ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 98, No. 3 (2011) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 98, Nr. 3 (2011)
Summaries / Santraukos

Title / Straipsnio pavadinimas

I. Liaudanskienė, A. Šlepetienė, A. Velykis

Changes in soil humified carbon content as influenced by tillage and crop rotation

Žemės dirbimo ir sėjomainos įtaka dirvožemio humifikuotos anglies kiekiui

L. Masilionytė, S. Maikštėnienė

The effect of agronomic and meteorological factors on the yield of main and catch crops

Agronominių ir meteorologinių veiksnių įtaka pagrindinių bei tarpinių pasėlių derliui

A. Marcinkevičienė, V. Bogužas

The effect of meteorological factors on the productivity of catch crops in sustainable and organic farming systems

Meteorologinių veiksnių įtaka tarpinių pasėlių produktyvumui, taikant tausojamąją ir ekologinę žemdirbystę

L. Talgre, E. Lauringson, A. Makke, R. Lauk

Biomass production and nutrient binding of catch crops

Tarpinių augalų biomasės augimas ir maisto medžiagų kaupimas

R. Juknys, P. Duchovskis, A. Sliesaravičius, J. Šlepetys, I. Januškaitienė, A. Brazaitytė, A. Ramaškevičienė, S. Lazauskas, K. Dėdelienė, J. Sakalauskaitė, R. Juozaitytė, Ž. Kadžiulienė, A. Dikšaitytė

Response of different agricultural plants to elevated CO2 and air temperature

Įvairių žemės ūkio augalų atsakas į padidėjusius CO2 kiekį ir oro temperatūrą

A. Kryževičienė, Ž. Kadžiulienė, L. Šarūnaitė, Z. Dabkevičius, V. Tilvikienė, J. Šlepetys

Cultivation of Miscanthus × giganteus for biofuel and its tolerance of Lithuania’s climate

Drambliažolės hibrido Miscanthus × giganteus tolerancija Lietuvos klimatui ir auginimas biokurui

K. Armolaitis, V. Žėkaitė, J. Aleinikovienė, R. Česnulevičienė

Renaturalization of Arenosols in the land afforested with Scots pine (Pinus sylvestris L.) and abandoned arable land

Smėlžemių renatūralizacija apželdintose paprastąja pušimi (Pinus sylvestris L.) ir dirvonuojančiose žemėse

I. Mežaka, M. Bleidere, L. Legzdiņa, N. Rostoks

Whole genome association mapping identifies naked grain locus NUD as determinant of ß-glucan content in barley

Genomo asociacijų genolapio sudarymas, identifikuojant NUD lokusą – β gliukanų kiekio miežiuose determinantą

J. Patamsytė, T. Čėsnienė, D. Naugžemys, V. Kleizaitė, V. Vaitkūnienė, V. Rančelis, D. Žvingila

Genetic diversity of warty cabbage (Bunias orientalis L.) revealed by RAPD and ISSR markers

Rytinės engros (Bunias orientalis L.) genetinės įvairovės tyrimas, naudojant RAPD ir ISSR žymenis

M. A. Sevik, E. Kose-Tohumcu

The ELISA analysis results in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) seed health testing for Tobacco mosaic virus

ELISA analizės rezultatai tiriant pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) sėklų užsikrėtimą tabako mozaikos virusu

U. Türker, B. Talebpour, U. Yegül

Determination of the relationship between apparent soil electrical conductivity with pomological properties and yield in different apple varieties

Išmatuoto dirvos elektrinio laidumo ir ryšio tarp obelų įvairių veislių derliaus pomologinių savybių nustatymas

M. Ergun, K. M. Jezik

Measuring electrochemical fruit quality of refrigerated ‘Hanita’ plum by Bioelectric Vincent method

Veislės ‘Hanita’ slyvų atvėsintų vaisių kokybės elektrocheminis matavimas bioelektriniu Vincent’o metodu

G. Staugaitis, D. Šumskis

Spatial variability of soil pH as influenced by different soil sampling methods and geostatistical techniques

Dirvožemio pH erdvinis pasiskirstymas, taikant skirtingus ėminių atrinkimo būdus ir geostatistinius metodus