritance testing of valuable agronomic traits of buckwheat hybrids in the process of breeding work

EN/LT

Z. Maknickienė.

Mažai alkaloidų turinčių siauralapių lubinų selekcija

Low-alcaloid, narrow – leafed lupine breeding

EN/LT

M. Bleidere.

Relationships between grain quality traits in covered and hulless spring barley

Lukštėtųjų ir belukščių miežių grūdų kokybės rodiklių tarpusavio koreliacija

EN/LT

A. Mašauskienė, A. Leistrumaitė, V. Paplauskienė.

The single grain traits for the evaluation of spring malting barley breeding lines

Vieno grūdo rodikliai vertinant vasarinių salyklinių miežių selekcines linijas

 

Chapter 2.  PLANT  GENETICS  AND  BIOTECHNOLOGY

II skyrius.  AUGALŲ  GENETIKA  IR  BIOTECHNOLOGIJA

EN/LT

G. Brazauskas, I. Pašakinskienė.

The effect of  BAP on haploid regeneration after wheat × maize crossing

BAP  įtaka haploidų regeneracijai kviečio ir kukurūzo kryžminimuose

EN/LT

D. Grauda, L. Legzdiņa, I. Rashal.

Use of somaclonal variation for obtaining of barley breeding source material

Somakloninės variacijos naudojimas miežių selekcinei medžiagai gauti

EN/LT

V. Paplauskienė, G. Dabkevičienė, I. Pašakinskienė.

Molecular characterization of interspecific clover hybrids using ISSR markers

Tarpmikrosatelitinių (ISSR) žymenų taikymas dobilų tarprūšiniams hibridams charakterizuoti

EN/LT

N. Burbulis, A. Blinstrubienė, R. Kuprienė, A. Sliesaravičius, E. Venskutonienė.

Optimization of linseed flax (Linum usitatissimum L.) in vitro cultures

Sėmeninių linų (Linum usitatissimum L.) in vitro kultūrų optimizavimas

EN/LT

N. Burbulis, R. Kuprienė, A. Blinstrubienė, R. Juozaitytė, L. Žilėnaitė.

Aplication of biotechnology methods in spring rapeseed (Brassica napus L.) breeding

Biotechnologiniai metodai vasarinių rapsų (Brassica napus L.) selekcijoje

EN/LT

D. Gelvonauskienė, R. Rugienius, T. Šikšnianas, G. Stanienė, A. Sasnauskas, V. Stanys.

Screening of apple and strawberry plants carrying fungal disease resistance oligogenes using molecular markers

Oligogenais determinuotų atsparių grybinėms ligoms obelų ir braškių atranka, naudojant molekulinius žymenis

LT ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO ŽURNALĄ „ŽEMDIRBYSTĖ”
EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS: “AGRICULTURE”

LT/EN TURINYS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE