ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 95, Nr. 1 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 1 (2008)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title
Kalba Straipsnio pavadinimas

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 1. CROP AND SOIL MANAGEMENT

EN/LT

V. Feiza, D. Feizienė, B. Jankauskas, G. Jankauskienė.

The impact of soil management on surface runoff, soil organic matter content and soil hydrological properties on the undulating landscape of Western Lithuania

Dirvožemio naudojimo įtaka paviršiniam vandens nuotėkiui, organinės medžiagos kiekiui ir hidrologinėms dirvožemio savybėms Vakarų Lietuvos banguoto reljefo dirvose

 

II skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 2. AGROCHEMISTRY

LT/EN

S. Maikštėnienė, I. Krištaponytė, L. Masilionytė.

Ilgalaikių tręšimo sistemų poveikis glėjiškų rudžemių našumo pagrindinių rodiklių pokyčiams

The effects of long-term fertilisation systems on the variation of major productivity parameters of gleyic cambisols

LT/EN

E. Lapinskas, L. Piaulokaitė-Motuzienė.

Šiaudų mineralizavimo, azoto trąšų ir inokuliavimo veiksmingumas raudonųjų dobilų simbiotinio azoto fiksacijai

The efficiency of straw mineralization, nitrogen fertiliser and inoculation on symbiotic nitrogen fixation by red clover

 

III skyrius. AUGALININKYSTĖ

Chapter 3. CROP PRODUCTION

LT/EN

J. Cesevičienė, A. Mašauskienė.

Pjūties laiko poveikis žieminių kviečių grūdų baltymų kiekiui ir sedimentacijos rodikliui

The effect of harvest time on winter wheat grain protein content and sedimentation index

LT/EN

I. Januškaitienė, R. Juknys, A. Pipiraitė.

Vasarinių miežių fotosintezės intensyvumo ir streso fazių pokyčiai esant skirtingam kadmio poveikiui

Spring barely photosynthetic rate and changes in stress phases under different cadmium impact

LT/EN

A. Ražukas, T. L. Nedzinskienė.

Pašarinių ridikų (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers) ‛VB Gausiai’ auginimas sėklai ir žaliai masei

Oil radish (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers) variety ‛VB Gausiai’

EN/LT

Z. Jankauskienė, K. Bačelis.

Evaluation of long fibre quality of fibre flax varieties and breeding lines by different methods

Pluoštinių linų veislių bei selekcinių numerių pluošto kokybės tyrimai skirtingais metodais

 

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

K. Katutis.

Augimvietės bei pjūčių dažnumo įtaka pievų žolynų derlingumui ir nupjautos biomasės irimui Nemuno žemupyje

The effect of the habitat and cutting frequency on grassland sward productivity and decomposition of biomass in the lower Nemunas

LT/EN

L. Šarūnaitė, Ž. Kadžiulienė, L. Kadžiulis.

Žolynų derliaus formavimosi ir azoto kaupimosi sparta per pirmuosius dvejus jų auginimo metus

Yield formation and nitrogen accumulation rate of swards during the first two years of age

LT/EN

V. Žekonienė, N. Daugėlienė, R. Skuodienė, A. Gavenauskas.

Segetalinės floros tyrimai agrocenozėse su daugiametėmis žolėmis

Research on segetal flora in agrocenoses with perennial grasses

LT/EN

P. Tarakanovas, M. Chomiak.

Paprastųjų šunažolių veislių sausųjų medžiagų derliaus ir jo stabilumo integralinis įvertinimas

Evaluation of dry matter yield and its stability for cocksfoot varieties

 

V skyrius. AUGALŲ APSAUGA

Chapter 5. PLANT PROTECTION

LT/EN

S. Marcinkonis, R. Lisova, K. Pranaitis.

Žalios ir desikuotos grikių biomasės įterpimo įtaka rugių pasėlio žiemojimui, ligotumui ir produktyvumui

The impact of buckwheat biomass on the overwinter survival, productivity and disease rate

LT/EN

T. L. Nedzinskienė, R. Lisova, R. Asakavičiūtė.

Pašarinių ir sideracinių lubinų ligotumo mažinimo galimybės beicuojant sėklas

Possibilities of reduction of disease occurrence in Lupinus luteus and Lupinus angustifolius by seed treatment

LT ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO ŽURNALĄ „ŽEMDIRBYSTĖ”
EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS: “ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE”

LT/EN TURINYS / CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE