ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 98, No. 4 (2011) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 98, Nr. 4 (2011)
Summaries / Santraukos

Title / Straipsnio pavadinimas

A. Arlauskienė, S. Maikštėnienė, L. Šarūnaitė, Ž. Kadžiulienė, I. Deveikytė, V. Žėkaitė, R. Česnulevičienė

Competitiveness and productivity of organically grown pea and spring cereal intercrops

Ekologiškai augintų žirnių ir vasarinių miglinių javų mišrių pasėlių konkurencingumas bei produktyvumas

G. Vitkauskaitė, L. Venskaitytė

Differences between C3 (Hordeum vulgare L.) and C4 (Panicum miliaceum L.) plants with respect to their resistance to water deficit

Atsparumo sausrai skirtumai tarp C3 (Hordeum vulgare L.) ir C4 (Panicum miliaceum L.) augalų

A. Gökkuş, A. Özaslan Parlak, M. Parlak

Change of mineral element content in the common shrubs of Mediterranean zone. I.Macronutrients

Mineralinių elementų kiekio pokyčiai Viduržemio jūros zonoje paplitusiuose krūmuose. I. Makroelementai

J. Jatkauskas, V. Vrotniakienė

The effects of the silage inoculants on the fermentation and aerobic stability of legume-grass silage

Biologinių priedų įtaka pupinių bei miglinių žolių siloso fermentacijos rodikliams ir aerobiniam stabilumui

B. Frąszczak, A. Kałużewicz, W. Krzesiński, J. Lisiecka, T. Spiżewski

Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicum

Skirtingų dienos bei nakties temperatūrų ir fotoperiodo įtaka kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) augimui

R. Vyšniauskienė, V. Rančelienė, D. Žvingila, J. Patamsytė

Genetic diversity of invasive alien species Lupinus polyphyllus populations in Lithuania

Gausialapio lubino (Lupinus polyphyllus Lindl.) invazinės rūšies populiacijų genetinė įvairovė Lietuvoje

L. Zybartaitė, M. Jodinskienė, J. Žukauskienė, S. B. Janssens, A. Paulauskas, E. Kupčinskienė

RAPD analysis of genetic diversity among Lithuanian populations of Impatiens glandulifera

Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera Royle) Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė pagal atsitiktinai pagausintą polimorfinę DNR

L. Grantina, K. Kenigsvalde, D. Eze, Z. Petrina, I. Skrabule, N. Rostoks, V. Nikolajeva

Impact of six-year-long organic cropping on soil microorganisms and crop disease suppressiveness

Ekologinės žemdirbystės taikymo šešerius metus įtaka dirvos mikroorganizmams ir augalų ligų slopinimui

B. Kibar, A. Peksen

Nutritional and environmental requirements for vegetative growth of edible ectomycorrhizal mushroom Tricholoma terreum

Valgomojo ektomikorizinio grybo Tricholoma terreum vegetatyvinio augimo mitybos ir aplinkos sąlygos

A. Mankevičienė, B. Butkutė, Z. Dabkevičius

Peculiarities of cereal grain co-contamination with Fusarium mycotoxins

Javų grūdų užterštumo Fusarium mikotoksinais ypatumai

I. Zitikaitė, J. Staniulis, L. Urbanavičienė, M. Žižytė

Cucumber mosaic virus identification in pumpkin plants

Agurkų mozaikos viruso (Cucumber mosaic virus) identifikacija Cucurbita pepo

E. Švilponis, K. Hiiesaar, L. Metspalu, M. Mänd, K. Jõgar, E. Veromann, A. Luik

Snow manipulation as an alternative nematode control strategy

Sniego dangos storio ir tankumo įtaka nematodų išgyvenimui

V. Makūnas, I. Brazauskienė, R. Šmatas

Resistance of Meligethes aeneus to pyrethroids in Lithuania

Rapsinio žiedinuko (Meligethes aeneus F.) atsparumas piretroidams Lietuvoje

M. Türkkan, F. S. Dolar, H. Z. Şenyuva, S. Özcan

Determination and identification of the solanapyrones and new metabolites from Ascochyta rabiei

Solanapironų ir naujų metabolitų iš Ascochyta rabiei nustatymas bei identifikavimas