ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 97, No. 2 (2010) / ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 97, Nr. 2 (2010)
Summaries / Santraukos

Content / Turinys

V. Feiza, D. Feizienė, A. Auškalnis, G. Kadžienė

Sustainable tillage: results from long-term field experiments  on Cambisol

Tausojamasis žemės dirbimas: ilgamečių lauko bandymų rudžemyje rezultatai

R. Kizilkaya, O. Dengiz

Variation of land use and land cover effects on some soil physico-chemical characteristics and soil enzyme activity

Įvairios žemėnaudos ir žemės dangos poveikis kai kurioms dirvožemio fizikinėms bei cheminėms savybėms ir dirvožemio fermentų aktyvumui

A. Šlepetienė, J. Šlepetys, I. Liaudanskienė

Chemical composition of differently used Terric Histosol

Skirtingai naudojamo Terric Histosol cheminė sudėtis

D. Jodaugienė, R. Pupalienė, A. Sinkevičienė, A. Marcinkevičienė, K. Žebrauskaitė, M. Baltaduonytė, R. Čepulienė

The influence of organic mulches on soil biological properties

Organinio mulčio įtaka dirvožemio biologinėms savybėms

L. Masilionytė, S. Maikštėnienė

The influence of various organic fertilizers and catch crops on the balance of biogenic elements in the agrosystems

Įvairių organinių trąšų ir tarpinių pasėlių poveikis agrosistemų biogeninių elementų balansui

O. Auškalnienė, G. Pšibišauskienė, A. Auškalnis, A. Kadžys

Cultivar and plant density influence on weediness in spring barely crops

Veislių ir augalų tankumo įtaka vasarinių miežių piktžolėtumui

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė

The effect of cover crop and straw applied for manuring on spring barley yield and agrochemical soil properties

Tarpinių pasėlių bei šiaudų, panaudotų trąšai, įtaka vasarinių miežių derliui ir dirvožemio agrocheminėms savybėms

A. Velykis, A. Satkus

Weed infestation and changes in field pea (Pisum sativum L.) yield as affected by reduced tillage of a clay loam soil

Piktžolių išplitimas ir sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) derliaus pokyčiai taikant supaprastintą sunkaus priemolio dirvų dirbimą

A. Marcinkevičienė, R. Velička, R. Kosteckas

Crop density and fertilization effects on weed suppression in spring oilseed rape

Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis piktžolių stelbimui vasarinio rapso pasėliuose

A. Brazaitytė, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, J. Sakalauskaitė, G. Šabajevienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas

The effect of light-emitting diodes lighting on the growth of tomato transplants

Kietakūnio apšvietimo poveikis pomidorų daigų augimo dinamikai

G. Samuolienė, A. Brazaitytė, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, P. Duchovskis

The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries

Raudonos ir mėlynos šviesos įtaka braškių daigų, laikytų žemoje temperatūroje (frigo), auginimui bei vystymuisi