ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 96, Nr. 2 (2009) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 96, No. 2 (2009)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ 

Chapter 1.  CROP AND SOIL MANAGEMENT

D. Feizienė, V. Feiza, G. Kadžienė.

Meteorologinių sąlygų įtaka dirvožemio vandens garų srauto intensyvumui ir CO2 emisijai taikant skirtingas žemės dirbimo sistemas

The influence of meteorological conditions on soil water vapour exchange rate and CO2 emission under different tillage systems

S. Maikštėnienė, A. Arlauskienė, A. Velykis, A. Satkus.

Enhancement of competitive ability of cereals towards weeds by means of crop rotations

Javų stelbiamosios gebos piktžolėms didinimas sėjomainose

II skyrius.  AUGALŲ  MITYBA  IR  AGROEKOLOGIJA

Chapter 2.  PLANT  NUTRITION  AND  AGROECOLOGY

J. Mažvila, J. Arbačiauskas, A. Antanaitis, J. Lubytė, T. Adomaitis, Z. Vaišvila.

Ilgalaikio tręšimo poveikis dirvožemio agrocheminėms savybėms

Effects of long-term fertilisation on soil agrochemical properties

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė, A. Šlepetienė.

Tarpinių pasėlių ir šiaudų įtaka vasarinių miežių mitybai azotu bei dirvožemio humuso sudėčiai

The effect of catch crops and straw on spring barley nitrogen nutrition and soil humus composition

G. Šiaudinis, S. Lazauskas.

Azoto ir sieros trąšų įtaka vasarinių rapsų augimui ir derliui

The effect of nitrogen and sulphur fertilisers on spring rape growth and yield

V. Mašauskas, A. Mašauskienė, R. Mažeika.

Azoto trąšų su klinoptilolitu poveikis cukrinių runkelių dygimui, derliui ir kokybei

The effect of nitrogen fertiliser containing clinoptilolite on sugar beet emergence, yield and quality

I. Pranckietienė, G. Šidlauskas, V. Pranckietis, R. Dromantienė, L. Tripolskaja.

Aminorūgščių poveikis žieminių kviečių vystymuisi organogenezės I–III tarpsniais

The effect of amino acids on winter wheat development at the organogenesis stages I–III

R. Juknys, M. Račaitė, G. Vitkauskaitė, J. Venclovienė.

The effect of heavy metals on spring barley (Hordeum vulgare L.)

Sunkiųjų metalų poveikis vasariniam miežiui (Hordeum vulgare L.)

I. Januškaitienė, J. Mikelionytė.

UV-B spinduliuotės poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fotosintezei ir augimui

The impact of UV-B radiation on the photosynthesis and growth of peas (Pisum sativum L.)

III skyrius.  ŽOLININKYSTĖ

Chapter 3.  GRASSLAND  HUSBANDRY

V. Tilvikienė, B. Butkutė, Z. Dabkevičius, Ž. Kadžiulienė, A. Kryževičienė.

Nendrinių eraičinų ir paprastųjų šunažolių biomasės kaita plaukėjimo bei žydėjimo tarpsniais 

Variation of tall fescue and cocksfoot biomass at heading and flowering stages

E. Butkuvienė.

Ilgalaikių ganyklų persėjimo ir kitų gerinimo būdų įtaka žolyno derliui bei jo kokybei

The effect of long - term pasture resowing and  other different improvement methods on the sward yield and quality

B. Karpavičienė, S. Marcinkonis.

Pievų floros sudėtis tręšiant kiaulininkystės komplekso nuotekomis

Meadow floristic composition in a non-point pollution zone of a swine-breeding complex