ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 94, Nr. 4 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 4 (2007)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

Chapter 1.  PLANT  BREEDING

I skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA

Ž. Liatukas, V. Ruzgas, K. Razbadauskienė.

Coleoptile length in Lithuanian winter wheat advanced breeding lines

Lietuviškų perspektyvių žieminių kviečių selekcinių linijų koleoptilės ilgis

P. Tarakanovas, A. Sprainaitis, M. Chomiak.

Baltųjų dobilų veislių sausųjų medžiagų derliaus stabilumas

Dry matter yield stability of cultivars (Trifolium repens L.) white clover

A. Svirskis.

The performance of lucerne varieties and accessions of Estonian origin in Lithuanian agroclimatical conditions

Estiškų liucernų veislių ir populiacijų įvertinimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis

S. Nekrošas, V. Kemešytė.

Breeding of ryegrass and festulolium in Lithuania

Svidrių ir eraičinsvidrių selekcija Lietuvoje

V. Stukonis, J. Kanapeckas, N. Lemežienė.

Šiurkščiojo eraičino (Festuca trachyphylla) paplitimo ir tarppopuliacinio polimorfizmo įvertinimas Lietuvoje

Assessment of hard fescue (Festuca trachyphylla Hack. Krajina) distribution and polymorphism between its populations in Lithuania

R. Asakavičiūtė, J. Jundulas, A. Ražukas.

Research on potato (Solanum tuberosum L.) genetic resources in Lithuania

Genetinių bulvių (Solanum tuberosum L.) resursų tyrimai Lietuvoje

Z. Jankauskienė, K. Bačelis.

New fibre flax variety ‘Dangiai’

Nauja pluoštinių linų veislė ‘Dangiai’

D. Romanovskaja, A. Ražukas.

Grikių hibridinių numerių ūkiškai naudingų požymių paveldimumo tyrimai selekcinio darbo procese

Inheritance testing of valuable agronomic traits of buckwheat hybrids in the process of breeding work

Z. Maknickienė.

Mažai alkaloidų turinčių siauralapių lubinų selekcija

Low-alcaloid, narrow – leafed lupine breeding

M. Bleidere.

Relationships between grain quality traits in covered and hulless spring barley

Lukštėtųjų ir belukščių miežių grūdų kokybės rodiklių tarpusavio koreliacija

A. Mašauskienė, A. Leistrumaitė, V. Paplauskienė.

The single grain traits for the evaluation of spring malting barley breeding lines

Vieno grūdo rodikliai vertinant vasarinių salyklinių miežių selekcines linijas

Chapter 2.  PLANT  GENETICS  AND  BIOTECHNOLOGY

II skyrius.  AUGALŲ  GENETIKA  IR  BIOTECHNOLOGIJA

G. Brazauskas, I. Pašakinskienė.

The effect of  BAP on haploid regeneration after wheat × maize crossing

BAP  įtaka haploidų regeneracijai kviečio ir kukurūzo kryžminimuose

D. Grauda, L. Legzdiņa, I. Rashal.

Use of somaclonal variation for obtaining of barley breeding source material

Somakloninės variacijos naudojimas miežių selekcinei medžiagai gauti

V. Paplauskienė, G. Dabkevičienė, I. Pašakinskienė.

Molecular characterization of interspecific clover hybrids using ISSR markers

Tarpmikrosatelitinių (ISSR) žymenų taikymas dobilų tarprūšiniams hibridams charakterizuoti

N. Burbulis, A. Blinstrubienė, R. Kuprienė, A. Sliesaravičius, E. Venskutonienė.

Optimization of linseed flax (Linum usitatissimum L.) in vitro cultures

Sėmeninių linų (Linum usitatissimum L.) in vitro kultūrų optimizavimas

N. Burbulis, R. Kuprienė, A. Blinstrubienė, R. Juozaitytė, L. Žilėnaitė.

Aplication of biotechnology methods in spring rapeseed (Brassica napus L.) breeding

Biotechnologiniai metodai vasarinių rapsų (Brassica napus L.) selekcijoje

D. Gelvonauskienė, R. Rugienius, T. Šikšnianas, G. Stanienė, A. Sasnauskas, V. Stanys.

Screening of apple and strawberry plants carrying fungal disease resistance oligogenes using molecular markers

Oligogenais determinuotų atsparių grybinėms ligoms obelų ir braškių atranka, naudojant molekulinius žymenis