ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 95, Nr. 2 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 2 (2008)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 1.  CROP  AND  SOIL  MANAGEMENT

I. Deveikytė, R. Semaškienė, A. Leistrumaitė.

Javų ir piktžolių konkurencija ekologinės žemdirbystės sąlygomis

The competition between cereals and weeds under the conditions of organic agriculture

S. Čiuberkis, D. Ožeraitienė, S. Bernotas, D. Ambrazaitienė.

Dirvožemio savybių pokyčiai taikant tradicinę ir supaprastinto rudeninio žemės dirbimo sistemas

Changes in the soil properties as affected by conventional and minimal soil tillage systems

II skyrius.  DIRVOTYRA  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 2.  SOIL  SCIENCE  AND  AGROCHEMISTRY

E. Lapinskas.

Rhizobium ir mineralinio azoto reikšmė, formuojant asociatyvią azotą fiksuojančią sistemą su vasariniais rapsais

The influence of Rhizobium spp. and mineral nitrogen on the formation of associative nitrogen fixing system with spring rape

D. Janušauskaitė, A. Velykis, A. Satkus.

Sunkaus priemolio dirvožemio armens ir poarmenio gerinimo priemonių poveikis mikrobiologiniams procesams

The influence of agricultural practices intended for the improvement of clay loam topsoil and subsoil on the microbiological processes

III skyrius.  AUGALININKYSTĖ

Chapter 3.  CROP  PRODUCTION

J. Lubytė, A. Antanaitis, Z. Vaišvila, J. Mažvila, T. Adomaitis, J. Arbačiauskas.

Sunkiųjų metalų koncentracija skirtingai tręštų žieminių kviečių grūduose

The concentration of heavy metals in the grains of differently fertilised winter wheat crops

R. Skuodienė, N. Daugėlienė.

Daugiamečių žolių, panaudotų kaip žalioji trąša, įtaka žieminių kvietrugių ir rugių produktyvumui

The effect of perennial grasses used as green manure on the productivity of winter triticale and winter rye

V. Povilaitis, S. Lazauskas, V. Mašauskas, Š. Antanaitis.

Vasarinių miežių derliaus modeliavimo DSSAT v 4.0.2.0 modeliu galimybės

The possibilities of spring barley yield simulation by the DSSAT v 4.0.2.0 model

IV skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 4.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

J. Sprainaitienė, V. Ruzgas.

Nauja žirnių veislė ‛Simona’

The new pea variety ‛Simona’

A. Kulikauskas, G. Statkevičiūtė.

Avižų belukštiškumo požymio skilimas F2  ir jų atranka perspektyvioms linijoms

Oat naked-grain trait segregation in F2 plants and their selection for promising breeding lines

L. Lideikytė, I. Pašakinskienė, N. Lemežienė, S. Nekrošas, J. Kanapeckas.

FISH assessment of ribosomal DNA sites in the chromosome sets of Lolium, Festuca and Festulolium

Ribosominės DNR saitų nustatymas FISH metodu Lolium, Festuca ir Festulolium chromosomose

O. Pivorienė, I. Pašakinskienė.

Genetic diversity assessment in perennial ryegrass and Festulolium by ISSR fingerprinting

Daugiamečių svidrių ir eraičinsvidrių genetinės įvairovės atskleidimas naudojant ISSR žymenis