ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 99, No. 4 (2012) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 99, Nr. 4 (2012)
Summaries / Santraukos

Title / Straipsnio pavadinimas

L. Edesi, M. Järvan, A. Adamson, E. Lauringson, J. Kuht

Weed species diversity and community composition in conventional and organic farming: a five-year experiment

Piktžolių rūšių įvairovė ir bendrijų sudėtis tradicinio bei ekologinio ūkininkavimo sąlygomis: penkerių metų tyrimas

G. Staugaitis, R. Rutkauskienė

Effect of magnesium fertiliser on Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) in different types of soil with different carbonate content levels

Magnio trąšų įtaka gausiažiedei svidrei (Lolium multiflorum Lam.) skirtingų tipų ir karbonatingumo dirvožemiuose

G. Šiaudinis, A. Šlepetienė, A. Jasinskas, D. Karčauskienė

The evaluation of biomass and energy productivity of common mugwort (Artemisia vulgaris L.) and cup plant (Silphium perfoliatum L.) in Albeluvisol

Paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) bei geltonžiedžio legėsto (Silphium perfoliatum L.) biomasės ir energinis produktyvumas balkšvažemyje

J. Księżak, M. Matyka, J. Bojarszczuk, A. Kacprzak

Evaluation of productivity of maize and sorghum to be used for energy purposes as influenced by nitrogen fertilization

Kukurūzų ir sorgų, auginamų energiniais tikslais, produktyvumas priklausomai nuo tręšimo azotu

M. Lešnik, B.Kramberger, S. Vajs

The effects of drift-reducing nozzles on herbicide efficacy and maize (Zea mays L.) yield

Purkštukų tipo įtaka herbicidų efektyvumui ir paprastojo kukurūzo (Zea mays L.) derliui

I. Brazauskienė, E. Petraitienė, A. Piliponytė, G. Brazauskas

The peculiarities of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans / L. biglobosa complex) infections in winter and spring oilseed rape (Brassica napus L.)

Fomozės (Leptosphaeria maculans / L. biglobosa kompleksas) pažeidimų ypatumai žieminiame ir vasariniame rapsuose (Brassica napus L.)

D. Janušauskaitė, R. Česnulevičienė, I. Gaurilčikienė

Non-target effects of fungicidal pea (Pisum sativum L.) seed treatment on soil microorganisms

Sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) sėklos beicavimo fungicidais poveikis dirvožemio mikroorganizmams

R. Karklelienė, A. Radzevičius, E. Dambrauskienė, E. Survilienė, Č. Bobinas, L. Duchovskienė, D. Kavaliauskaitė, O. Bundinienė

Root yield, quality and disease resistance of organically grown carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids and cultivars

Ekologiškai augintų valgomosios morkos (Daucus sativus Röhl.) veislių bei hibridų šakniavaisių derlius, kokybė ir atsparumas ligoms

M. Olle, M. Ngouajio, A. Siomos

Vegetable quality and productivity as influenced by growing medium: a review

Daržovių kokybės ir derliaus priklausomumo nuo auginimo substrato tyrimų apžvalga

Ü. Kizil, L. Genç, M. İnalpulat, D. Şapolyo, M. Mirik

Lettuce (Lactuca sativa L.) yield prediction under water stress using artificial neural network (ANN) model and vegetation indices

Sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) derliaus prognozavimas vandens streso sąlygomis, taikant dirbtinio neurotinklo (ANN modeliavimo) metodą ir vegetacinius rodiklius

Y. Qiao, X. Han, S. Miao

Fate of photosynthetically-fixed carbon in soybean crops measured using 13C labelling after long-term fertilization of Phaeozem in Northeast China

Fotosintetiškai fiksuotos anglies kiekis sojų pasėlyje, pamatuotas naudojant 13C, po juosvažemio ilgalaikio tręšimo Šiaurės Rytų Kinijoje

D. Karayel, M. Topakci, I. Unal, E. Šarauskis, M. Canakci

Using real-time kinematic (RTK) global positioning system (GPS) for the determination of seedling distributions over the field

Augalų daigų pasiskirstymo lauke tyrimai, naudojant realaus laiko kinematinę (RTK) padėties nustatymo sistemą (GPS)

R. Pudelko, T. Stuczynski, M. Borzecka-Walker

The suitability of an unmanned aerial vehicle (UAV) for the evaluation of experimental fields and crops

Bandymų laukų stebėjimas, naudojant nepilotuojamą motorinį sklandytuvą

V. Stanys, B. Frercks, J. B. Šikšnianienė, I. Stepulaitienė, D. Gelvonauskienė, Č. Bobinas

Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers

Trešnės (Prunus avium L.) veislių apibūdinimas, naudojant mikrosatelitų ir pagausintų fragmentų ilgio polimorfizmo molekulinius žymeklius